Comparteix:

Extracció de dades

Com s'extreuen dades per unitat, per vinculació (PDI) i per localització laboral.

Al bloc d'Extracció de dades tenim les següents opcions:

Extracció de dades per unitat

Aquesta finestra permet al gestor extreure i exportar dades dels llocs de treball i dels ocupants adscrits a les unitats que gestiona i, en cas que la unitat gestionada sigui una UTG, de les persones a les quals dóna servei aquesta UTG:

A l'àrea de selecció es mostren les unitats gestionades per l’usuari que tenen llocs de treball adscrits, i el tipus de personal a seleccionar.

A continuació, es mostren les dades del lloc de treball a seleccionar per extreure:

 • Codi i denominació: Codi numèric i denominació del lloc de treball. Obligatori.
 • Unitat: Codi numèric i denominació de la unitat d’adscripció del lloc de treball. Obligatori.
 • Grup de personal: Grup de personal del lloc de treball. Opcional.  
 • Àrea de personal: Àrea de personal del lloc de treball. Opcional.  
 • Catalogació: Sí o No (catalogació del lloc de treball). Forma part de les Relacions de Llocs de Treball aprovades pels òrgans de govern. Opcional.  
 • Grup d’accés: Grup de classificació del lloc de treball. Pot ser un o estar obert a dos grups diferents. Seleccionat per defecte, opcional.
 • Nivell de destinació: Nivell del complement de destinació del lloc de treball. Seleccionat per defecte, opcional.
 • Cos/categoria: Cos/categoria del lloc de treball. Opcional.  
 • Escala/especialitat: Escala/especialitat del lloc de treball. Opcional.  
 • Jornada (només PAS): Tipologia de jornada assignada al lloc de treball. Opcional.  
 • Dedicació: Hores anuals (PDI) o setmanals (PAS) de dedicació del lloc de treball. Opcional.  
 • Finançament: Finançament del lloc de treball (Capítol I, Finançament específic, etc.). Opcional.  
 • Funció (només PAS): Funció del lloc de treball. Opcional.  
 • Àmbit (només PAS): Àmbit funcional del lloc de treball. Opcional.  
 • Família (només PAS): Família del lloc de treball. Opcional.  

I les dades de l’ocupant a seleccionar per extreure: 

 • Identificació personal: Codi d’identificació personal de l’ocupant. Obligatori.
 • Nom i cognoms: Nom i cognoms de l’ocupant. Obligatori.
 • Document identificatiu: document d'identificació (DNI, passaport, etc..), opcional.
 • Data de naixement: Data de naixement de l'ocupant. Opcional.
 • Grup de personal: Grup de personal de l’ocupant. Seleccionat per defecte, opcional.
 • Àrea de personal: Àrea de personal de l’ocupant. Seleccionat per defecte, opcional.
 • Vinculació (només PDI): Nom de les diferents unitats de vinculació de l’ocupant. Opcional.
 • Localització laboral: Campus, edifici, ubicació, domicili, codi postal i població de l’ocupant. Opcional.
 • Telèfon laboral principal: Telèfon laboral principal de l’ocupant. Opcional.
 • Telèfon laboral secundari: Telèfon laboral secundari de l’ocupant. Opcional.
 • Adreça de correu electrònic: Adreça de correu electrònic laboral de l’ocupant. Opcional.
 • Grup: Grup de classificació de l’ocupant. Opcional.
 • Cos/categoria: Cos/categoria de l’ocupant. Opcional.
 • Escala/especialitat: Escala/especialitat de l’ocupant. Opcional.
 • Dedicació: Hores anuals (PDI) o setmanals (PAS) de dedicació del contracte/nomenament del l’ocupant. Opcional.

Fent clic al botó "Extreure dades", s'obtenen les dades desitjades en format HTML:

Les columnes en color blau corresponen a les dades dels llocs de treball, i les columnes en color taronja corresponen a les dades dels ocupants. El camp Id.Personal és un enllaç a la finestra Dades ocupant.

D'altra banda, també es poden obtenir les dades desitjades en format Excel, OpenDocument i CSV, fent clic als respectius botons d'extracció.

Extracció de dades per vinculació (PDI)

Aquesta finestra permet al gestor extreure i exportar dades dels llocs de treball PDI i dels ocupants vinculats a les unitats que gestiona:

En primer lloc, apareix un àrea de selecció, amb les unitats gestionades per l’usuari que tenen llocs de treball PDI vinculats.

