Comparteix:

Evolució del servei

Roadmap de les versions del servei. Recull l'evolució del servei en el temps.

VERSIÓ ACTUAL

Versió v1.2.5 (18/04/2024)

 • Gestor documental: mostrar opció de tancar expedient (només per usuaris administradors)
 • eNotifica: correccions al carregar destinataris des de fitxer
 • eNotifica: correccions al carregar destinataris des de fitxer
 • Gestor documental: correcció en la generació de resolucions (canvi de llibreria)
 • Gestor documental: ús de l'aplicació emailSender per a l'enviament de correus electrònics
 • Gestor documental: correcció a les URLs de eTramita
 • Gestor documental: enviar els correus als destinataris reals només a l'entorn de producció
 • eNotifica: correcció a carregar destinataris des de fitxer
 • Compartir expedients: correcció a l'obtenció del correu electrònic de l'usuari
 • Compartir expedients: correcció en la gestió dels permisos
 • eNotifica: carregar destinataris des de fitxer
 • eNotifica: millores diverses demanades pels usuaris
 • Gestor documental: correcció a la generació de resolucions
 • Gestor documental: permetre alguns caràcters més en els títols de documents i resolucions
 • eNotifica: validar nivell de signatura al recuperar signats de gConcursos
 • Gestor documental: ajust als títols de modals
 • eNotifica: funcionalitat de generar notificació només per a administradors
 • eNotifica: millora en la interfície i en la gestió d'errors
 • Gestor documental: corregit error al botó d'esborrar document
 • Gestor documental: recuperat botó de tornar enrere

 

VERSIONS ANTERIORS

Versió v1.1.113 (11/03/2024)

 • eNotifica: correcció a la funcionalitat de descàrrega d'evidències
 • eNotifica: permetre descarregar manualment el document d'evidència
 • eNotifica: procés que descarrega i puja a GDC automàticament els documents d'evidència de fa 10 dies o més
 • Gestor documental: amagar fitxers XML amb títol "Metadades del document..."
 • Gestor documental: no permetre títols de document que continguin el text "Metadades del document
 • eNotifica: ajustos al formulari i al tractament d'errors
 • Resolucions: correcció al generar el document per tal de no perdre els enllaços d'aquest
 • Gestor documental: ajustos en el disseny
 • Gestor documental: ajust en el cas de CSV no trobat
 • eNotifica: ajustos en el tractament d'errors
 • eNotifica: afegida informació a recuperar després de crear la notificació
 • Gestor documental: correcció en l'edició d'expedient
 • Gestor documental: ajustos en el disseny
 • eTramita: Correcció al control botó d'enviar solicitud
 • Gestor documental: correcció en la cerca d'expedients
 • Gestor documental: millores en la gestió d'errors que es mostren a l'usuari
 • eNotifica: ajustos en els camps i els botons
 • Portafirmes: canvis en la validació de la mida del fitxer
 • eTramita: canvi en la mida màxima del camp objecte i validació d'aquesta mida
 • eTramita: enviar notificació si es pot generar el tràmit però hi ha algun error posteriorment
 • eTramita: millora en la gestió d'errors que es mostren a l'usuari
 • Resolucions: controlar que el títol propi no tingui caràcters estranys
 • eTramita: correcció en les pestanyes del modal
 • eTramita: correcció al control d'ordre de signants en signatures seqüencials
 • Gestor documental: validar que no es posin caràcters estranys als títols dels documents
 • eNotifica: afegir opció de crear també Comunicacions
 • eNotifica: millores en la gestió d'errors d'eNotifica
 • eNotifica: crear notificació de còpia autèntica del document
 • eNotifica: afegit botó d'accés directe a la notificació
 • eTramita: afegit pestanya per enviar Signants quan enviem un tràmit
 • eTramita: obtingut membres del tribunal quan es crea un tràmit d'un expedient de concurs
 • eTramita: ordre signatura i signants per defecte quan obtenim membres del tribunal
 • Gestor documental: ajustos diversos a les icones

