Comparteix:

Manual del gestor

L'aplicació de comunicacions de baixes mèdiques serveix per a fer més fácil la comunicació de baixes per part dels treballadors de la UPC.

S'hi accedeix amb la url https://millot.upc.edu/COM

A continuació es presenten unes àrees que podem trobar a les diferents finestres de l’aplicació.

 

 

Capçalera 

Conté un enllaç al lloc web de la Universitat Politècnica de Catalunya, un enllaç a una pàgina amb informació de contacte, un enllaç al present manual d’usuari, un enllaç a la pàgina d’inici de l’aplicació Comunicacions d’Incapacitat Temporal, el nom de l’usuari autenticat i un enllaç per sortir de l’aplicació.

 

 En cas que l’usuari connectat també sigui usuari no gestor, a la barra de la capçalera apareix un enllaç cap al Racó personal de l’aplicació Comunicacions d’Incapacitat Temporal.

Menú de navegació

El menú de navegació està localitzat a la part esquerra de les finestres. Permet navegar per les diferents opcions de l’aplicació.

Àrea de selecció

L’àrea de selecció permet seleccionar entre les persones de qui l’usuari connectat és gestor.

En primer lloc, es troba un àrea de cerca formada pels següents camps:

 

 • Nom: Nom de la persona a cercar.
 • Primer cognom: Primer cognom de la persona a cercar.
 • Segon cognom: Segon cognom de la persona a cercar.

 

Tots els camps de cerca són opcionals.

 

Els dos botons tenen la finalitat següent:

 

 • “Cerca” fa efectiva la cerca a la taula de selecció.

 

 • “Inicialitza” elimina la cerca, esborrant les dades dels camps de cerca. A la taula de selecció es mostraran totes les persones de qui l’usuari connectat és gestor.

 

A continuació es troba una taula de selecció on apareixen les persones cercades de qui l’usuari connectat és gestor. Per defecte, si no s’ha realitzat cap cerca, apareixen totes les persones de qui l’usuari connectat és gestor. Consta dels següents camps:

 

 • Pernr: Nombre d’identificació de la persona a gestionar.
 • Primer cognom: Primer cognom de la persona a gestionar.
 • Segon cognom: Segon cognom de la persona a gestionar.
 • Nom: Nom de la persona a gestionar.

 

En cas de clicar sobre la fila de la persona a gestionar desitjada apareixerà la informació sol·licitada a l’àrea de consulta de les diferents finestres.

 

Aquesta taula de selecció es pot ordenar de forma ascendent o descendent clicant sobre el títol de les diferents columnes.

Àrea de cerca

L’àrea de cerca està present a les finestres de l’aplicació.

Permet limitar el rang de dates de les dades que volem consultar. En clicar sobre qualsevol dels dos camps apareixerà un calendari que permetrà seleccionar la data desitjada. Els dos camps de selecció són opcionals. 

Els dos botons tenen la finalitat següent:

   Fa efectiu el filtrat de dates.

   Elimina el filtrat i esborra les dates.

Gestió de comunicacions d'incapacitat temporal

Aquesta finestra permet a l’usuari comunicar baixes, altes i parts mèdics de confirmació associats a una situació d’incapacitat temporal de les persones a qui gestiona. També permet consultar les comunicacions corresponents a les persones a qui gestiona realitzades mitjançant aquesta aplicació.

 

 

Creació de baixa d'incapacitat temporal

Per comunicar una nova baixa d’incapacitat temporal s’utilitza el següent botó:

I apareix una nova finestra amb un formulari per comunicar la baixa:

A aquest formulari s’han de traslladar les dades que consten al part mèdic de baixa lliurat pel metge. S’han d’omplir els següents camps:

 