 A continuació, es mostren les dades del lloc de treball a seleccionar per extreure: 

 • Codi i denominació: Codi numèric i denominació del lloc de treball. Obligatori.
 • Unitat:Codi numèric i denominació de la unitat d’adscripció del lloc de treball. Obligatori.
 • Grup de personal: Grup de personal del lloc de treball. Opcional.  
 • Àrea de personal: Àrea de personal del lloc de treball. Opcional.  
 • Catalogació: Sí o No (catalogació del lloc de treball). Forma part de les Relacions de Llocs de Treball aprovades pels òrgans de govern. Opcional.  

I les dades de l’ocupant a seleccionar per extreure: 

 • Identificació personal: Codi d’identificació personal de l’ocupant. Obligatori.
 • Nom i cognoms: Nom i cognoms de l’ocupant. Obligatori.
 • Grup de personal: Grup de personal de l’ocupant. Seleccionat per defecte, opcional.
 • Àrea de personal: Àrea de personal de l’ocupant. Seleccionat per defecte, opcional.
 • Vinculació (només PDI): Nom de les diferents unitats de vinculació de l’ocupant. Opcional.
 • Localització laboral: Campus, edifici, ubicació, domicili, codi postal i població de l’ocupant. Opcional.
 • Telèfon laboral principal: Telèfon laboral principal de l’ocupant. Opcional.
 • Telèfon laboral secundari: Telèfon laboral secundari de l’ocupant. Opcional.
 • Adreça de correu electrònic: Adreça de correu electrònic laboral de l’ocupant. Opcional.

Mitjançant el botó "Extreure dades" s’accedeix a una finestra on es mostren les dades seleccionades en format HTML:

Les columnes en color blau corresponen a les dades dels llocs de treball, i les columnes en color taronja corresponen a les dades dels ocupants. El camp Id.Personal és un enllaç a la finestra Dades ocupant.

D'altra banda, també es poden obtenir les dades desitjades en format Excel, OpenDocument i CSV, fent clic als respectius botons d'extracció.

Extracció de dades per localització laboral

Aquesta finestra permet al gestor extreure i exportar dades del personal que té localització laboral a una zona geogràfica o a un edifici concret.

Inicialment apareix una taula de selecció on apareixen les diferents zones geogràfiques. Consta dels següents camps: 

 • Codi: Codi numèric de la zona geogràfica a seleccionar.
 • Abreviatura: Descripció abreviada de la zona geogràfica a seleccionar.
 • Descripció: Denominació de la zona geogràfica a seleccionar.
 • Accions: Accions que es poden executar sobre la zona geogràfica. Es permet extreure dades mitjançant el botó “Dades”, accedint a una finestra on es mostren les dades en format HTML, així com exportar les dades en format Excel, OpenDocument i CSV mitjançant els respectius botons.

En cas de clicar sobre la fila de la zona geogràfica a consultar desitjada apareixerà una nova taula amb els edificis amb personal assignat que es troben a la zona geogràfica seleccionada:

Aquesta taula de selecció d’edificis consta dels següents camps: 

 • Codi: Codi numèric de l’edifici a seleccionar.
 • Abreviatura: Descripció abreviada de l’edifici a seleccionar.
 • Descripció: Denominació de l’edifici a seleccionar.
 • Accions: Accions que es poden executar sobre l’edifici. Es permet extreure dades mitjançant el botó “Dades”, accedint a una finestra on es mostren les dades en format HTML, així com exportar les dades en format Excel, OpenDocument i CSV mitjançant els respectius botons.

 

En fer una extracció de dades en HTML (d’una zona geogràfica o d’un edifici) apareix la finestra mostrada a continuació:

 

 

L’extracció de dades consta dels següents camps: 

 • Id.Personal: Codi d’identificació personal de la persona.
 • Nom i cognoms: Nom i cognoms de la persona.
 • Unitat: Codi numèric i denominació de la unitat d’adscripció de la persona.
 • Codi lloc de treball: Codi numèric del lloc de treball que ocupa la persona.
 • Denominació lloc de treball: Denominació del lloc de treball que ocupa la persona.
 • Grup de personal: Grup de personal de la persona.
 • Àrea de personal: Àrea de personal de la persona.
 • Abreviatura zona geogràfica: Descripció abreviada de la zona geogràfica.
 • Codi edifici: Codi numèric de l’edifici seleccionat.
 • Abreviatura edifici: Descripció abreviada de l’edifici.
 • Denominació edifici: Denominació de l’edifici.
 • Ubicació: Ubicació (planta i despatx) de la persona.  
 • Telèfon lab. principal: Telèfon laboral principal de la persona.
 • Telèfon lab. secundari: Telèfon laboral secundari de la persona.
 • Adreça de correu electrònic: Adreça de correu electrònic laboral de la persona.

 El camp Id.Personal és un enllaç a la finestra Dades ocupant.