Versió v1.1.92 (11/12/2023)

 • eNotifica: mostrar botó d'enviar notificació només als usuaris administradors
 • Còpia autèntica: modificació literals
 • Notificació de petició: notificar també quan un document ha estat signat
 • Còpia autèntica: no validar pdf de metadades per evitar errors
 • Còpia autèntica: corregit problema al generar la còpia que impedia generar el CSV del document
 • eNotifica: afegit restriccions a la hora de borrar un document si té noticiacions
 • eNotifica: afegit validació de que els destinataris siguin diferents
 • eNotifica: botó de crear notificació s'ha mogut a la vista de la informació del document
 • eNotifica: afegit logo en la taula de documents per veure les peticions de notificacions que tingui el document si en té
 • eNotifica: afegit modals d'informació de les notificacions
 • eNotifica: afegit missatges de validació pel formulari quan hi han camps buits i saber la pestanya on falten
 • eNotifica: adapatar estructura de la base de dades per incorporar notificacions individuals (nif del destinatari, grup de petició, ...)

Versió v1.1.84 (29/11/2023)

 • Gestor documental: validar que els documents que es validin siguin PDFs

Versió v1.1.83 (21/11/2023)

 • Gestor documental: afegit validacions per realitzar correctament la cerca d'expedients

Versió v1.1.82

 • eNotifica: afegit buscador de persones a Identitat pel menú de destinataris
 • eNotifica: fix errors del formulari

Versió v1.1.81

 • Integració amb eNotifica

Versió v1.1.80

 • Integració amb l'aplicatiu UtilitatsPDF per validar els documents que puguem al Gestor d'expedients (documents, resolucions i annexos)

Versió v1.1.79 (20/10/2023)

 • Preparació per pujar la versió a PRO

Versió v1.1.78 (16/10/2023)

 • Portafirmes: arreglat error de visibilitat del nivell de signatura

Versió v1.1.77 (10/10/2023)

 • Preparació per pujar la versió a PRO

Versió v1.1.76

 • eTràmita: arreglat literal del tècnic tramitador a la petició

Versió v1.1.75

 • eTràmita: afegit tècnic tramitador per les peticions de tràmit

Versió v1.1.74 (29/09/2023)

 • Portafirmes: arreglat error de validador pel codi de visibilitat de signatura

Versió v1.1.73 (26/09/2023)

 • Portafirmes: arreglades les restriccions pel tipus de signatura i quan indiquem la visualització de la signatura

Versió v1.1.72

 • Gestor documental: afegit com a camp obligatori el escollir la unitat tramitadora al crear un expedient o un volum, si solament té una unitat se l'hi agafa per defecte

Versió v1.1.71

 • Arreglat la visualització dels noms quan té algun cognom buit o sense especificar

Versió v1.1.70

 • Gestor documental: es poden fer còpies autèntiques si el document té peticions al eTràmita

Versió v1.1.69

 • Portafirmes: arreglat literals en la visibilitat de la signatura i restriccions pel tipus de signatura

Versió v1.1.68

 • Portafirmes: afegit el codi tipus de signatura i la pàgina on es visualitza la signatura
 • Afegit versió del docker per error en el stage publish amb el docker:latest

Versió v1.1.67 (03/08/2023)

 • Preparació per pujar la versió a PRO

Versió v1.1.66

 • eTràmita: millores en el formulari per fer peticions
 • eTràmita: afegit logs per quan fem les crides al eTràmita

Versió v1.1.65

 • Gestor documental: canviat els literals de títol propi pel corresponent objecte documental
 • Usuari: afegit visualització de les unitats no vigents que té l'usuari
 • Afegit versió del docker per error en el stage publish amb el docker:latest

Versió v1.1.64

 • Unitats: afegit botó de neteja de filtre i millores visuals

Versió v1.1.63

 • Portafirmes: afegit el codi tipus de signatura i la pàgina on es visualitza la signatura