 • Tipus d’incapacitat temporal: Desplegable que permet seleccionar el tipus, segons si la baixa és per malaltia comuna o accident laboral. Camp obligatori.
 • Data baixa: La data de baixa. S'ha d'introduïr mitjançant el calendari que apareix en clicar sobre el camp. Camp obligatori.
 • Data de l’accident: La data de l’accident. S'ha d'introduïr mitjançant el calendari que apareix en clicar sobre el camp. Aquest camp només s’ha d’introduïr en cas que el tipus d’incapacitat temporal seleccionat sigui accident laboral. En aquest cas, és obligatori.
 • Nº col·legiat del facultatiu: El nombre de col·legiat del facultatiu. Només admet dígits dígits numèrics. Camp obligatori.
 • És una recaiguda?: Indicar si és o no una recaiguda. Camp obligatori.
 • Data de baixa del procés inicial del qual és recaiguda: aquesta data de baixa només s'ha d'introduïr en cas de recaiguda. S'ha d'introduïr mitjançant el calendari que apareix en clicar sobre el camp. Camp obligatori si es tracta d'una recaiguda.
 • Data límit de la següent revisió mèdica: la data límit de la següent revisió mèdica. S'ha d'introduïr mitjançant el calendari que apareix en clicar sobre el camp.
Un cop omplerts els camps del formulari, es permet crear la comunicació de baixa o desfer la creació i tornar a la finestra de consulta mitjançant els següents botons:

 

Creació d'alta d'incapacitat temporal

Al registre de la baixa de l’àrea de consulta apareix el següent botó, que permet  comunicar l’alta d’incapacitat temporal associada (a la columna d’Accions de l’àrea de consulta de comunicacions d’incapacitat temporal):

En cas de clicar sobre aquest botó, apareix una nova finestra amb un formulari per comunicar l’alta:A aquest formulari s’han de traslladar les dades que consten al part mèdic d’alta lliurat pel metge. En primer lloc es mostren les dades de la baixa associada en mode consulta, i a continuació  s’han d’omplir els següents camps relatius a l’alta:

 

 A aquest formulari s’han de traslladar les dades que consten al part mèdic d’alta lliurat pel metge. En primer lloc es mostren les dades de la baixa associada en mode consulta, i a continuació  s’han d’omplir els següents camps relatius a l’alta:

 

 • Data alta: La data d’alta. S'ha d'introduïr mitjançant el calendari que apareix en clicar sobre el camp. Camp obligatori.
 • Nº col·legiat del facultatiu: El nombre de col·legiat del facultatiu. Només admet dígits numèrics. Camp obligatori.
 • Causa de l’alta: Desplegable que permet seleccionar la causa de l’alta. Camp obligatori.

 

Un cop omplerts els camps del formulari, es permet crear la comunicació d’alta o desfer la creació i tornar a la finestra de consulta mitjançant els següents botons:

Àrea de consulta de comunicacions de baixes i altes

A l’àrea de consulta de comunicacions d’incapacitat temporal es mostra, en primer lloc, el nom de la persona seleccionada per fer la consulta, i a continuació el seu històric de baixes i altes:

Es mostren els següents camps:

 

Dades de la baixa:

 

 • Data: Data de la baixa.
 • Registre: Data en què es comunica la baixa.
 • Tipus: Tipus d’incapacitat temporal.
 • Documentació: Estat en què es troba el lliurament de la documentació original en format paper associada a la baixa, pot tenir els següents valors: Pendent o Entregada.

 

Dades de l’alta:

 

 • Data: Data de l’alta.
 • Registre: Data en què es comunica l’alta.
 • Documentació: Estat en què es troba el lliurament de la documentació original en format paper associada a l’alta, pot tenir els següents valors: Pendent o Entregada.

 

Accions:

 : Es permet esborrar una baixa. Per esborrar-la s’ha de clicar al botó “Esborrar baixa” de la fila corresponent, i clicar la opció “D’acord” al diàleg de confirmació que apareixerà a continuació.

 : Es permet esborrar l’alta. Per esborrar-la s’ha de clicar al botó “Esborrar alta” de la fila corresponent, i clicar la opció “D’acord” al diàleg de confirmació que apareixerà a continuació.

NOTA: Aquestes accions d’esborrar només estan actives el dia en què es registra la baixa o alta corresponent, per esmenar possibles errors al registre. Al dia següent a la creació es comunica automàticament a la Seguretat Social i ja no es poden esborrar. En cas de qualsevol incidència, s’ha de comunicar amb el Servei de Personal mitjançant els canals de comunicació habituals.

: Es permet comunicar l’alta associada a la baixa de la fila corresponent.

