Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Correu UPC v3 (gmail) / El servei / Condicions d'ús

Condicions d'ús

En aquest document explica com s'estructura  el servei de correuUPC, i com s'administra. Aplica a la UPC en sentit estricte: òrgans de govern, unitats acadèmiques i unitats d'administració i serveis. 

L'adreça de correu està vinculada al compte G Suite, el correu és un més dels serveis del G Suite

Espais d'adreces

L'objectiu és operar amb espais d'adreces diferents. A banda de diferenciar el tipus d'adreça, en un futur facilitarà operar amb diferents espais de noms i pal·liarà la pol·lució d'aquests espais.

 • @upc.edu : Per a l'operativa ordinària del PAS, el PDI, els estudiants de doctorat i els serveis d'UPC 
 • @xxx.upc.edu : Per a l'operativa ordinària del PDI de departaments que ho demanin UPC 
 • @estudiantat.upc.edu: Per a l'operativa dels estudiants de grau i màster de la UPC

Pel que fa als grups d'usuaris n'hi ha de tres tipus:

 • @grups.upc.edu : Per a l'operativa de grups automàtics de la UPC (grups que reflecteixen l'estructura organitzativa de la UPC
 • @unitats.grups.upc.edu: Per a l'operativa de grups d'usuaris gestionats des de les unitats
 • @assig.grups.upc.edu: Per a l'operativa de grups d'assignatures i de grup assignatura. Aquests grups es generen automàticament

Tipus (perfils) d'adreça

 • Es dissocien les persones físiques dels càrrecs (fins a un cert nivell). Amb això es busca fer més fàcil la transmissió d'un càrrec a una altra persona i la separació de la vida com a treballador UPC i com a càrrec. Això és especialment rellevant en aquells càrrecs més volàtils (càrrecs electes, càrrecs de confiança, etc.).
 • Es consideraran els següents tipus de bústies d'entrada de correu:

  Perfil Id Domini Observacions
  Persona física UPC PF @upc.edu Correspon a cadascuna de les persones físiques:
  • PDI i PAS UPC
  • Estudiants de doctorat UPC
  • Convidats: Personal formalment convidat/vinculat a UPC
  • Personal jubilat incorporat al programa «UPC Sènior»
  • Titulats UPC incorporats en el programa alumni premium.´
  • Externs: Personal extern a la institució que necessita d'alguns serveis per poder treballar amb la institució
  • Nota: Podeu consultar els diferents perfils de la identitat UPC
  Estudiants EST @estudiantat.upc.edu Correspon als estudiants de grau i màster de la UPC i centres adscrits.
  Genèrics Corresponen a adreces que faciliten la feina de l'organització, generalment són adreces compartides per vàries persones. Aquestes adreces han de tendir a ser les mínimes possibles, la llei de protecció de dades desaconsella aquest tipus de comptes. S'han de buscar eines alternatives per realitzar aquestes eines.
  Les bústies no s'han de compartir s'han de delegar.
  En cas d'utilitzar una bústia genèrica la persona que la sol·licita ha de signar un document de compromís d'ús d'aquesta bústia. Aquests comptes GSuite només tenen correu.
  Diferènciem els comptes genèrics segons el seu ús.
  Òrgan unipersonal ORG @upc.edu Correspon a cadascun dels òrgans unipersonals de la UPC reconeguts als seus estatuts.
  Institucional UPC INS @upc.edu Correspon a l'adreça de la unitat.
  Aquesta adreça la pot sol·licitar el cap de la unitat i en serà el responsable.
  Temporal UPC TMP @upc.edu

   

  Bústies i comptes temporals. DOs tipus:

  - Són bústies vinculades a esdeveniments puntuals
  Serveis o projectes temporals (organització de congressos, campanyes de promoció, etc.). Aquests comptes GSuite només tenen correu.
  Usuaris de proves.
  En el moment de crear-se s'ha de donar la data de finalització
  La sol·licitud la fa el cap del servei/unitat/projecte transversal indicant el responsable de l'esdeveniment