Versió v1.1.62

 • Gestor documental: solament mostrem les unitats del usuari quan creem expedients o volums
 • Gestor documental: habilitat botó per modificar el títol i codi de l'expedient

Versió v1.1.61 (25/07/2023)

 • Preparació per pujar la versió a PRO

Versió v1.1.60

 • Gestor documental: mostrar el motiu del document protegit i afegit log amb el motiu

Versió v1.1.59

 • Expedients compartits: arreglat error per mostrar taules amb no vigents

Versió v1.1.58

 • Expedients compartits: mostrar solament vigents i afegit botó per mostrar les no vigents

Versió v1.1.57

 • Unitats: arreglat error al sincronitzar unitats amb el GDC
 • eTràmita: millorat modal on apareixen els tràmits que hi han al eTràmita
 • Gestor documental: arreglat error al obtenir la sèrie

Versió v1.1.56

 • Portafirmes: afegit el codi tipus de signatura i la pàgina on es visualitza la signatura

Versió v1.1.55

 • Gestor documental: afegit la funcionalitat per protegir documents

Versió v1.1.54 (11/07/2023)

 • Gestor documental: arreglat error al filtrar expedients
 • Gestor documental: arreglat error al filtrar volums admesos per usuaris que solament tinguin el rol de consulta d'expedients

Versió v1.1.53

 • Gestió usuaris: arreglat bug quan mirem els permisos d'accés a les sèries

Versió v1.1.52

 • Correcció error sonar

Versió v1.1.51 (27/06/2023)

 • Resolucions: afegit control de mida màxima pels camps 'Títol propi' i 'Descripció'
 • Expedients compartits: amagat el botó de descarregar pels usuaris que se li han compartits expedients i no pertanyen a la sèrie

Versió v1.1.50

 • Portafirmes: activat el flag de promocionar documents

Versió  v1.1.49

 • Gestió usuaris: afegit funcionalitat per denegar sèries a usuaris

Versió v1.1.48

 • Gestor documental: afegit filtre d'unitat tramitadora pel nou camp de la crida del GDC 'cerca-md'

Versió v1.1.47 (12/06/2023)

 • Còpia autèntica: afegit més respostes d'errors
 • Gestor documental: afegit missatge informatiu quan es puja un document del tipus 'Resolució'

Versió v1.1.46

 • API: afegit els camps per afegir metadades i el codi de categoria a la signatura

Versió v1.1.45

 • Expedients compartits: arreglats literals i tests

Versió v1.1.44

 • Expedients compartits: afegit el poder compartir volums i documents amb altres usuaris

Versió v1.1.43

 • Gestor documental: eliminat el cercador d'unitat tramitadora quan pugem un document

Versió v1.1.42

 • Tràmits: afegits logs per quan passem l'estat d'un tràmit de "PENDENT" a "EN TRÀMIT"

Versió v1.1.41 (18/05/2023)

 • Resolucions: corregit error unitat tramitadora
 • Expedients compartits: afegit obtenir els membres del tribunal de manera automàtica

Versió v1.1.40

 • Gestor documental: afegit icona per saber si el volum conté tràmits associats

Versió v1.1.39 (27/04/2023)

 • Gestor documental: els expedients repetits no es mostren

Versió v1.1.38

 • Gestor documental: afegit icona per saber si l'expedient o volum conté tràmits associats

Versió v1.1.37

 • Expedients compartits: afegit obtenir membres del tribunal a nivell de plaça

Versió v1.1.36

 • Gestió usuaris: quan es dóna d'alta un usuari, li assignem uns rols per defecte (gestió documental, resolucions i compartir expedients)

Versió v1.1.35

 • API: arreglat error del codi de document i afegit missatges de retorn

Versió v1.1.34 (19/04/2023)

 • Gestió usuaris: afegit nou rol on l'usuari que se li comparteix un expedient pugui pujar nous documents i enviar a signar

Versió v1.1.33 (17/04/2023)

