Comparteix:

Descripció del servei

Crea, proposa, publica i consulta horaris acadèmics i exàmens dels graus i màsters ofertats pel teu centre. Especifica espais docents i professors per a cada classe. Afegeix actrivitats extraordinàries als espais docents del teu centre.

El Servei Horaris UPC està format pel Gestor d’horaris UPC i el Visor d’horaris UPC ofereix:

Gestor d’horaris UPC

Aplicació web de gestió que facilita la feina del tècnic/a de planificació acadèmica (PAS) en l’elaboració dels horaris de classe del centre:

 • Crea els horaris de classe del pròxim curs partint dels horaris d'un curs anterior i afegint només les actualitzacions necessàries, o bé genera horaris nous per a un programa d'estudis si es considera necessari. Tria entre replicar només els horaris o incloure els espais docents i els professors.

 • Crea nous horaris o modifica els actuals garantint que treballes amb dades de Prisma actualitzades.

 • Especifica els detalls de les sessions de docència fins al nivell de classe unitària.

 • Detecta els solapaments de classes i troba recursos lliures disponibles per realitzar la docència

 • Crea o importa els calendaris d'exàmens de tots els programes del teu centre.

 • Crea activitats no reglades amb reserves periòdiques als espais docents del teu centre

 • Importa l'assignació docent de Prisma als horaris amb un sol clic. Detecta les diferències entre l'assignació docent introduïda a Prisma i la visible a horaris UPC.

 • Exporta propostes dels horaris docents per a la validació del PDI implicat.

 • Exporta les dades de classes dels calendaris acadèmics per a la seva publicació a l'App UPC de l'estudiantat i del PDI i per al Visor d'horaris UPC.

 • Genera llistats imprimibles amb l'ocupació dels espais docents del teu centre. Pots triar entre l'horari d'una setmana determinada (amb exàmens i activitats extraordinàries), l'horaris tipus del quadrimestre o bé generar una taula amb l'ocupació diària de tots els espais d'un edifici.

Visor d’horaris

Lloc web on es publiquen els horaris de classe i les aules de docència assignades dels centres UPC, permet fer consultes a l’estudiantat, al professorat i al PAS: 

 • Consulta els horaris publicats de les assignatures obligatòries i/o optatives dels diferents nivells (quadrimestres/cursos) d’un programa en un quadrimestre.

 • Consulta els horaris publicats dels grups d’assignatures obligatòries i/o optatives d’agrupacions específiques (especialitats, itineraris) d’un programa en un quadrimestre.

 • Consulta els exàmens publicats de les assignatures seleccionades d’un programa en un quadrimestre.

 • Guarda un enllaç a la pàgina (URL) amb els horaris dels grups de les assignatures que triïs d’un programa i un quadrimestre.

 • Per a l’estudiantat:

  • Fes una simulació del teu futur horari de les assignatures i els grups on et vols matricular en un quadrimestre: per visualitzar, detectar solapaments i decidir la millor opció de cara a la teva matrícula.

  • Hi ha previsió d'incorporar pròximament la funcionalitat de consulta el teu horari personal de classes de les assignatures matriculades el quadrimestre actual.

 • Per al professorat:

  • Consulta per tal de validar les propostes d’horaris docents que fa el tècnic de planificació acadèmica (per coordinadors d’assignatures, de departaments, etc.).

  • Hi ha previsió d'incorporar pròximament la funcionalitat de consulta el teu horari personal d’impartició de classes de docència del quadrimestre actual.

El Gestor d’horaris ha estat desenvolupat per un equip format per programadors dels Serveis TIC de diferents UTGs i de l’Àrea TIC de la UPC. El Visor d’horaris l'ha desenvolupat un equip d’UPCnet.

*