  Usuaris de proves

   

  Usuaris que es necessiten per fer proves d'aplicacions TIC; si es possible les aplicacions han de tenir visors per rols o servidors de proves. Amb les aplicacions de tercers no sempres es pot tenir, es el cas de Google i MS entre altres.
  EL demana el responsable TIC, indicant que ha de fer les proves i el temps de vigència de les proves

  Suport tècnic ST @upc.edu Són bústies usades com a suport tècnic de certs sistemes o serveis.
  Tràmits
  Suport Aplicacions GENERICAPL @upc.edu Son bústies i usuaris que es necessiten per intercanviar informació entre aplicacions, o Sistemes TIC que usen el correu com a medi per comunicar informació als tècnics, per exemple un SAI pot informar automàticament als tècnics de què s'està quedant sense bateria: Serveis web, passarel·les, missatges d'error ...
  Els demana el responsable TIC del servei/aplicació indicant la persona que administra el servei
  Estan lligats al servei/aplicació
  En el moment de demanar s'ha d'indicar quins serveis necessiten aquest usuaris, correu, G Suit
  L'administrador del servei ha de signar el compromís de no cessió de credencials, i els compromisos associats a la resta de serveis que es demanin
  Aquestes bústies no tenen un usuari associat
  Grups
  institucionals
  GR @grups.upc.edu Pels grups corresponent a l'estrucutura UPC; es generen automàticament
  Grups
  Unitata
  GR-Unitat

  @unitats.grups.upc.edu

  Per a grups d'unitats. No es generen automàticament, els administra la unitat
  Grups
  Assignatura
  ASSIG @ass.grups.upc.edu Per a assignatures i grups assignatura. Es generen automàticament

La UPC ofereix a l’estudiantat i al personal de centres adscrits la possibilitat d’utilitzar el servei de G Suite amb correu electrònic @estudiantat.upc.edu amb els nivells i dimensionament segons aquesta normativa.

Esquema d'adreces

Perfil Esquema Comentaris
Persona física UPC <id>@upc.edu <id> ve determinat per la política d'identitat. És l'identificador usat universalment per denotar una persona. Ara mateix <nom>.<cognom> però pot canviar.
Estudiant <id>@estudiantat.upc.edu <id> ve determinat per la política d'identitat. És l'identificador usat universalment per denotar una persona. Ara mateix <nom>.<cognom> però pot canviar.
Genèrics
Òrgan unipersonal

<carrec>@upc.edu

 

<carrec>.<unitat>@upc.edu

 • Es manté el sufix d'unitat quan escau. El sufix correspondrà obligatòriament amb l'acrònim oficial de la unitat que pot consultar-se a la «Relació de codis i unitats» del GPAQ, o l'acrònim del grup de recerca de Futur.
 • S'afavoriran sempre que es pugui les adreces invariants amb l'objectiu de fer més senzill el nomenament de nous càrrecs i facilitar el contacte amb ells. Particularment s'usaran obligatòriament els següents noms:
  rector@upc.edu
  gerent@upc.edu
  sec-general@upc.edu
  director.<unitat>@upc.edu o <unitat>.director@upc.edu
  dega.<unitat>@upc.edu o <unitat>.dega@upc.edu
  sec-academic.<unitat>@upc.edu o <unitat<.sec-academic.upc.edu
  sindic@upc.edu
 • Per als òrgans unipersonals que varien segons el repartiment de competències de cada moment s'usarà el següent esquema:
  vre.<ambit>@upc.edu
  dlg.<ambit>@upc.edu
  sd.<ambit>.<unitat>@upc.edu
  vd.<ambit>.<unitat>@upc.edu
 • Les bústies són obligatòriament permanents més enllà de qui ocupa el càrrec, de forma que el següent ocupant de l'òrgan hereta el seu contingut.
 • En cas que el càrrec tingui gènere, existirà sistemàticament un àlies de forma que canvis en qui ocupa el càrrec no impliquin canvis en la bústia. Per exemple, de manera permanent hom podrà dirigir-se al rector usant indistintament l'adreça rector@upc.edu o rectora@upc,edu.