 • Tràmits: arreglat formular del detall de tràmit
 • Gestor documental: arreglat errors al obtenir la sèrie
 • Arreglat error del menú lateral amb els rols d'usuari

Versió v1.1.32

 • Gestor documental: arreglat finestra de previsualització dels documents

Versió v1.1.31

 • Tràmits: afegits camps nif i e-mail a la taula de tràmits
 • Tràmits: mostrem el subtipus de tràmit a la taula de tràmits

Versió v1.1.30

 • Tràmits: amagat tot el tema de tasques
 • Tràmits: millora de components desfasats
 • Tràmits: les sol·licituds de tràmits van forçades a anar al SDO si no pertanys al SDO
 • Tràmits: guardem en els logs de tràmits el usuari que realitza l'acció
 • API: afegits logs pels mètodes de la API per tenir més informació del procès de resolucions i signatures

Versió v1.1.29

 • Gestor documental:amagat botó per tancar expedient
 • Gestor documental: arreglat missatge d'error quan entrem a la informació d'un expedient

Versió v1.1.28 (11/04/2023)

 • Gestor usuaris: afegit nou rol per compartir expedients
 • Gestor documental: els usuaris amb rol per compartir expedients poden compartir expedients sense ser administradors

Versió v1.1.27

 • Gestor documental: restringit el tipus documental 'Resolució' quan pugem un document

Versió v1.1.26

 • Expedients compartits: fix cos del mail que enviem cap a l'usuari

Versió v1.1.25

 • Gestor documental: afegides més restriccions quan esborrem documents, volums o expedients per usuaris no administradors

Versió v1.1.24

 • API: afegit el mètode per canviar l'estat d'una resolució a SIGNADA o REBUTJADA
 • Expedients compartits: canviat el cos i assumpte del missatge que enviem cap a l'usuari per notificar que s'han compartit expedients

Versió v1.1.23

 • Gestor documental: afegits alguns canvis en la cerca d'expedients per títol per acceptar " ' "
 • Gestor documental: afegits mètodes per remoure accents i per escapar " ' " per formatejar el títol abans d'enviar-lo al GDC

Versió v1.1.22

 • Gestor documental: canviat l'estil dels botons d'accions a un estil sticky
 • API: afegit el mètode de crear únicament resolucions

Versió v1.1.21

 • Expedients compartits: afegida columna a la base de dades on guardem els expedients que hem compartit amb altres usuaris
 • Expedients compartits: nova vista dels expedients que s'han compartit amb altres usuaris
 • Expedients compartits: afegit poder canviar la data de vigència dels expedients que s'han compartit a altres usuaris

Versió v1.1.20

 • API: afegit que es puguin afegir annexos a les peticions de generar i signar
 • API: eliminat el mètode per crear únicament resolucions

Versió v1.1.19 (08/03/2023)

 • Gestor documental: afegir codi i nom de la sèrie per les vistes d'expedient, volum i document

Versió v1.1.18 (06/03/2023)

 • Expedients compartits: arreglat URL en les properties de gConcursos de PRO
 • Expedients compartits: tret checkbox a la modal de compartir expedients quan no és de concurs

Versió v1.1.17 (23/02/2023)

 • Gestor documental: comprovació de permís per crear expedient i/o volum a la sèrie
 • Sèrie: afegit flags per limitar la creació d'expedients i/o volums d'una sèrie a solament administradors

Versió v1.1.16

 • API: arreglat bug codi de resolució i afegit que retorni el id del Portafirmes

Versió v1.1.15

 • API: arreglat problema per generar resolució de document del GDC per la API

Versió v1.1.14

 • Unitats: millora en el procès de sincronització de les unitats amb el GDC
 • Gestor documental: tancament d'objectes documentals en cascada i sense afectar quan tenim un únic volum

Versió v1.1.13 (25/01/2023)

 • Portafirmes: arreglat l'error en l'annexes de documents superiors a 5 MB

Versió v1.1.12 (23/01/2023)

 • Gestor documental: arreglat error en el guardat del formulari de cerca d'expedients

