Comparteix:

Recomanacions per a la creació de càpsules MediaTIC

Sobre la comunicació oral

 • Tenir molt clar l'objectiu de la càpsula
  Què volem aconseguir amb la gravació? El nostre objectiu ens donarà la pauta per buscar les idees que ens ajudaran a aconseguir-lo
 • Càpsules de curta durada
  Es recomana crear càpsules que tinguin una durada entre 3 i 10 minuts. No es tracta de gravar una classe sencera, sinó de detectar aquells punts “clau”, que ajudin a enfocar l’assignatura, o que requereixin una explicació més detallada i exhaustiva i que els estudiants hagin de consultar vàries vegades per aprendre el contingut amb més facilitat.
 • Pensar en el nostre públic
  A qui ens dirigim? És important que ens preguntem: què en saben del tema? Quin nivell acadèmic tenen? Perquè els pot interessar la nostra presentació? Quins beneficis poden obtenir?
  La resposta a aquestes preguntes ens poden orientar molt bé sobre com enfocar el tema, quin llenguatge utilitzar, quins recursos visuals podem incloure, quin nivell de formalitat, etc.
 • Preparar un guió
  És important partir d’una estructura amb les idees principals de la presentació. A continuació cal escriure tot allò que es pensa exposar per desenvolupar aquestes idees. És aconsellable redactar aquest text amb frases curtes. No redacteu frases perser llegides, sinó construccions pròpies del vostre llenguatge oral.
 • Assajar el guió davant d’un mirall abans de realitzar la gravació.
  Això no vol dir memoritzar tot el guió. S’acostuma a llegir varies vegades i un cop fet això repetir el contingut en veu alta. No cal utilitzar sempre les mateixes paraules, sinó que ens sentim còmodes com ho expliquem i que siguem fidels a l’estructura bàsica. Si els assajos es graven amb una càmera, es pot tenir l’oportunitat de detectar els punts febles i millorar-los. Alhora estareu més familiaritzats i el dia de la gravació quedareu més naturals.
 • Somriure
  Un proverbi xinès diu: “Qui no sap somriure que no posi botiga”. Una expressió somrient sempre és més atractiva que una expressió seria. Per tant, és bo mostrar el nostre somriure, a l’inici i durant la presentació.
 • Gesticular de la forma més natural possible
  Els gestos han de ser amplis i expressius. El gest emfatitza la paraula. Per tant, és aconsellable “recordar” els gestos importants en el nostre guió i tenir-los en compte mentre assagem. Això ens permetrà que durant la gravació el nostre llenguatge corporal no es quedi “en blanc”, sinó que el gest surti de forma natura. La posició del cos ha de ser natural i còmoda. Situar el peus amb una obertura similar a la de les espatlles. Si teniu una pantalla on es projecta el vostre Power Point, situeuvos en una posició còmoda per poder senyalar quelcom. Però recordeu que la vostra mirada a d’estar pendent de la càmera, no de la pantalla. Si utilitzeu mouse , aquest ha de quedar integrat com una extensió del vostre braç i no ha de ser obstacle per poder gesticular de forma natural.
 • Realitzar pauses
  Respectar les pauses que separen una oració de l’altre. Sobretot marqueu les pauses entre apartat i apartat.
 • Reiterar les idees principals
  El guió està articulat en base a tres o quatre idees principals. Cal remarcar-les al llarg de la presentació. Per això és important reiterar aquestes idees. Ho podem fer de diverses formes:
  • enumerar els apartats principals del guió al principi (l’índex)
  • recordar el títol d’aquests apartats en obrir cadascun d’ells
  • resumir al final de cada apartat la idea principal
  • utilitzar exemples, comparacions, analogies 
 • Utilitzar la veu per transmetre entusiasme
  Cal evitar la monotonia. Per fer-ho podem utilitzar preguntes retòriques. També és important tenir una actitud positiva respecte la presentació. El nostre objectiu és captar l’atenció dels espectadors i aconseguir que acabin de veure i escoltar la nostra càpsula. Per tant, caldrà modular la veu de forma que mostri entusiasme, interès. També és important vocalitzar de forma clara. No anar molt de pressa, però tampoc massa a poc a poc.

Sobre el suport visual PowerPoint

 • En la Introducció
  • Caràtula de presentació: Títol de la presentació, nom i cognoms del professor, departament o centre al qual pertany.
  • Diapositiva amb la Introducció i/o els objectius del curs
  • Diapositiva amb l’índex (si n’hi ha)
  • Els diferents apartats de l’índex han d’anar numerats
 • En el Desenvolupament
  • Indicar el número dels apartats que es corresponen a l’índex a totes les diapositives
  • Utilitzar les imatges per sobre del text. Les frases no han d’ocupar més d’una línia i no s’ha d’omplir la diapositiva de text.
  • Utilitzar quadres, figures, fotos, gràfics
 • En les Conclusions
  • Una diapositiva amb les idees principals en forma d’esquema
  • Una diapositiva de comiat (optatiu)
 • Format de la presentació PowerPoint
  • Que referentment, no tinguin el fons negre
  • No han d’incloure vídeos incrustats
  • La font mínima aconsellable és de 14 per a una correcta visualització
  • Les fonts de lletra han de ser estàndard (o portar la font per instal·lar)
  • Evitar diapositives massa denses en contingut.

Sobre el ponent

 • En el moment de la gravació
  • No portar indumentària brillant, ni blanca.
  • No portar ratlles fines als vestits
  • Si portes roba escotada, caldrà que utilitzis algun complement (un mocador, un collar) on poder posar el micròfon de solapa
  • Procura en tot moment mirar a la càmera o al monitor on apareix la presentació.
  • Procura no moure els braços fora de la taula.
  • Recorda d'apagar el mòbil, no és suficient que estigui en silenci.
  • Si no s’ha fet cap enregistrament al plató polivalent, és convenient fer una visita prèvia per familiaritzar-se amb l’entorn i rebre les recomanacions dels tècnics.

Consells enregistraments en vídeo d'activitats acadèmiques i drets d'imatge

 • Aspectes legals
  Cal tenir en compte tot un seguit d'aspectes legals en la gravació i/o difusió d'activitats en què apareguin persones físiques, per tal de protegir el seu dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Aquests aspectes son especialment rellevants pel que fa a les gravacions de classes, de conferències, de presentacions o d'altres activitats acadèmiques pròpies del món universitari. Podeu consultar tota la informació relacionada en el segëunt enllaç.