Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment de compra de serveis associats

Acord Marc 19/06 CSUC d’homologació d’un proveïdor d’una plataforma de gestió d’esdeveniments i serveis associats. Servei de Gestió econòmica (cobraments per TPV i transferència, facturació mitjançant l'empresa Symposium).

Informació sobre l'Acord Marc (Expedient CSUC 19/06)

Dades principals

Responsable de l'Acord a la UPC
Sisco Villas

Telèfon 93 405 40 05

Acord Marc: 19/06 CSUC
Expedient de contractació: SE033000AM2022125 

Durada de l'Acord marc: 2 anys (25/07/2019 a 24/07/2021)

Pròrrogues: 
Primera prórroga fins 24/07/2022
Segona prórroga fins 29/07/2023

Empresa adjudicatària

ProveïdorCodi SAP

SYMPOSIUM EVENTS, S.L.

CIF B66313776

5014901


Productes i serveis associats

Servei de Gestió Econòmica d'esdeveniments

Els organitzadors d'esdeveniments poden contractar el servei de gestió econòmica d'un esdeveniment. Poden contactar amb el proveïdor i els enviaran un pressupost segons es necessiti, sobre aquestes tarifes:
Import fix d'1€ per cada inscripció de pagament que es realitza a l'esdeveniment.
Import variable del 7,5% de l'import total recaptat a l'esdeveniment.

El servei consisteix en:

 1. La configuració dins de la plataforma de 2 receptors de pagament: un per TPV virtual i un altre per Transferència Bancària, propietat del proveïdor.
 2. Emissió de factures amb IVA als assistents per cada inscripció de pagament i venda de productes.
 3. En finalitzar un esdeveniment o en altres intervals acordats, el proveïdor proporcionarà els següents informes:
  • El total d'ingressos per esdeveniment
  • El càlcul de les comissions aplicables segons l'acord Marc del CSUC
  • L'import de la liquidació total per tal que la UPC emeti la factura prèvia al reintegrament.
 4. El proveïdor emetrà una factura a la UPC per l'import de les comissions del servei.
 5. La UPC emet una factura al proveïdor per l'import total dels ingressos obtinguts, considerant aquest import amb IVA inclòs i indicant el compte bancari a on enviar la transferència.

Com es pot comprar

Mitjançant contractes basats:

 • Només amb la realització de contractes basats és possible realitzar compres d'equips i serveis associats.
 • Els contractes basats podran tenir una vigència màxima de 6 mesos (incloses les possibles pròrrogues).

Depenen de l'import de la despesa o encàrrec a realitzar, s'hauran de seguir un d'aquests 3 procediments:

Encàrrecs fins a 15.000 € (IVA exclòs)

Encàrrecs superiors a 15.000 €, fins a 50.000 € (IVA exclòs)

Encàrrecs superiors a 50.000 € (IVA exclòs)

Aquest és un resum del procediment. Podeu consultar el detall del procediment  en aquest enllaç.


(sense mesa de contractació)

 

 1. Demanar oferta al proveïdor, enviant un correu electrònic a la següent adreça: support@symposium.events (veure model 1 de petició d'oferta)
 2. El proveïdor ens enviarà el document d'oferta, que haurem de retornar-li signat.
 3. Un cop acceptada l’oferta, es procedirà a fer la comanda, la qual tindrà efectes d’adjudicació directa. Facilita el número de comanda al proveïdor (la D que et facilitarà el teu gestor de SAP) on està reservat el crèdit per fer front a la despesa.
 4. Un cop entregat el subministrament, el responsable de la comanda i el cap de la unitat estructural hauran de signar l'acta de recepció, (veure model 5 Acta de Recepció inferior a 15.000€).
 5. L'empresa facturarà electrònicament.
Detall del procediment

Aquest és un resum del procediment. Podeu consultar el detall del procediment  en aquest enllaç.


(sense mesa de contractació)

 

 

 1. Demanar oferta al proveïdor, enviant un correu electrònic a la següent adreça: support@symposium.events (veure model 1 de petició d'oferta)
 2. Enviar juntament amb la petició d'oferta, el document Oferta econòmica i Declaració responsable (veure model 2), que l'empresa haurà de retornar signat. L’empresa haurà de presentar una proposta econòmica en un termini no superior a 2 dies hàbils.
 3. Enviar un correu al SCAC  info.contractacio@upc.edu. indicant que has iniciat aquesta petició per tal que obri un expedient de contractació
 4. Acceptar l’oferta si és apropiada i d’acord amb les condicions establertes als Plecs. 
 5. Elaborar una proposta d’adjudicació (veure model 3, Proposta d’adjudicació) i el document comptable de disposició pressupostària  “D”.
 6. Enviar a l’SCAC per correu electrònic els dos documents signats.
 7. El SCAC elaborarà una Resolució d'adjudicació que, un cop signada pel Director de l'Àrea d’Economia i registrada, us la trametrà perquè la comuniqueu al proveïdor.
 8. La contractació es formalitza amb la notificació de la resolució d'adjudicació al proveïdor.
 9. Un cop lliurat el subministrament, el responsable de la comanda i el cap de la unitat estructural hauran de signar l'acta de recepció, (veure model 6 Acta de recepció superior a 15.000€) a ser possible electrònicament. Un cop signada pels responsables, s’haurà d’enviar a  info.contractacio@upc.edu per tal de tramitar, segons import, la signatura que correspongui.