Versió v1.1.11

 • Gestor documental: diferenciem expedients de concurs o no a la hora de compartir expedients, i obtenim els membres del tribunal si es de concurs del gConcursos
 • Gestor documental: limitat a un expedient a la hora de compartir expedients

Versió v1.1.10 (18/01/2023)

 • Gestor documental: guardar el formulari de cerca per quan tornem a la pàgina de cerca d'expedients

Versió v1.1.9

 • Gestor documental: arreglat error en l'esborrat d'objectes documentals
 • S'ha tret l'opció de navegar al eTràmita del menú lateral
 • Correcció de tests

Versió v1.1.8 (09/01/2023)

 • Gestor documental: afegit id fons de la sèrie corresponent per quan fem la cerca d'expedients
 • Millores rendiment (expedients i volums)

Versió v1.1.7

 • Gestor documental: afegit control quan esborrem volums o expedients que tenen tràmits associats
 • Resolucions: afegit al cercador de resolucions l'opció de cercar pel codi de resolució
 • Resolucions: afegida columna a la taula de resolucions per guardar el codi de resolució
 • Gestor documental: canviat el botó per navegar entre objectes documentals i es mostren d'ordre de més nou a més antic
 • Canvi en la descripció del menú principal

Versió v1.1.6 (12/12/2022)

 • Còpia AOC: arreglat error en el procès de relacionar el document amb les metadades
 • Millores rendiment (documents)

Versió v1.1.5 (30/11/2022)

 • Gestor documental: s'ha tret el prefix del codi d'expedient pel camp del títol propi

Versió v1.1.4

 • Resolucions: guardem el formulari de cerca de la llista de resolucions per quan tornem a la consulta de resolucions tenir els mateixos paràmetres de cerca

Versió v1.1.3

 • Gestor documental: afegit control quan esborrem documents amb peticions al eTràmita o al Portafirmes
 • Canvi de llenguatge per defecte a català

Versió v1.1.2 (22/11/2022)

 • Gestor documental: arreglat error en la modal de confirmació per tancar document

Versió v1.1.1

 • Gestor documental: afegit modal de confirmació per tancar documents, volums i expedients
 • Millores de rendiment (tràmits)

Versió v1.1.0

 • Afegit relació en la taula de tràmits pel id del tràmit amb el de l'expedient i el volum
 • Canviat el fetch EAGER per LAZY en alguns objectes

Versió v1.0.94-99

 • Millores de rendiment

Versió v1.0.93

 • Canvi de tipus byte[] a File pels fitxers que pugem al GDC
 • Millores de rendiment

Versió v1.0.87-92

 • Millores de rendiment

Versió v1.0.86

 • Còpia AOC: afegit botó de cerca i afegit la unitat com a camp obligatori per fer la cerca de còpies més ràpida

Versió v1.0.85

 • Afegit endpoint pel heapdump
 • Arreglat error de duplicació de resolucions

Versió v1.0.84

 • Gestor documental: afegit filtre en els volums que son admesos i siguin de concurs (solament visible per usuaris amb rol de 'Consulta d'expedients')
 • Resolucions: afegit camp Títol propi per la cerca de resolucions

Versió v1.0.83 (31/10/2022)

 • Resolucions: afegit botó de cerca i afegit la unitat com a camp obligatori per fer la cerca de resolucions més ràpida

Versió v1.0.82

 • Còpia AOC: canviar la implementació del connector HTTP per a crides a l'AOC

Versió v1.0.81

 • Còpia AOC: canviar la implementació del connector HTTP per a crides al GDC

Versió v1.0.80

 • Portafirmes: afegit control per seleccionar unitat obligatòriament
 • Portafirmes: corregit error al sistema de notificació en cas de signatura rebutjada

Versió v1.0.79

 • Còpia AOC: Separar l'obtenció del document del AOC de la pujada del document al GDC en dues transaccions

