Comparteix:

Normativa

Normativa dominis upc.edu

Objectiu

Aquesta normativa té com a objectiu assignar noms de dominis upc.edu significatius, sense ambigüitats i que afavoreixin la correcta indexació dels motors de cerca als webs institucionals de la UPC.

En aquest sentit, per construir els noms de dominis es recomana que:

  • Feu servir paraules clau rellevants, que reflecteixin els continguts de les pàgines, i que creieu que poden fer servir els usuaris a les cerques.
  • Si fent servir paraules clau considereu que la url resulta massa llarga podeu fer servir sigles i acrònims.
  • Intenteu que sigui fàcil de memoritzar.
  • No utilitzar accents.
  • No utilitzeu guions.
  • Feu servir només minúscules.

Condicions d'ús

El responsable del lloc web o l'aplicació web pels quals es demana el domini s'han de comprometre a respectar les condicions d'ús.

Regla general


Els dominis upc.edu es construiran amb un patró de tres parts:

nomdomini.upc.edu

 

o bé amb un de quatre parts, si es vol vincular a una unitat:

nomdomini.nomunitat.upc.edu.

 


Les excepcions a la regla general


Els màsters universitaris sempre són de quatre parts i es construeixen amb el patró:

nommaster.masters.upc.edu 

Els doctorats sempre són de quatre parts i es construeixen amb el patró:

nomdoctorat.phd.upc.edu 

Les pàgines personals sempre són de quatre parts i es construeixen amb el patró:

 

nom-cognom.staff.upc.edu 

Consideracions:
-Les pàgines personals han de servir a la missió i els objectius de la institució
-Per evitar conflictes el nom-cognom serà el mateix que es fa servir com a nom d'usuari a la UPC, substituint els punts per guions

Els blogs sempre són de quatre parts i es construeixen amb el patró:

nomblog.blog.upc.edu 


Domini barcelonatech-upc.eu

Pels projectes de recerca europeus que requereixen una adreça del domini eu està disponible el domini barcelonatech-upc.eu (ja que upc.eu ja està ocupat).

nomprojecte.barcelonatech-upc.eu

Dominis principals 

Quan un lloc web té més d'un domini cal definir un d'ells com a principal, i redireccionar, reescrivint-los, els altres dominis cap al principal reescrivint-se.

Els dominis es donen d'alta per defecte sense les www. En els casos que existeix el domini amb www: el dominis de tres parts sense  www es considerarà com a principal, i qualsevol altre domini es redireccionarà, reescrivint-se, cap al principal. 

Exemple: 

eseiaat.upc.edu           domini principal

www.eseiaat.upc.edu  es reescriu al principal

 

 

Keywords
normatives