Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Correu UPC v3 (gmail) / El servei / Normativa

Normativa

Política de gestió del correu electrònic UPC

En aquest document explicarem com s'estructura  el servei de correuUPC, i com s'administra. Aplica a la UPC en sentit estricte: òrgans de govern, unitats acadèmiques i unitats d'administració i serveis.

Espais d'adreces

L'objectiu és operar amb quatre espais d'adreces diferents. A banda de diferenciar el tipus d'adreça, en un futur facilitarà operar amb diferents espais de noms i pal·liarà la polució d'aquests espais.

 • @upc.edu 
  Per a l'operativa ordinària del PAS, el PDI i els serveis d'UPC
 • @xxx.upc.edu 
  Per a l'operativa ordinària del PDI de departaments que ho demanin UPC
 • @estudiant.upc.edu
  Per a l'operativa dels estudiants UPC
 • @event.upc.edu
  • Per a les adreces temporals UPC
 • @tcn.upc.edu
  Per al suport tècnic dels sistemes TIC

Tipus (perfils) d'adreça

 • Es dissocien les persones físiques dels càrrecs (fins a un cert nivell). Amb això es busca fer més fàcil la transmissió d'un càrrec a una altra persona i la separació de la vida com a treballador UPC i com a càrrec. Això és especialment rellevant en aquells càrrecs més volàtils (càrrecs electes, càrrecs de confiança, etc.).
 • Es consideraran els següents tipus de bústies d'entrada de correu:

  Perfil Id Domini Observacions
  Persona física UPC PF @upc.edu Correspon a cadascuna de les persones físiques:
  • PDI i PAS UPC
  • Estudiant de doctorat UPC
  • Personal formalment vinculat a UPC
  • Personal jubilat incorporat al programa «UPC Sènior»
  • Titulats UPC incorporats en el programa alumni premium.
  Estudiants EST @estudiant.upc.edu Correspon als estudiants de grau i master de la UPC i centres adscrits.
  Òrgan unipersonal ORG @upc.edu Correspon a cadascun dels òrgans unipersonals de la UPC reconeguts als seus estatuts.
  Institucional UPC INS @upc.edu Correspon a l'adreça de la unitat.
  Aquesta adreça la pot sol·licitar el cap de la unitat i en serà el responsable.
  Genèriques GEN @upc.edu Corresponen a adreces que faciliten la feina de l'organització, generalment son adreces compartides per vàries persones. Aquestes adreces han de tendir a ser mínimes la llei de protecció de dades desaconsella aquest tipus de comptes. S'han de buscar eines alternatives per realitzar aquestes feines.
  En cas d'utilitzar una bústia genèrica la persona que la sol·licita ha de signar un document de compromís d'ús d'aquesta bústia. 
  Temporal UPC TMP @event.upc.edu

  Són bústies vinculades a esdeveniments puntuals (organització de congressos, campanyes de promoció, etc.).
  Suport tècnic ST @tcn.upc.edu Són bústies usades com a suport tècnic de certs sistemes TIC. Molts sistemes TIC usen el correu com a medi per comunicar informació als tècnics, per exemple un SAI pot informar automàticament als tècnics de que s'està quedant sense bateria. L'ús d'aquest perfil d'adreça té aquesta funció.

    (*) Segons el pressupost UPC 2018: 22.3 Correu electrònic

La UPC ofereix a l’estudiantat i al personal de centres adscrits la possibilitat d’utilitzar el servei de correu electrònic @estudiant.upc.edu amb els nivells i dimensionament segons aquesta normativa.