Versió v1.0.71-78

 • Afegit logs de control de la memòria

Versió v1.0.70

 • Portafirmes: afegit icona del portafirmes als documents que tinguin alguna petició
 • Portafirmes: canviat tipologia de documentació
 • Portafirmes: afegit camp Tècnic tramitador i Descripció
 • Portafirmes: implementat un sistema de notificació per si es rebutja la signatura
 • Resolucions: afegit limitació de caràcters pels camps Descripció i Títol propi

Versió v1.0.69 (18/10/2022)

 • Gestió documental: afegit missatge de confirmació a la hora d'esborrar expedients, volums o documents
 • eTramita: canviat el format de la data fi d'accessibilitat per quan es confidencial
 • Millores visuals en els botons d'esborrar, netejar, ...

Versió v1.0.68

 • Gestió documental: afegit l'opció d'esborrar múltiples expedients, volums o documents
 • Expedients compartits: afegida limitació on els usuaris amb rol de consulta d'expedients no podran enviar documents a eTramita ni al Portafirmes
 • Expedients compartits: afegit missatge pels que no són administradors, indicant que no tenen permís per compartir expedients

Versió v1.0.67

 • Gestió usuaris: afegit logs en les accions sobre els usuaris (afegir rols, accés a sèries completa,...)

Versió v1.0.66

 • eTramita: afegit camps Confidencialitat i Data fi d'accessibilitat en les peticions de tràmit

Versió v1.0.65 (03/10/22)

 • Gestió usuaris: arreglat el filtre d'usuaris pels camps rols i unitats

Versió v1.0.64

 • Gestor documental: arreglat error en la modificació d'expedients amb els camps codi de referència i codi d'expedient

Versió v1.0.63

 • Còpia AOC: correcció del títol de la còpia quan la generem per l'expedient o volum
 • Gestor documental: filtre de dates canviat als últims tres mesos
 • Millores visuals

Versió v1.0.62

 • Expedients compartits: fix error visualització llista d'expedients compartits

Versió v1.0.61

 • Expedients compartits: fix error amb la data de vigència
 • Gestor documental: arreglat error al tancar o reobrir document que ens tornava a la pàgina d'inici

Versió v1.0.60

 • Expedients compartits: fix error amb l'assignació de rol a l'usuari

Versió v1.0.59

 • Expedients compartits: fix enllaç al gestor d'expedients del mail que enviem

Versió v1.0.58

 • Nova funcionalitat per poder compartir expedients amb altres usuaris, on se li assigna un nou rol per poder visualitzar els expedients, volums o documents que se li hagin compartit

Versió v1.0.57 (20/09/2022)

 • eTramita: arreglat error de visualització

Versió v1.0.56

 • eTramita: afegit comprovació d'unitat d'usuaris per veure si pot fer sol·licitud o un tràmit
 • eTramita: unitat d'usuari per defecte

Versió v1.0.55

 • eTramita: canviat el codi de la serie al nom de la serie per filtrar les unitats existents al eTramita

Versió v1.0.54 (01/09/2022)

 • Resolucions: aplicat filtre de dates en l'obtenció de les resolucions
 • eTramita: afegit el codi de la serie com a paràmetre per filtrar les unitats existents al eTramita

Versió v1.0.53

 • Gestor documental: arreglat error amb la modificació d'expedient
 • eTramita: li passem la url del expedient o volum quan fem una sol·licitud o un tràmit
 • eTramita: mostrem el descriptiu del tipus de tràmit
 • Còpia AOC: canvi de literal en el botó d'enviament
 • Correccions de test

Versió v1.0.52

 • Gestor documental: arreglat error amb el delay d'actualització

Versió v1.0.51

 • Gestor documental: arreglat error d'estil en els botons d'informació del document

Versió v1.0.50

 • Gestor documental: afegit l'opció de tancar l'expedient, volum o document
 • Gestor documental: afegit l'opció de reobrir l'expedient, volum o document
 • Gestor documental: afegit l'opció de modificar l'expedient (camps codi expedient i títol propi)

