Comparteix:

Normativa

Normativa UPCAlumniMés: comunitat d'antics alumnes

Conjuntament amb les Condicions d’ús i la Política de privadesa de la plataforma, aquesta normativa defineix com s'ha d'utilitzar UPCAlumniMés dins de l’àmbit de la Universitat Politècnica de Catalunya - UPC i quins compromisos adquireixen els usuaris, els administradors de clubs i chapters, i els administradors globals del servei

Qui pot utilitzar el servei

Els titulats de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'alumnat d'UPC School, el PDI PAS i estudiantat de la UPC. Excepcionalment, algunes empreses podran fer ús el servei, a condició que tinguin el vistiplau de la Unitat UPC Alumni.
Els usuaris del servei hauran de complir una sèrie de requisits per poder registrar-se i fer-ne ús.
Podeu consultar aquests, en l'apartat procediments del servei.

Compromís que adquireix l'usuari en utilitzar el servei

 • L’usuari es declara responsable de la veracitat de les dades facilitades mitjançant la plataforma.
 • Es compromet a acceptar les condicions d’ús i privacitat de la plataforma, així com la normativa aquí descrita.
 • Avisar mitjançant un tiquet a eATIC o contactant amb la Unitat de Gestió i Administració UPC Alumni de les possibles incidències de funcionament de la plataforma.
 • Els webs i aplicacions de la UPC han de servir a la missió i els objectius de la institució, i en cap cas no es poden difondre informacions contràries als estatuts de la UPC i als drets reconeguts internacionalment.
 • Els continguts han de respondre als principis de veracitat, integritat i autenticitat.
 • Els continguts han de ser respectuosos amb les persones i amb la Universitat.
 • Els webs i aplicacions UPC han de vetllar per la protecció de dades de caràcter personal aplicant el Manual UPC de protecció de dades, que és el marc de referència a la UPC del que disposa la LOPD.
 • S'han de respectar les lleis de la propietat intel·lectual. No es poden utilitzar materials que tinguin drets d'autor, llevat que es tingui l'autorització explícita de l'autor.
 • S'han d'aplicar les normes recollides al Manual d’Identitat Gràfica Corporativa per a tots aquells elements identificatius de la plataforma. És missió dels administradors de Clubs i Chapters, i dels administradors globals, vetllar per l’acompliment d’aquestes normes i revisar o modificar aquells elements que formen part de la configuració de la plataforma.
 • És responsabilitat dels administradors de Clubs i Chapters, i dels administradors globals, d'actualitzar la informació i a fer-ne el manteniment. També esdevenen responsables de moderar el contingut que els usuaris publiquen dins de la plataforma.
 • En el cas de fer servir diversos idiomes, cal que aquests estiguin correctament traduïts i sense faltes d’ortografia i gramàtica.
 • S'ha de fer una lectura regular del correu electrònic de contacte, donar resposta a les demandes que s'envien i els suggeriments que es fan, i resoldre les consultes que produeixin les pàgines web i aplicacions.
 • En el cas organitzar un esdeveniment amb tercers en el que hi hagi una cessió de dades s’haurà de consultar sempre amb els Serveis Jurídics de la UPC i serà necessària la seva autorització. En cas d’incompliment s’eliminarà l’esdeveniment i s’advertirà a l’organitzador d’aquesta situació.
 • Si es detecta un ús il·legal de la plataforma, es procedirà a la baixa immediata de l’usuari en el servei.
 • Si un usuari organitza esdeveniments, fa servir els formularis de recollida de dades disponibles a la plataforma, caldrà que vetlli per l’acompliment de la RGDP i no demanar més dades de les necessàries, i en cap cas que no es corresponguin al RAT d’UPC Alumni. Si l’organitzador vol utilitzar un formulari de registre extern, haurà d’informar els administradors de la plataforma i especificar en el seu formulari, l'ús que en farà de les dades tot especificant el RAT que correspongui. En el cas d’incompliment s’advertirà a l’usuari i es donarà de baixa si ha vulnerat els drets dels altres usuaris.

Normes d'ús per als administradors de clubs i chapters

 • Els administradors de clubs i chapters han de vetllar perquè els usuaris que pertanyen al seu grup, en facin un bon ús d'aquest.
 • Són els responsables d’assignar els permisos d’accés de la resta d’usuaris i de les admissions d’aquests als grups.
 • Han de revisar la configuració del grup i procurar que aquest estigui disponible per als usuaris que hi pertanyin.
 • Han de moderar el contingut que publiquen la resta d’usuaris i informar de qualsevol incident a la Unitat de Gestió i Administració UPC Alumni, per tal de resoldre’l.

Normes d'ús per als administradors del servei i els responsables funcionals

 • Els administradors globals de la plataforma (administradors del servei i responsables funcionals) han de vetllar perquè els usuaris de la plataforma en facin un bon ús d'aquesta.
 • Són els responsables d’assignar els permisos d’accés de la resta d’usuaris i dels administradors de clubs i chapters que ho demanin, segons els procediments definits en el servei.
 • Han de revisar la configuració de la plataforma i procurar que el servei estigui disponible per als usuaris d'aquesta.