Esquema d'adreces

Perfil Esquema Comentaris
Persona física UPC <id>@upc.edu <id> ve determinat per la política d'identitat. És l'identificador usat universalment per denotar una persona. Ara mateix <nom>.<cognom> però pot canviar.
Estudiant <id>@estudiant.upc.edu <id> ve determinat per la política d'identitat. És l'identificador usat universalment per denotar una persona. Ara mateix <nom>.<cognom> però pot canviar.
Òrgan unipersonal

<carrec>@upc.edu

 

<carrec>.<unitat>@upc.edu

 • Es manté el sufix d'unitat quan escau. El sufix correspondrà obligatòriament amb l'acrònim oficial de la unitat que pot consultar-se a la «Relació de codis i unitats» del GPAQ, o l'acrònim del grup de recerca de Futur.
 • S'afavoriràn sempre que es pugui les adreces invariants amb l'objectiu de fer més senzill el nomenament de nous càrrecs i facilitar el contacte amb ells. Particularment s'usaran obligatòriament els següents noms:
  rector@upc.edu
  gerent@upc.edu
  sec-general@upc.edu
  director.<unitat>@upc.edu o <unitat>.director@upc.edu
  dega.<unitat>@upc.edu o <unitat>.dega@upc.edu
  sec-academic.<unitat>@upc.edu o <unitat<.sec-academic.upc.edu
  sindic@upc.edu
 • Per als organs unipersonals que varien segons el repartiment de competències de cada moment s'usarà el següent esquema:
  vre.<ambit>@upc.edu
  dlg.<ambit>@upc.edu
  sd.<ambit>.<unitat>@upc.edu
  vd.<ambit>.<unitat>@upc.edu
 • Les bústies són obligatòriament permanents més enllà de qui ocupa el càrrec, de forma que el següent ocupant de l'òrgan hereta el seu contingut.
 • En cas que el càrrec tingui gènere, existirà sistemàticament un àlies de forma que canvis en qui ocupa el càrrec no impliquin canvis en la bústia. Per exemple, de manera permanent hom podrà dirigir-se al rector usant indistintament l'adreça rector@upc.edu o rectora@upc,edu.

Exemples:
degana.fib@upc.edu o fib.degana@upc.edu
director.etseib@upc.edu o etseib.director@upc.edu

dlg.tic@upc.edu 

sd.internacionals.etsab@upc.edu o etsab.sd.internacionals@upc.edu

sd.infraest.epsem@upc.edu o epsem.sd.infraest@upc.edu

vd.grau.fib@upc.edu o fif.vd.grau@upc.edu

vd.master.fnb@upc.edu o fnb.vd.master@upc.edu


Nota: Aquestes adreces corresponen a càrrecs institucionals, no necessiten signar el compromís d'ús de compte genèric. El responsable del compte és el titular del càrrec

Institucional UPC

<unitat>@upc.edu

 

<servei>.<unitat>@upc.edu o

<unitat>.<servei>@upc.edu

 • Les unitats admeses són: centres, departaments, utg/campus, serveis.
 • L'adreça no pot confondre's amb cap de les anteriors.
 • El sufix <unitat> correspondrà obligatòriament amb l'acrònim oficial de la unitat que pot consultar-se a la «Relació de codis i unitats» del GPAQ, o la Llista d'acrònims dels grups de recerca (obriu en una finestra nova). de Futur
 • considerem alumni i cada una de les escoles una unitat

Exemples:

 fib@upc.edu
serveipersonal@upc.edu o SP@upc.edu

alumni.ETSEIB@upc.edu


Nota: Aquestes adreces estan lligades a la unitat, no necessiten signar el compromís d'ús de compte genèric. El responsable del compte és el cap de la unitat.

Genèriques UPC

 <finalitat>.<Unitat>@upc.edu

 • La finalitat és l'objecte de l'adreça 
 • La Unitat pot ser: centres, departaments, utg/campus, serveis, gabinets, grups de recerca, associacions d'estudianst, sindicats en representació UPC; projectes.
 • L'adreça no pot confondre's amb cap de les anteriors.
 • màxim dos comptes genèrics per unitat

Exemples:

info.CàtedraSEAT.@upc.edu

forumetseib@upc.edu

info.forumetseib@upc.edu

 

Aquestes adreces han de ser les mínimes possibles. Les pot sol·licitar el cap d'una Unitat que serà el responsable de l'adreça genèrica. El responsable de l'adreça signarà el compromís d'ús de la mateixa.

Temporal UPC

<id>@event.upc.edu

 • S'usarà la notació de punts per separar. Per tal d'evitar conflictes de noms, es poden vetar identificadors massa genèrics tipus «congres», «reunio», etc.

