Comparteix:

Cercador Facetat de Serveis TIC

Cerca serveis d'acord amb una cadena de text i uns filtres especificats per l'usuari.

La cadena de text s'introdueix a la part superior del cercador i fa que es mostrin com a resultats de cerca els serveis que la inclouen com a part del seu nomdescripció o breu resum. Així, quan s'introdueix la cadena "aplicació", els resultats de cerca inclouen serveis amb noms com "Aplicació de gestió de correu" o "Servei d'aplicacions d'usuari", i també serveis amb descripcions com ara "És l'aplicació de correu de la UPC" o "Gestiona les aplicacions dels usuaris de la UPC". La cadena es compara sense tenir en compte majúscules/minúscules i accents (aplicació i Aplicació) i s'utilitza com a prefix de cerca (aplicacions).

Els filtres de cerca indiquen valors específics que ha de tenir un servei als seus camps per a que s'inclogui als resultats de cerca. Cada filtre de cerca es troba en una columna diferent (Tipologia, Àmbit, Ubicació, Prestador) i està acompanyat pels seus possibles valors (Web, ERP, Gestor continguts, etc).

Si es marquen dos valors (Web i Gestor continguts) de la mateixa columna (Tipologia) els resultats de la cerca inclouen els serveis que tenen al menys un dels valors al seu camp (o bé Web, o bé Gestor continguts, o bé els dos).

Si es marquen valors (Web, Gestor continguts i Recerca, Gestió) de columnes diferents (Tipologia i Àmbit) els resultats inclouen els serveis que tenen al menys un dels valors de cada columna als seus camps (o bé Web, o bé Gestor continguts, o bé els dos i al mateix temps o bé Recerca, o bé Gestió, o bé els dos).