Vés al contingut (premeu Retorn)

Permisos per dies

Com es consulten i gestionen les sol·licituds de permisos per dies de les persones gestionades

Una vegada heu triat la opció Permisos per dies del bloc Gestió de sol·licituds, es presenta una finestra des d'on es poden fer les següents operacions:

 • Consulta de permisos per dies sol·licitats de les persones a qui gestiona
 • Gestió de permisos per dies sol·licitats de les persones a qui gestiona

 

 

L’àrea de selecció permet seleccionar entre les sol·licituds de les quals l'usuari connectat és gestor. Està formada pels següents camps:

 • Estat: desplegable que permet seleccionar l'estat en què es troba l'autorització de la sol·licitud. Té els següents valors: Pendents, Acceptats, Denegats, ViP (Vist-i-plau) Responsable, Tots. El valor seleccionat per defecte és Pendents, i selecciona les sol·licituds en estat Pendent i ViP (Vist-i-plau) Provisional
 • Sol·licitant: desplegable que permet seleccionar entre les persones gestionades per l'usuari connectat que han realitzat sol·licituds. El valor seleccionat per defecte és TOTS
 • Responsable: desplegable que permet seleccionar l'usuari responsable de l'autorització de la sol·licitud. Es pot seleccionar entre l'usuari connectat i Tots. El valor seleccionat per defecte és l'usuari connectat
 • Tipus de permís: desplegable que permet seleccionar entre els diferents tipus de permís dels quals hi ha alguna sol·licitud de les persones gestionades per l'usuari connectat. El valor seleccionat per defecte és Tots
 • Any: desplegable que permet seleccionar entre els diferents anys dels quals hi ha alguna sol·licitud de les persones gestionades per l'usuari connectat. El valor seleccionat per defecte és Tots

Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó Cerca.

Les dades seleccionades també es poden exportar a format Excel mitjançant el següent botó:


En cas que l'estat seleccionat sigui Pendents, es permet fer una selecció múltiple de permisos seleccionant la casella de selecció "Seleccionar tots". A continuació es poden marcar/desmarcar els permisos desitjats. Clicant a sobre del botó  s'accepten de forma massiva els permisos seleccionats.

La llista de permisos per dies s'utilitza per consultar les sol·licituds de permisos per dies realitzades per les persones gestionades i fer la gestió de les mateixes.

A l'àrea de consulta/gestió de permisos per dies es mostren els següents camps:

 • Nom: nom i cognoms del sol·licitant
 • Tipus: descripció del permís
 • Estat: estat en què es troba l'autorització del permís, pot tenir els següents valors: Pendent, ViP (Vist-i-plau) Provisional, ViP (Vist-i-plau) Responsable, Acceptat, Denegat
 • Responsable: usuari encarregat de l'autorització del permís
 • Data inici: data d'inici de gaudiment del permís en format dd-mm-aaaa
 • Data fi: data de fi de gaudiment del permís en format dd-mm-aaaa
 • Data petició: data en què es fa la sol·licitud en format dd-mm-aaaa
 • Doc: icona que permet descarregar/visualitzar el fitxer que s'ha aportat com a documentació, en cas que s'hagi aportat
 • Com: icona que enllaça amb una nova finestra on es pot visualitzar el comentari i el motiu de denegació associats al permís, en cas que en tingui
 • Accions: accions que es poden executar sobre el permís. Es permet fer el Vist-i-plau provisional, Acceptar i Denegar el permís, només en el cas que aquest estigui en estat Pendent o ViP Provisional. Es permet Esborrar el permís només si no han passat dos mesos des de la data del permís sol·licitat
La llista de permisos per dies s'ordena per data del permís decreixent, i està paginada.

A continuació es fa una descripció més detallada de les accions que es poden realitzar sobre els permisos:

 Vit-i-plau Provisional: en executar aquesta acció el permís passa a l'estat ViP (Vist-i-plau) Provisional, s'actualitza la data de l'últim estat i l'usuari responsable del permís passa a ser l'autoritzador de nivell superior. S'envia un correu electrònic al sol·licitant i a l'autoritzador de nivell superior per tal de notificar que s'ha acceptat provisionalment el permís. Al correu electrònic s'indica si resta pendent la revisió administrativa i la revisió de la documentació justificativa en cas que el tipus de permís ho requereixi. Per poder fer el ViP Provisional d'una sol·licitud és necessari que el sol·licitant tingui un autoritzador de nivell superior a l'usuari gestor connectat

 Acceptar: en executar aquesta acció es distingeixen dos casos:
 1. El permís requereix autorització per part de l'administrador del sistema:
El permís passa a l'estat ViP Responsable, s'actualitza la data de l'últim estat i l'usuari responsable del permís passa a ser l'usuari gestor connectat. S'envia un correu electrònic al sol·licitant per tal de notificar que s'ha realitzat el vist-i-plau del permís, que resta pendent la revisió administrativa i, en cas que el tipus de permís ho requereixi, la revisió de la documentació justificativa
   2. El permís no requereix autorització per part de l'administrador del sistema:
El permís passa a l'estat Acceptat, s'actualitza la data de l'últim estat i l'usuari responsable del permís passa a ser l'usuari gestor connectat. S'envia un correu electrònic al sol·licitant per tal de notificar que s'ha acceptat el permís

 Denegar: en executar aquesta acció apareix una nova finestra amb un formulari que conté les dades del permís i permet introduir el motiu de la denegació:


Mitjançant el botó Actualitzar s'emmagatzema el motiu de denegació, el permís passa a l'estat Denegat, s'actualitza la data de l'últim estat i l'usuari responsable de la sol·licitud passa a ser l'usuari gestor connectat. S'envia un correu electrònic al sol·licitant per tal de notificar que s'ha denegat la sol·licitud

Mitjançant el següent botó es recupera la vista anterior amb la llista de sol·licituds de permisos per dies:


 Esborrar: en executar aquesta acció s'esborra el permís i s'envia un correu electrònic al sol·licitant per tal de notificar que s'ha esborrat el permís. Es permet esborrar un permís només en el cas que la data del permís sol·licitat sigui com a màxim dos mesos anterior a la data actual

La columna Com permet veure informació completa associada al permís. Quan es clica sobre la icona  s'accedeix a la finestra següent:

 

Mitjançant el següent botó es recupera la vista anterior amb la llista de sol·licituds de permisos per dies: