Comparteix:

Com el portafirmes pot avisar a un aplicatiu de que la petició de signatura està signada/rebutjada?

Per a que l'aplicatiu origen sigui avisat pel portafirmes quan la signatura arriba a un estat finalista s'ha d'informar una URL de resposta alhora d'utilitzar l'API del portafirmes per registrar una sol·licitud de signatura.

En concret, quan utilitzem el mètode POST/service/peticio hem d'informar el paràmetre callbackUrl amb una enllaç de l'aplicació origen que gestioni la crida de retorn.

Així, quan la sol·licitud arribi a l'estat finalista, el portafirmes farà una crida POST a callbackUrl, on al cos de la petició hi constarà l'objecte PeticioRestDTO amb la informació actualitzada de la signatura. Haurem d'habilitar aquest endpoint per rebre la petició POST i l'objecte esmentat. 

Per més detalls consultar l'API.