Versió v1.0.49 (06/07/2022)

 • eTramita: correcció d'error a la url en les properties

Versió v1.0.48 (04/07/2022)

 • Gestor documental: correcció en el títol propi de la resolució

Versió v1.0.47 (30/06/2022)

 • Gestor documental: correcció de literal en el tooltip del títol del document

Versió v1.0.46

 • Gestor documental: fer servir l'assumpte com a títol de document pels documents de tipus còpia
 • Còpia AOC: guardar el tipus de còpia a base de dades (certificadora o no)
 • Correcció de bugs

Versió v1.0.45

 • Gestor documental: fix mostrar documents disponibles als volums
 • Gestor documental: s'ha tret el format del títol propi dels volums
 • Gestor documental: recarregar la taula quan es crea un nou volum o expedient

Versió v1.0.44

 • eTramita: afegit accés directe a eTramita
 • Còpia AOC: guardar informació de còpia certificant

Versió v1.0.43

 • Ajustos tècnics diversos (Logs, Identificadors GiD, ...)

Versió v1.0.42

 • Ajustos tècnics diversos (GitLab)

Versió v1.0.41(01/06/2022)

 • Còpia AOC: utilitzar camp "Titol" per indicar si la còpia és certificant o no
 • Còpia AOC: modificar checkbox tipus còpia
 • Gestor documental: recarregar taula de fills al desar formulari
 • Integració eTramita: afegir idSerie a informació de volum
 • Gestor documental: ocultar fitxers de firma de la llista de documents d'expedients i volums

Versió v1.0.40

 • Còpia AOC: indicar si la còpia és certificant o no

Versió v1.0.39

 • Integració amb eTramita: correcció error URL

Versió v1.0.38

 • Unitats: correcció error al cron

Versió v1.0.37

 • Gestió usuaris: permetre esborrat d'usuari
 • Unitats: sincronitzar automàticament les unitats amb GDC cada nit
 • Integració amb eTramita: permetre crear tràmits no esborranys
 • Consulta de còpies: permetre cercar resolucions

Versió v1.0.36

 • Còpia AOC: correcció al filtre de la unitat

Versió v1.0.35

 • Informació resolució: correcció al amagar botons de descàrrega

Versió v1.0.34

 • Cerques gestió documental: correcció de missatge a tooltip
 • Accés aplicació: correcció filtrat per rols

Versió v1.0.33

 • Cerques gestió documental: mostrar missatge quan s'arriba al límit de resultats de cerca
 • Accés aplicació: si no es té accés, mostrar pantalla amb missatge
 • Informació expedient, volum i document: mostrar unitat tramitadora
 • Cerca expedients: optimitzar espai al formulari de cerca
 • Generació resolució: permetre només el tipus "Resolució", preseleccionat per defecte
 • Informació resolució: no permetre la descàrrega de fitxers si la resolució està "Cancel·lada"
 • Alta volum i expedient: afegir camp d' unitat tramitadora
 • Cerca expedient i volum: integrar caixa de filtrat a llista resultant de la cerca

Versió v1.0.32

 • Annexar documents a les resolucions quan s'envien al portafirmes
 • Cerca expedients: filtrar els documents físics dels resultats de la cerca

Versió v1.0.31

 • Gestor documental: Afegit filtre en la crida al GDC per mostrar solament expedients híbrids
 • Gestor documental: Afegit un missatge temporal per quan la consulta retorna el límit d'expedients que podem rebre

Versió v1.0.30

 • Gestor documental: Afegit la possibilitat d'afegir annexos a la petició de signatura (documents corresponents al volum o expedient)
 • Resolucions: Afegit la possibilitat d'afegir annexos a la petició de signatura (documents aportats pel usuari)
 • Còpia AOC: Afegit missatge de longitud màxima de caràcters pels camps títol i assumpte

Versió v1.0.29 (22/02/2022)

 • Informació document: Inhabilitar el botó de 'Còpia autèntica' si no està el document signat
 • Gestor documental: Canvis estils botons de 'Cerca' i 'Neteja'

