Comparteix:

Normativa

Normativa de la plataforma Esdeveniments UPC

Aquesta normativa defineix com s'ha d'utilitzar esdeveniments.upc.edu i quins compromisos adquireixen els usuaris, els organitzadors i/o administradors econòmics dels esdeveniments i els administradors del servei.

Qui pot utilitzar el servei

El PDI i PAS de la UPC poden crear esdeveniments sota petició als administradors de la plataforma. Una vegada autoritzats esdevenen propietaris dels esdeveniments que creïn, essent responsables de la gestió d'aquests.

Normes d'ús per als usuaris del servei

- Inscripció a esdeveniments

 • Qualsevol usuari es pot inscriure als esdeveniments publicats a la plataforma, estigui o no registrat, acceptant les polítiques de protecció de dades específiques per a cada esdeveniment.
 • En el cas d’inscripció en nom de tercers han de disposar d’autorització de les persones inscrites.

- Gestió de la plataforma i dels esdeveniments

 • Els usuaris que han d’exercir els rols d’administradors globals, administradors econòmics i organitzadors, han de registrar-se a la plataforma, acceptar el compromís i les normes d’ús aquí especificades. Tanmateix, han d’acceptar la política de protecció de dades del registre.
 • Els administradors econòmics esdevenen responsables de la gestió econòmica dels esdeveniments que tenen assignats.
 • Els organitzadors d’esdeveniments esdevenen responsables de la gestió integral de tots els esdeveniments que creen, vetllant per l’acompliment de les normes d’ús establertes.

Normes d'ús per als administradors del servei i els responsables funcionals

 • Els administradors globals de la plataforma (administradors del servei i responsables funcionals) han de vetllar perquè els usuaris de la plataforma en facin un bon ús d'aquesta.
 • Són els responsables d’assignar els rols d’organitzadors i administradors econòmics als usuaris que així ho demanin segons els procediments definits en el servei.
 • Han de revisar la configuració de la plataforma i procurar que el servei estigui disponible per als usuaris d'aquesta.

Compromís que adquireix l'usuari en utilitzar el servei

 • L’usuari es declara responsable de la veracitat de les dades facilitades mitjançant la plataforma.
 • Es compromet a acceptar les condicions legals en relació amb l’ús de la plataforma.
 • Avisar mitjançant el formulari de  contacte de la plataforma de les possibles fallades de funcionament.
 • Els webs de la UPC han de servir a la missió i els objectius de la institució, i en cap cas no es poden difondre informacions contràries als estatuts de la UPC i als drets reconeguts internacionalment.
 • Els continguts han de respondre als principis de veracitat, integritat i autenticitat.
 • Els continguts han de ser respectuosos amb les persones i amb la Universitat.
 • Els webs UPC han de vetllar per la protecció de dades de caràcter personal aplicant el Manual UPC de protecció de dades, que és el marc de referència a la UPC del que disposa la LOPD.
 • S'han de respectar les lleis de la propietat intel·lectual. No es poden utilitzar materials que tinguin drets d'autor, llevat que es tingui l'autorització explícita de l'autor.
 • S'han d'aplicar les normes recollides al Manual d’Identitat Gràfica Corporativa.
 • S'ha d'actualitzar la informació i a fer-ne el manteniment.
 • En el cas d’utilitzar diversos idiomes, cal que aquests estiguin correctament traduïts i sense faltes d’ortografia i gramàtica.
 • S'ha de fer una lectura regular del correu electrònic de contacte, donar resposta a les demandes que s'envien i els suggeriments que es fan, i resoldre les consultes que produeixin les pàgines web.
 • La inserció de publicitat amb usos comercials està prohibida a la xarxa de RedIris. Si es vol inserir publicitat amb finalitats no comercials, s'ha de consultar al Servei de Comunicació i Promoció.
 • En el cas organitzar un esdeveniment amb tercers en el que hi hagi una cessió de dades s’haurà de consultar sempre amb els Serveis Jurídics de la UPC.
 • Si es detecta un ús il·legal de la plataforma, es procedirà a la baixa de tots els esdeveniments creats per l’organitzador i la baixa immediata de l’usuari en el servei.
 • És responsabilitat de l’Organitzador d’esdeveniments, l’ús per part de tercers (de les funcionalitats dels comitès i revisors), per tant ha de vetllar per l’acompliment de les condicions d’ús.
 • Si l’organitzador d’esdeveniments, utilitza els formularis de recollida de dades disponibles (i configurables) a la plataforma, caldrà que vetlli per l’acompliment de la RGDP i no demanar més dades de les necessàries, i en cap cas que no es corresponguin al RAT definit en l’esdeveniment que es gestiona. Es consideren necessàries i obligatòries els noms i cognoms, l’adreça electrònica, el telèfon mòbil de contacte i, en cas d’activitat subjecta a pagament, les dades per fer-lo possible.
 • Cal valorar en cada cas si és necessari tractar altres dades. En qualsevol cas, de manera opcional, es poden demanar dades amb finalitats estadístiques, per conèixer millor els perfils dels inscrits, els seus interessos o manera com han conegut l’activitat. Aquestes dades s’han de tractar estadísticament i s’han de plantejar sempre com d’aportació voluntària.
 • L’organitzador d’esdeveniments, en el cas que gestioni documentació científica, serà el responsable de definir la política referent a l’Avís d’Autors de la plataforma. Caldrà que ho comuniqui a l’administrador o administradors del servei per poder validar i utilitzar-la a la plataforma.
 • L’administrador econòmic, en el cas d’esdeveniments amb inscripció de pagament, serà el responsable de definir la Política de Pagament, dels esdeveniments que gestiona.
 • És responsabilitat de l’administrador econòmic qualsevol incidència (excepte per mal funcionament de la plataforma) derivada de l’activitat econòmica dels esdeveniments que gestiona.