Exemples:
degana.fib@upc.edu o fib.degana@upc.edu
director.etseib@upc.edu o etseib.director@upc.edu

dlg.tic@upc.edu 

sd.internacionals.etsab@upc.edu o etsab.sd.internacionals@upc.edu

sd.infraest.epsem@upc.edu o epsem.sd.infraest@upc.edu

vd.grau.fib@upc.edu o fif.vd.grau@upc.edu

vd.master.fnb@upc.edu o fnb.vd.master@upc.edu


Nota: Aquestes adreces corresponen a càrrecs institucionals, no necessiten signar el compromís d'ús de compte genèric. El responsable del compte és el titular del càrrec

Aquests comptes disposen de tots els serveis de G Suite

Institucional UPC

<unitat>@upc.edu

 

<servei>.<unitat>@upc.edu o

<unitat>.<servei>@upc.edu

 • Les unitats admeses són: centres, departaments, utg/campus, serveis.
 • L'adreça no pot confondre's amb cap de les anteriors.
 • El sufix <unitat> correspondrà obligatòriament a les sigles oficials de la unitat que pot consultar-se a la «Relació de codis i unitats» del GPAQ, o la Llista de sigles dels grups de recerca (obriu en una finestra nova). de Futur
 • Considerem alumni i cada una de les escoles una unitat

Exemples:

 fib@upc.edu
serveipersonal@upc.edu o SP@upc.edu

alumni.ETSEIB@upc.edu


Nota: Aquestes adreces estan lligades a la unitat, no necessiten signar el compromís d'ús de compte genèric.

Les bústies lligades a aquets càrrecs s'han de delegar a les persones que l'hagin de utilitzar. Els responsables han de signar el document de que les credencials no es comparteixen.

.El responsable del compte és el cap de la unitat. Aquests comptes disposen de tots els serveis de G Suite (amb llicència bàsica)

Temporal UPC

<id>@upc.edu

 

prova.<tipus><unitat>@upc.edu

Esdeveniments

El compte l'ha de demanar el responsable de l'esdeveniment o servei temporal o el cap corresponent, s'ha d'indicar la data de finalització 

<id> identifica l'esdeveniment o el projecte temporal. El nom ha d'identificar el projecte o esdeveniment, si és molt genèric anirà acompanyat de les sigles de la unitat que el deman

S'usarà la notació de punts per separar. Per tal d'evitar conflictes de noms, es poden vetar identificadors massa genèrics tipus «congrés», «reunió», etc.

Exemples:

info.vldb@event.upc.edu
vldb@event.upc.edu

 

Usuaris de proves

Prova. L'usuari sempre ha de portar el prefix prova, ha de quedar clar que son usuaris de prova.

<tipus> tipus d'usuari, PDI, PAS, estudiant han de simular els rols <uinita> que necessita fer les proves

Suport tècnic

<id>.<servei>@upc.edu

<id> identifica el servei o sistema corresponent. 

<servei> si cal, si el sevei o sistema es prou transversal no cal el servei: Ex tempus, prisma ... no caldria el servei 

L'indicador de <servei> ha de permetre determinar responsable de l'adreça.

Nota: Aquest comptes són comptes de correu, no disposen de la resta de serveis de G Suite

El responsable del servei ha de signar el compromís que no es deleguen les credencials.

Genèrics
Aplicació
<id><unitat>@upc.edu

<id> identifica l'aplicació

<unitat> unitat responsable de l'aplicació. Si l'aplicació és global no cal. 

