Comparteix:

Descripció del servei

El servei Arquitectura Orientada a Serveis té per objectiu facilitar el desenvolupament d'una Arquitectura Orientada a Serveis per part dels Sistemes d'Informació de la UPC i proveir la UPC d'un catàleg actualitzat amb tots els Serveis Webs disponibles. Aglutina quatre subserveis bàsics:

Catàleg SOA

El Catàleg SOA té per objectiu facilitar el descobriment dels serveis de que disposa la UPC a la comunitat de desenvolupadors. Procurant sempre que en el catàleg hi hagi tota la informació necessària, per tal que els sistemes d'informació subscriptors es puguin subscriure als serveis i els sistemes d'informació proveïdors evitin haver d'explicar-ne el funcionament una i altra vegada.

 

Suport Tècnic

L'objectiu d'oferir suport tècnic és facilitar el màxim la creació, descobriment, monitorització i subscripció de serveis web. De tal manera que els desenvolupadors només hagin de desenvolupar el servei i puguin despreocupar-se d'altres gestions entorn el manteniment i control d'aquest servei. Pots demanar suport per qualsevol de les tasques a Sol·licita suport.


Redirecció

El servei de redirecció consisteix en publicar tots els serveis web en un mateix servidor (BUS corporatiu UPC). Aquest fet aporta avantatges a proveïdors i subscriptors a l'hora de mantenir certificats, ja que només l'han de mantenir en una sola màquina en lloc d'estar mantenint certificats en totes les màquines amb les que es relacionen. L'equip de suport tècnic s'encarrega de mantenir al dia els certificats amb proveïdors i subscriptors.

Subscriu-te a un servei web

Proveeix un servei web


Llistes de subscriptors

El servei de llistes de subscriptors consisteix en proporcionar unes llistes de distribució amb tots els subscriptors de cada sitema d'informació proveïdor, per tal que es simplifiqui la publicació d'incidències del servei. L'equip de suport tècnic s'encarrega de mantenir al dia els correus de subscriptors en el servidor. Actualment es mantenen llistes de subscriptors per proveïdor i en un futur es pretén tenir una llista per servei en lloc de per proveïdor.


Estadístiques d'ús dels serveis

El servei d'estadístiques d'ús dels serveis ofereix mensualment informació sobre l'ús de cada servei web. En concret el temps mitjà de resposta, el nombre de missatges, els errors i les alertes. Es poden consultar a http://soa.upc.edu/ca/estat-de-la-soa. En un futur pretenem oferir informació actualitzada amb menys granularitat.

Seguretat SOA

El servei de seguretat SOA implementa els nivells de seguretat adients per al servei web. D'aquesta manera no cal que el proveïdor implementi la seguretat.


Transformacions SOA

El servei de transformacions SOA permet adaptar els serveis oferts pels proveïdors a les necessitats dels subscriptors. Per exemple, de SOAP a JSON sense necessitat de que el proveïdor hagi de desenvolupar-lo. El desenvolupament és per part de l'equip SOA.


BPEL

El servei de BPEL està en fase d'estudi.

Serveis de BD

El servei de BD permet oferir accés a una BD a través de Serveis Web sense necessitat de desenvolupament per part del proveïdor. El desenvolupament l'assumeix l'equip SOA.


Suport al desenvolupament

L'equip de SOA dóna suport als desenvolupadors de serveis web o de clients per tal de facilitar-los la seva tasca i els proporciona manuals de guia per ajudar-los en la tasca d'implementació de serveis.

 

Suport funcional

L'objectiu d'oferir suport funcional és facilitar al màxim les gestions amb d'altres sistemes d'informació per als desenvolupadors. Pots demanar suport per qualsevol de les tasques a Sol·licita suport

Control de versions

Els serveis web van evolucionant en noves versions. Abans de deixar de servir una versió és necessari que tots els subscriptors es subscriguin a una versió superior. Realitzar aquesta tasca és costosa a nivell de gestió. L'equip SOA realitza aquesta gestió i un cop l'any repassa totes les versions que són susceptibles de desaparèixer i inicia el procés pactat amb els proveïdors.

Mediació de nous serveis

De vegades es generen noves necessitats de serveis web i la tasca de trobar qui pot ser el proveïdor del servei i de negociar terminis d'implementació no és fàcil i requereix hores de dedicació. L'equip SOA, es posa a disposició del subscriptor a l'hora de mediar la creació de nous serveis, a banda d'estudiar si amb els serveis existents ja es pot realitzar el que es proposa.

 

Dinamització de la comunitat

L'objectiu de dinamitzar la comunitat és el de generar sinèrgies entre els diversos SI i difondre la filosofia SOA arreu de l'organització.

Butlletí SOA

El butlletí SOA s'envia dos cops l'any per informar de les novetats SOA a totes les persones que s'hi hagin inscrit. 

SOA Developer TEA Party

El SOA Developer TEA Party és un espai on desenvolupadors de SOA comparteixen experiències i realitzen activitats que els ajuden a aprofondir els coneixements de SOA d'una forma distesa.