Comparteix:

Marcatges pendents

Com es consulten i gestionen les sol·licituds de marcatges pendents de les persones gestionades

Una vegada heu triat la opció Marcatges pendents del bloc Gestió de sol·licituds, es presenta una finestra des d'on es poden fer les següents operacions:

 • Consulta de marcatges pendents sol·licitats de les persones a qui gestiona
 • Gestió de marcatges pendents sol·licitats de les persones a qui gestiona

 

 

L’àrea de selecció permet seleccionar entre les sol·licituds de les quals l'usuari connectat és gestor. Està formada pels següents camps:

 • Estat: desplegable que permet seleccionar l'estat en què es troba l'autorització de la sol·licitud. Té els següents valors: Pendents, Acceptats, Denegats, ViP (Vist-i-plau) Responsable, Tots. El valor seleccionat per defecte és Pendents, i selecciona les sol·licituds en estat Pendent i ViP (Vist-i-plau) Provisional
 • Sol·licitant: desplegable que permet seleccionar entre les persones gestionades per l'usuari connectat que han realitzat sol·licituds. El valor seleccionat per defecte és TOTS
 • Responsable: desplegable que permet seleccionar l'usuari responsable de l'autorització de la sol·licitud. Es pot seleccionar entre l'usuari connectat i Tots. El valor seleccionat per defecte és l'usuari connectat

Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó Cerca.

La llista de marcatges pendents s'utilitza per consultar les sol·licituds de marcatges pendents realitzades per les persones gestionades i fer la gestió de les mateixes.

A l'àrea de consulta/gestió de marcatges pendents es mostren els següents camps:

 • Nom: nom i cognoms del sol·licitant
 • Tipus: descripció del tipus d'incidència de la sol·licitud
 • Estat: estat en què es troba l'autorització de la sol·licitud, pot tenir els següents valors: Pendent, ViP (Vist-i-plau) Provisional, ViP (Vist-i-plau) Responsable, Acceptat, Denegat
 • Responsable: usuari encarregat de l'autorització de la sol·licitud
 • Sol·licitud: data i hora per la qual se sol·licita el marcatge en format dd-mm-aaaa hh:mm
 • Data petició: data en què es fa la sol·licitud en format dd-mm-aaaa
 • Últim estat: data en què s'ha modificat l'estat de la sol·licitud per últim cop, en format dd-mm-aaaa
 • Accions: accions que es poden executar sobre la sol·licitud. Es permet fer el Vist-i-plau provisional, Acceptar i Denegar la sol·licitud, només en el cas que aquesta estigui en estat Pendent o ViP Provisional. Es permet Esborrar la sol·licitud només si no han passat dos mesos des de la data del marcatge sol·licitat
La llista de sol·licituds de marcatges pendents s'ordena per data de marcatge decreixent, i està paginada.

A continuació es fa una descripció més detallada de les accions que es poden realitzar sobre les sol·licituds:

 Vit-i-plau Provisional: en executar aquesta acció la sol·licitud passa a l'estat ViP (Vist-i-plau) Provisional, s'actualitza la data de l'últim estat i l'usuari responsable de la sol·licitud passa a ser l'autoritzador de nivell superior. S'envia un correu electrònic al sol·licitant i a l'autoritzador de nivell superior per tal de notificar que s'ha acceptat provisionalment la sol·licitud. Per poder fer el ViP Provisional d'una sol·licitud és necessari que el sol·licitant tingui un autoritzador de nivell superior a l'usuari gestor connectat

 Acceptar: en executar aquesta acció la sol·licitud passa a l'estat Acceptat, s'actualitza la data de l'últim estat i l'usuari responsable de la sol·licitud passa a ser l'usuari gestor connectat. S'envia un correu electrònic al sol·licitant per tal de notificar que s'ha acceptat la sol·licitud

 Denegar: en executar aquesta acció la sol·licitud passa a l'estat Denegat, s'actualitza la data de l'últim estat i l'usuari responsable de la sol·licitud passa a ser l'usuari gestor connectat. S'envia un correu electrònic al sol·licitant per tal de notificar que s'ha denegat la sol·licitud

 Esborrar: en executar aquesta acció s'esborra la sol·licitud i s'envia un correu electrònic al sol·licitant per tal de notificar que s'ha esborrat la sol·licitud. Es permet esborrar una sol·licitud només en el cas que la data del marcatge sol·licitat sigui com a màxim dos mesos anterior a la data actual