Grups
institucionals
GR @grups.upc.edu Pels grups corresponent a l'estrucutura UPC; es generen automàticament
Grups
Unitata
GR-Unitat

@unitats.grups.upc.edu

Per a grups d'unitats. No es generen automàticament, els administra la unitat
Grups
Assignatura
ASSIG @ass.grups.upc.edu Per a assignatures i grups assignatura. Es generen automàticament

 

Subdominis

Tots els subdominis de @upc.edu els administra la UPC. En l'esquema anterior s'han contemplat els subdominis: estudiantat, grups. unitats.grups, assig.grups, tnc i event. Aquest son els subdominis del correuUPC.

Si un departament vol conservar el seu domini, es conservarà amb àlies. Les adreces del departament @dpt.upc.edu tindran un àlies a l'adreça @upc.edu.

Quan es doni de baixa l'adreça nom.cognom@upc.edu, es donarà de baixa l'àlies 

Cicle de vida

 

Perfil Esquema adreça Sol·licitant Concessió Responsable Compromís Durada (**)
Persona física UPC <id>@upc.edu @upc.edu Alta automàtica en vincular-se a UPC. Directa. Lligada a la vinculació amb UPC El titular nominal. lligat a la vinculació UPC

Automàtica. Fins que cessi la vinculació (*) + la carència que estableix el sistema d'identitat.

Estudiant <id>@estudiantat.upc.edu @estudiantat.upc.edu Alta automàtica en vincular-se a UPC, via matrícula. Directa. Lligada a la vinculació amb UPC L'estudiant lligat a la vinculació UPC

Automàtica. Fins que cessi la vinculació (*) + la carència que estableix el sistema d'identitat.

Persona jubilada incorporada a «UPC Sènior» <id>@upc.edu @upc.edu Alta automàtica en incorporar-se al programa «UPC Sènior» Directa en incorporar-se al programa «UPC Sènior» El titular nominal. Compromís de credencials

Automàtica. Fins a la desvinculació del programa «UPC Sènior» d'acord amb les condicions del programa.

Genèirx

Òrgan unipersonal UPC

<carrec>@upc.edu

<carrec>.<unitat>@upc.edu o

<unitat>.<carrec>@upc.edu

@upc.edu

Responsable de la unitat via ATIC.

 

Directa.

 

El titular nominal.

 

lligat a la vinculació UPC

Manual. Desaparició de l'òrgan

 

Genèric

Institucional UPC

<servei>.<unitat>@upc.edu o

<unitat>.<servei>@upc.edu

@upc.edu Responsable de la unitat a
ATIC. En el cas de les unitats de servei, el responsable immediatament sota la gerència. En el cas de les unitats acadèmiques, el director o degà.
Sota demanda. Lligada a la Unitat El responsable d'unitat que l'avala. lligat a la vinculació UPC Manual, mentre existeixi la Unitat.

Genèrics

Temporal UPC

<id>@upc.edu @upc.edu

Qualsevol treballador permanent a temps complet.

En règim d'autoservei.

Directa. Lligada a la persona física que la sol·licita. La persona que la sol·licita. Compromís de credencials

Automàtica. Afitada a un any + 3 mesos.

Confirmació de renovació  al responsable i baixa automàtica en cas de silenci.

Genèrics

Suport tècnic

<id>.<servei>@upc.edu @upc.edu

Els responsables dels Serveis que es designi. Pot ser TIC o funcional.

 

Sota demanda.

Lligada a un sol·licitant. S'obté en règim d'autoservei.

La persona que la sol·licita.

Compromís de credencials

Manual. Mentre existeixi la necessitat. La dóna de baixa el responsable.
Genèrics
Aplicació
<id><unitat>@upc.edu @upc.edu

TIC responsables de l'aplicació.

Sota demanda.

Lligada a un sol·licitant. S'obté en règim d'autoservei.

La persona que la sol·licita.

Compromís de credencials Manual, mentre existeixi l'aplicació
Genèrics
Proves 
<id><unitat>@upc.edu @upc.edu TIC, la persona que ha de fer les proves

Sota demanda.

Lligada a un sol·licitant. S'obté en règim d'autoservei.