Exemples:

info.vldb@event.upc.edu
vldb@event.upc.edu

Suport tècnic

<id>.<servei>@tcn.upc.edu

L'indicador de <servei> ha de permetre determinar l'equip TIC responsable de l'adreça

Subdominis

Tots els subdominis de @upc.edu els administra la UPC. En l'esquema anterior s'han contemplat els subdominis: estudiant, tnc i event. Aquest son els subdominis del correuUPC.

Si un departament vol conservar el seu domini, es conservarà amb alies. Les adreces del departament @dpt.upc.edu tindran un àlies a l'adreça @upc.edu.

Quan es dongui de baixa l'adreça nom.cognom@upc.edu, es donarà de baixa l'àlies 

Cicle de vida

 

Perfil Esquema adreça Sol·licitant Concessió Responsable Durada (**)
Persona física UPC <id>@upc.edu @upc.edu Alta automàtica en vincular-se a UPC. Directa. Lligada a la vinculació amb UPC El titular nominal.

Automàtica. Fins que cessi la vinculació + 1 mes.

Estudiant <id>@estudiant.upc.edu @estudiant.upc.edu Alta automàtica en vincular-se a UPC, via matricula. Directa. Lligada a la vinculació amb UPC L'estudiant

Automàtica. Fins que cessi la vinculació (*) + la carència que estableix el sisteam d'identitat.

Persona jubilada incorporada a «UPC Sènior» <id>@upc.edu @upc.edu Alta automàtica en incorporar-se al programa «UPC Sènior» Directa en incorporar-se al programa «UPC Sènior» El titular nominal.

Automàtica. Fins a la desvinculació del programa «UPC Sènior» d'acord amb les condicions del programa.

Òrgan unipersonal UPC

<carrec>@upc.edu

<carrec>.<unitat>@upc.edu o

<unitat>.<carrec>@upc.edu

@upc.edu Secretari general o responsable de la unitat via ATIC. Directa. El titular nominal. Manual. Desaparició de l'òrgan
Institucional UPC

<servei>.<unitat>@upc.edu o

<unitat>.<servei>@upc.edu

@upc.edu Responsable de la unitat a
ATIC. En el cas de les unitats de servei, el responsable immediatament sota la gerència. En el cas de les unitats acadèmiques, el director o degà.
Sota demanda. Lligada a a la Unitat El responsable d'unitat que l'avala. Manual, mentre existeixi la Unitat.

Genèriques

UPC

<finalitat>.<unitat>@upc.edu o

<unitat>.<finalitat>@upc.edu

 

@upc.edu 

 

Cap de la Unitat Sota demanda. Lligada a un responsable que l'avala. Cap de la Unitat. ha de signar el document de compromís d'ús del compte genèric Un any. Confirmació de renovació bianual al responsable i baixa automàtica en cas de silenci.
Temporal UPC <id>@event.upc.edu @event.upc.edu

Qualsevol treballador permanent a temps complet.

En règim d'autoservei.

Directa. Lligada a la persona física que la sol·licita. La persona que la sol·licita.

Automàtica. Afitada a un any + 3 mesos.

Confirmació de renovació  al responsable i baixa automàtica en cas de silenci.

Suport tècnic <id>.<servei>@tcn.upc.edu @tcn.upc.edu Els responsables dels Serveis Informàtics que es designin.

Sota demanda.

Lligada a un sol·licitant. S'obté en règim d'autoservei.

La persona que la sol·licita.

Manual. Mentre existeixi la necessitat. La dóna de baixa el responsable.
 • El rector i el gerent poden sol·licitar una baixa immediata d'una bústia a ATIC quan les circumstàncies així ho requereixin.
 • Tota bústia té una única persona responsable a tots els efectes com s'indica a la taula anterior(*) Jubilats.
 • (*) La vinculació dels estudiants pot cessar per: estudis abandonats, baixa, titulat
 • (**) En el moment que es produeix la desvinculació la persona rep un correu en el qual se l'informa que la seva bústia deixarà de ser operativa al cap d'un mes i que te aquest temps per recuperar la informació. Passat aquest mes la bústia no es accessible per l'usuari.