Versió v1.0.28 (17/02/2022)

 • Informació document: Canvi de literals

Versió v1.0.27 (16/02/2022)

 • Informació document: S'ha afegit un botó per descarregar el document amb un prefix depenent del tipus de document que tinguem
 • Informació document: S'ha canviat el literal del botó 'Contingut' per 'Visualitzar'

Versió v1.0.26 (26/01/2021)

 • Còpia AOC: Arreglat l'error del camp 'Origen document'

Versió v1.0.25 (19/01/2022)

 • Petites correccions

Versió v1.0.24 (23/11/2021)

 • Corregit petit error de literal

Versió v1.0.23 (23/11/2021)

 • Còpia AOC: Afegit en el formulari el camp 'Naturalesa del document'
 • Repositori documental: Afegit un filtrador per no mostrar els documents de caràcter electrònic com 'DocSig' o 'DogSig'
 • Afegits test

Versió v1.0.22 (11/11/2021)

 • Còpia AOC: Ajustos en el formulari i afegides icones d'informació pels camps 'Suport' i 'Origen document'

Versió v1.0.21 (28/10/2021)

 • Cerca d'expedients: Correcció de paràmetres de cerca, afegit botó de neteja de formulari i missatge informatiu pel límit de resultats
 • Consulta còpies: Afegit botó de neteja de formulari
 • Consulta resolucions: Afegit botó de neteja de formulari

Versió v1.0.20 (16/09/2021)

 • Administració usuaris: Arreglat error en el cercador d'usuaris
 • Còpia AOC: Arreglat error de la longitud del nom de l'òrgan
 • Correcció del comptador de les taules de resolució i còpia
 • Correcció en la gestió de les sèries d'usuaris
 • Correcció en la cerca d'expedients d'una sèrie completa

Versió v1.0.19 (07/09/2021)

 • Canvi en el formulari d'administració de les unitats
 • Missatge informatiu en la sincronització d'unitats del GDC

Versió v1.0.18 (20/07/2021)

 • Administració usuaris: Accés a tots els expedients d'una sèrie

Versió v1.0.17 (19/07/2021)

 • Còpia AOC: Millores diverses sol·licitades pels usuaris

Versió v1.0.16 (13/07/2021)

 • Generar CSV: Limitada funcionalitat a usuaris administradors
 • Còpia AOC: Millores diverses sol·licitades pels usuaris

Versió v1.0.15 (09/07/2021)

 • Canvis diversos en el mòdul de còpia autèntica
 • Gestor documental: Ajustos a la cerca per unitat tramitadora
 • Consulta logs: Correccions a la ordenació
 • Integració amb eTramita: Correccions i ajustos

Versió v1.0.13 (23/06/2021)

 • Gestor documental: Ajustos i correccions al cercar per unitat tramitadora
 • Afegir pàgines d'accés no permès o de recurs no trobat

Versió v1.0.12 (15/06/2021)

 • Sincronització unitats: Correccions en la consulta
 • Gestor documental: Forçar cerca per unitat tramitadora
 • Ajustos còpia AOC
 • Integració amb eTramita: Ajustos

Versió v1.0.11 (02/06/2021)

 • Digitalització i còpia: Corregit el guardat de la data de creació
 • Gestor documental: Filtrar per unitat tramitadora
 • Edició permisos usuari: Canvi etiqueta al seleccionar usuari
 • Menú usuari: Ajusts estètics
 • Integració amb eTramita

Versió v1.0.9 (18/05/2021)

 • Digitalització i còpia: Afegida utilitat per llistar les còpies generades
 • Tràmits: Paginació a la consulta de tràmits

Versió v1.0.8 (06/05/2021)

 • Nova consulta pels usuaris administradors: Logs d'accés
 • Tractament d'expedients físics: Ocultar-los

Versió v1.0.0 (12/11/2020)

Bugs resolts

 • Bugs

Millores funcionals

 • Millores funcionals