La persona que la sol·licita. Compromís de credencials Manual,  durant el temps de proves
 • El rector i el gerent poden sol·licitar una baixa immediata d'una bústia a ATIC quan les circumstàncies així ho requereixin.
 • Tota bústia té una única persona responsable a tots els efectes com s'indica a la taula anterior
 • (**) En el moment que es produeix la desvinculació la persona rep un correu en el qual se l'informa que la seva bústia deixarà de ser operativa al cap d'un mes i que te aquest temps per recuperar la informació. Passat aquest mes la bústia no es accessible per l'usuari
 • (*) La carència del sistema d'identitat pel PDI i PAS és de 6 mesos. 
 • (*) La vinculació dels estudiants pot cessar per: titulat, pendents de projecte, admesos a master, estudis abandonats i baixa. La carència del sistema d'identitat per titulats, pendents de projecte o admesos a master és de 3 anys. La carencia per estudis abandonats o baixa és de 3 mesos.

Àlies

Tota persona vinculada a la UPC tindrà adreça <id>@upc.edu i bústia assignada a aquesta adreça.

Tipus d'àlies :

 • Per bústies personals que provinguin d'esquemes d'adreçament antics o de canvis d'identitat. En aquest supòsit:
  • Es mantindrà un àlies de l'adreça anterior
  • La baixa de l'adreça vigent comporta la baixa automàtica dels àlies associats.
 • Per adreces d'òrgan unipersonal: Quan escaigui àlias amb gènere complementari indefinidament (dega.fib@upc.edu + degana.fib@upc.edu).
 • Per adreces que no requereixin bústia. Es crearà l'adreça seguin L'esquema d'adreces d'aquest document i es crearà un àlies a una adreça de la UPC. Serveix per poder tenir vàries adreces apuntant a la mateixa bústia sense necessitat de compartir les credencials
  • En aquest cas existirà una adreça de correu sense bústia amb un àlias a l'adreça que es demani, l'adreça d'estí ha de ser una adreça @upc.edu. Un cop l'any es demanarà la renovació de l'àlies
  • La baixa de l'adreça vigent comporta la baixa automàtica dels àlies associats.

Migració d'unitats amb servei local de correu al servei «correuUPC»

 • Les unitats que gaudeixen d'un servei de correu local i decideixen integrar-se al servei «CorreuUPC» ho podran fer d'acord amb els següents criteris:

  • S'aplicarà la política d'àlies respecte a les adreces que tenien fins al moment.

  • Si la Unitat vol mantenir el subdomini @<unitat>.upc.edu pel PDI es crearà un àlies per cada PDI existent  <id>@<unitat>.upc.edu a <id>@upc.edu. Les altes en aquesta unitat no tindran el subdomini

  • Caldrà migrar la totalitat de les adreces del subdomini en qüestió i abandonar el subdomini de correu a tots els efectes.

Comunicació per correu de la UPC amb les persones

 • La UPC es comunicarà amb tot estudiant usant exclusivament l'adreça <id_estudiant>@estudiantat.upc.edu. Això inclou les comunicacions automàtiques que es puguin derivar dels processos informàtics i les comunicacions en l'ambit personal.
 • La UPC es comunicarà amb tots els seus treballadors i personal convidat usant exclusivament l'adreça <id>@upc.edu. AIxò inclou les comunicacions automàtiques que es puguin derivar dels processos informàtics i les comunicacions a nivell personal.
 • En cas de tenir doble rol, com a estudiant i personal UPC, la institució s'hi dirigirà pel canal adequat d'acord amb la naturalesa de la comunicació.

Altres entitats UPC

A banda de la UPC estricte i d'acord amb els estatuts UPC, es consideren els següents tipus d'entitats:

 • Grup UPC
 • Entitats vinculades
 • Instituts de recerca vinculats de titularitat mixta
 • Centres adscrits
 • Instituts de recerca adscrits

Pel que fa al correu, se segueix la política que es diu a continuació.