Àlias

Tota persona vinculada a la UPC tindrà adreça <id>@upc.edu i bústia assignada a aquesta adreça. Tipus d'àlias 

 • Per bústies personals que provinguin d'esquemes d'adreçament o de canvis d'identitat. En aquest supòsit:
  • Es mantindrà un àlias de l'adreça anterior
  • La baixa de l'adreça vigent comporta la baixa automàtica dels àlies associats.
 • Per adreces d'òrgan unipersonal: Quan escaigui àlias amb gènere complementari indefinidament (dega.fib@upc.edu + degana.fib@upc.edu).
 • Per adreces que no requereixin bústia. Es crearà l'adreça seguin L'esquema d'adreces d'aquest document i es crearà un àlias a una adreça de la UPC. Serveix per poder tenir vàries adreces apuntant a la mateixa bústia sense necessitat de compartir les credencials
  • En aquest cas existirà una adreça de correu sense bústia amb un àlias a l'adreça que es demani, l'adreça d'estí ha de ser una adreça @upc.edu. Un cop l'any es demanarà la renovació de l'àlias
  • La baixa de l'adreça vigent comporta la baixa automàtica dels àlies associats.

Migració de unitats amb servei local de correu al servei «correuUPC»

 • Les unitats que gaudeixen d'un servei de correu local i decideixen integrar-se al servei «CorreuUPC» ho podran fer d'acord amb el següents criteris:

  • S'aplicarà la política d'àlies respecte a les adreces que tenien fins el moment.

  • Si la Unitat vol mantenir el subdomini @<unitat>.upc.edu pel PDI es crearà un àlias per cada PDI existent  <id>@<unitat>.upc.edu a <id>@upc.edu. Les altes en aquesta unitat no tindran el subdomini

  • Caldrà migrar la totalitat de les adreces del subdomini en qüestió i abandonar el subdomini de correu a tots els efectes.

Comunicació per correu de UPC amb les persones

 • La UPC es comunicarà amb tot estudiant usant exclusivament l'adreça <id_estudiant>@estudiant.upc.edu. AIxò inclou les comunicacions automàtiques que es puguin derivar dels processos informàtics i les comunicacions a nivell personal.
 • La UPC es comunicarà amb tots els seus treballadors i personal vinculat usant exclusivament l'adreça <id>@upc.edu. AIxò inclou les comunicacions automàtiques que es puguin derivar dels processos informàtics i les comunicacions a nivell personal.
 • En cas de tenir doble rol, com a estudiant i personal UPC, la institució s'hi dirigirà pel canal adequat d'acord amb la naturalesa de la comunicació.

Altres entitats UPC

A banda de UPC estricte i d'acord amb els estatuts UPC, es consideren els següents tipus d'entitats:

 • Grup UPC
 • Entitats vinculades
 • Instituts de recerca vinculats de titularitat mixta
 • Centres adscrits
 • Instituts de recerca adscrits

Pel que fa al correu, se segueix la política que es diu a continuació.

A aquestes entitats, i mentre duri la seva vinculació a UPC, se'ls ofereixen dues alternatives a les que hauran d'optar d'acord amb els seus interessos estratègics i el conveni regulador de la vinculació amb UPC:

 1. S'adhereixen al servei de CorreuUPC en els termes que es descriuen en aquest document sense que això determini la imputació del cost del servei.
 2. Opten per un subdomini específic de correu que es formarà amb les sigles de l'entitat seguit de upc.edu, aixi tindrem @sigles.upc.edu. La gestió del domini i l'oerativa del servei correspondrà a UPC.

Compliment de la normativa de Seguretat TIC i Protecció de Dades

El servei d'identificació de les Intranets UPC utilitza dades personals subjectes al compliment del RGPD, la LOPDGDD, i l’ENS. Les dades personals son tractades i incloses als tractaments de la UPC per dur a terme una gestió correcta.

Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al delegat de protecció de dades de la UPC a l'adreça d'ATIC.

NOTA:  A part del que s'ha exposat en aquesta normativa cal seguir la resta d’indicacions establertes en: el Manual UPC de Protecció de Dades, la Política de seguretat de la Informació, la Normativa de seguretat pròpia de la UPC i les condicions d'us recollides en l'avís legal de la web de la UPC.