Aquesta taula de consulta de dades es pot ordenar de forma ascendent o descendent clicant sobre el títol de les diferents columnes. Això és extensible a la resta de finestres de l’aplicació.

També podem veure més comunicacions navegant pel menú inferior de paginació mostrat a la imatge:

Això és extensible a la resta de finestres de l’aplicació.

Creació de part mèdic de confirmació

Per comunicar un nou part mèdic de confirmació, en primer lloc s’ha de seleccionar la baixa associada, i a continuació clicar sobre el següent botó:

I apareix una nova finestra amb un formulari per comunicar el part mèdic de confirmació:

 

A aquest formulari s’han de traslladar les dades que consten al part mèdic de confirmació lliurat pel metge. En primer lloc es mostren les dades de la baixa associada en mode consulta, i a continuació  s’han d’omplir els següents camps relatius al part mèdic de confirmació:

 • Data confirmació: La data del part mèdic de confirmació. S'ha d'introduïr mitjançant el calendari que apareix en clicar sobre el camp. Camp obligatori.
 • Nº part mèdic: El nombre del part mèdic de confirmació. S’han d’introduir en ordre correlatiu. Camp obligatori.
 • Nº col·legiat del facultatiu: El nombre de col·legiat del facultatiu. Només admet dígits numèrics. Camp obligatori.
 • Data límit de la següent revisió mèdica: la data límit de la següent revisió mèdica. S'ha d'introduïr mitjançant el calendari que apareix en clicar sobre el camp.

 

Un cop omplerts els camps del formulari, es permet crear la comunicació del part mèdic de confirmació o desfer la creació i tornar a la finestra de consulta mitjançant els següents botons:

 

Àrea de consulta de parts mèdics de confirmació

A l’àrea de consulta de parts mèdics de confirmació es mostren els parts mèdics associats a la baixa seleccionada:

 

Es mostren els següents camps:

 

 • Data: Data del part mèdic de confirmació.
 • Nº de part mèdic: Nombre del part mèdic de confirmació.
 • Registre: Data en què es comunica el part mèdic de confirmació.
 • Documentació: Estat en què es troba el lliurament de la documentació original en format paper associada al part mèdic de confirmació, pot tenir els següents valors: Pendent o Entregada.
 • Accions: Es permet esborrar un part mèdic de confirmació. Per esborrar-lo s’ha de clicar al botó “Esborrar part mèdic de confirmació” de la fila corresponent, i clicar la opció “D’acord” al diàleg de confirmació que apareixerà a continuació.

 

NOTA: Aquesta acció d’esborrar només està activa el dia en què es registra el part mèdic de confirmació corresponent, per esmenar possibles errors al registre. Al dia següent a la creació es comunica automàticament a la Seguretat Social i ja no es pot esborrar. En cas de qualsevol incidència, s’ha de comunicar amb el Servei de Personal mitjançant els canals de comunicació habituals.

Àrea de consulta de baixes

A la segona opció del menú tenim la consulta de baixes. Permet veure les baixes i els parts de confirmació associats del personal que depèn de l'usuari gestor.

A la llista de baixes podem veure les dades de la persona (identificació d'empleat i nom i cognoms), el tipus de baixa, la data de la baixa i la data límit de la següent revisió mèdica. Si la data límit de la següent revisió mèdica s'ha superat, sortirà en color vermell.

Al detall de cada part de confirmació es poden veure les següents dades:

 • Data: Data del part mèdic de confirmació.
 • Nº de part mèdic: Nombre del part mèdic de confirmació.
 • Data límit següent revisió mèdica: La data límit de la següent revisió mèdica

Annex: Exemples de parts mèdics lliurats per metges

A continuació es mostren alguns exemples de parts mèdics de baixes, confirmacions i altes lliurats per metges, amb les dades que s’han de traslladar a l’aplicació destacades en color vermell, per tal d’ajudar a  l’usuari a identificar-les.

Part mèdic de baixa per malaltia comuna

 

 

Part mèdic de confirmació per malaltia comuna

 

 

Part mèdic d’alta per malaltia comuna

 

 

Part mèdic de baixa per accident laboral

 

 

Part mèdic de confirmació per accident laboral

 

 

Part mèdic d’alta per accident laboral