A aquestes entitats, i mentre duri la seva vinculació a UPC, se'ls ofereixen dues alternatives a les que hauran d'optar d'acord amb els seus interessos estratègics i el conveni regulador de la vinculació amb UPC:

 1. S'adhereixen al servei de CorreuUPC en els termes que es descriuen en aquest document sense que això determini la imputació del cost del servei.
 2. Opten per un subdomini específic de correu que es formarà amb les sigles de l'entitat seguit de upc.edu, aixi tindrem @sigles.upc.edu. La gestió del domini i l'operativa del servei correspondrà a UPC.

Compliment de la normativa de Seguretat TIC i Protecció de Dades

El servei d'identificació de les Intranets UPC utilitza dades personals subjectes al compliment del RGPD, la LOPDGDD, i l’ENS. Les dades personals són tractades i incloses als tractaments de la UPC per dur a terme una gestió correcta.

Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al delegat de protecció de dades de la UPC a l'adreça d'ATIC.

A part del que s'ha exposat en aquesta normativa, cal seguir la resta d’indicacions per a aquests casos establertes en:el Manual UPC de Protecció de Dades(obriu en una finestra nova), el Protocol Intern de Seguretat de la UPC(obriu en una finestra nova)  i les condicions d'us recollides en l'avís legal de la web de la UPC(obriu en una finestra nova) .

Consideracions addicionals a les establertes en l’apartat IV "Ús del Correu electrònic", del Protocol Intern de Seguretat (Drets i Obligacions del Personal de la UPC en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Ús de Recursos Informàtics), Annex 5 del Manual UPC de Protecció de Dades.

 1. Per al compliment de les tasques i funcions assignades com a membre de la UPC s’ha d’utilitzar la bústia de correu electrònic que la universitat posa a disposició del seu personal i de l’estudiantat. Les comunicacions electròniques com a empleat de la universitat s’han de fer des de i cap a la bústia de correu electrònic que la universitat posa a la seva disposició.
 2. En relació amb l’ús del correu electrònic, els membres de la UPC han de fer les accions següents:
  1. Abstenir d’enviar o reenviar missatges amb contingut ofensiu, poc ètic, amenaçador, discriminatori, calumniador o que pugui suposar un deteriorament de la imatge de la universitat. En cas de rebre un correu amb continguts d’aquest tipus de qualsevol altre usuari de correu de la universitat, ho ha de posar en coneixement del superior jeràrquic.
  2. Abstenir d’utilitzar el correu per a la difusió interna o externa de correu no desitjat o correu brossa, virus i codis maliciosos, així com per a l’enviament de cartes en cadena o l’enviament massiu de correus que no tinguin una relació directa amb les tasques i funcions encomanades. El personal que, en l’exercici de les seves funcions, hagi de fer enviaments massius de correu ha d’utilitzar les llistes de distribució de correu.
  3. Abstenir de manipular el contingut de la informació d’un missatge original reenviat, sempre que no s’adverteixi al receptor del tipus de tractament o alteració que se n’ha fet.
  4. Abstenir d’enviar manualment o automàticament, mitjançant l’ús de regles de reenviament, missatges amb informació de la universitat a bústies de correus personals fora de l’àmbit professional, llevat que l’òrgan competent ho autoritzi expressament i que l’àrea TIC en tingui coneixement.
  5. Assegurar la identitat del remitent abans d'obrir un missatge: amb caràcter general, si no es coneix el remitent d'un correu, i / o l'assumpte de el mateix és estrany tot i haver traspassat el filtre d'SPAM, es recomana contactar amb ATIC (atic@upc.edu) i situar-lo en quarantena fins a disposar de més dades, especialment si conté fitxers adjunts.
  6. Revisar la barra d'adreces abans d'enviar un missatge per comprovar que no hi ha destinataris erronis i evitar una bretxa en la confidencialitat de la informació. Fer servir la opció de còpia oculta en missatges que s’envien a un nombre important d’adreces de correu electrònic, per no divulgar les adreces entre les persones destinatàries, preservar la confidencialitat i evitar pràctiques de correu brossa o similars.