 (amb mesa de contractació i amb presentació de garantia definitiva del proveïdor)

 

S'haurà d'iniciar amb el Servei de Patrimoni i Contractació una licitació per a la realització del corresponent contracte basat.

Contactar amb el Servei de Patrimoni i Contractació a:


 Encàrrec fins a 15.000 euros (IVA exclòs)

 Passos a seguir:

 1. Demanar oferta al proveïdor, enviant un correu electrònic a la següent adreça: support@symposium.events (veure model 1 de petició d'oferta). En aquest correu has de fer constar:

  • Responsable de la comanda,
  • Detallar exactament l’objecte del contracte, els terminis i lloc de lliurament dels productes/serveis
  • El termini de presentació l’oferta,
  • La bústia de lliurament de les factures electròniques i altres dades que el contractista necessiti per a formular l’oferta. 
  • També hauràs de detallar el pressupost màxim de licitació tenint en compte el quadre de preus màxims que us pot oferir el proveïdor, segons condicions establertes en l’Acord Marc. Els pots consultar aquí.
 2. El proveïdor ens enviarà el document d'oferta, que haurem de retornar-li signat.
 3. Un cop acceptada l’oferta, es procedirà a fer la comanda, la qual tindrà efectes d’adjudicació directa. Facilitar el número de comanda al proveïdor (la D que et facilitarà el teu gestor de SAP) on està reservat el crèdit per fer front a la despesa.
 4. Un cop entregat el subministrament, el responsable de la comanda i el cap de la unitat estructural hauran de signar l'acta de recepció, (veure model 5 Acta de Recepció inferior a 15.000€) a ser possible electrònicament. És imprescindible haver fet i signat aquest document abans de procedir al pagament, i a més, és el que delimita els terminis de garantia. El gestor haurà d’incorporar al portasignatures l'Acta de recepció signada per tal que la OP pugui ser tramitada.
 5. L'empresa facturarà electrònicament. Quan arribi la factura, el teu gestor et demanarà si hi estàs d'acord i posi que la recepció dels subministraments ha estat satisfactòria. En cas afirmatiu, l'haurà de comptabilitzar el més aviat possible

 Encàrrecs superiors a 15.000 €, fins a 50.000 € (IVA exclòs)

En aquesta situació cal iniciar expedient de contractació per mitjà del Servei de Contractació Administrativa i Compres (SCC). Caldrà adjuntar Declaració Responsable de l’empresa i elaborar els documents Proposta d’Adjudicació i Resolució d’Adjudicació.

 Passos a seguir: 

 1. Enviar un correu electrònic al proveïdor a la següent adreça: support@symposium.events (veure model 1 de petició d’oferta). En aquest correu has de fer constar:

  • el responsable de la comanda, 

  • Detallar exactament l’objecte del contracte, els terminis i lloc de lliurament dels productes/serveis,

  • El termini de presentació l’oferta, la bústia de lliurament de les factures electròniques i altres dades que el contractista necessiti per a formular l’oferta.

  • També hauràs de detallar el pressupost màxim de licitació tenint en compte el quadre de preus màxims que us pot oferir el proveïdor, segons condicions establertes en l’Acord Marc. Els pots consultar aquí.

 2. Enviar juntament amb la petició d'oferta, el document Oferta econòmica i Declaració responsable (veure model 2), que l'empresa haurà de retornar signat. L’empresa haurà de presentar una proposta econòmica en un termini no superior a 2 dies hàbils
 3. Enviar un correu al SCAC  info.contractacio@upc.edu. indicant que has iniciat aquesta petició per tal que obri un expedient de contractació. Hauràs d’adjuntar els documents següents:
  • Petició de l’oferta
  • Oferta rebuda 
  • Declaració responsable emplenada i signada per l’empresa.
 4. Un cop hagis rebut la proposta econòmica i declaració responsable, accepta l’oferta si és apropiada i d’acord amb les condicions establertes als Plecs. 
 5. El teu gestor econòmic haurà d’elaborar una proposta d’adjudicació (veure model 3, Proposta d’adjudicació) i el document comptable de disposició pressupostària  “D”.
 6. Envieu al portasignatures la “D” i la proposta d’adjudicació al Director de l'Àrea Econòmica per la seva aprovació. 
 7. Una vegada tingueu aquests dos documents signats, els haureu d’enviar a l’SCAC per correu electrònic info.contractacio@upc.edu
 8. El SCAC elaborarà una Resolució d'adjudicació que, un cop signada pel Director de l'Àrea d’Economia i registrada, us la trametrà perquè la comuniqueu al proveïdor.
 9. La contractació es formalitza amb la notificació de la resolució d'adjudicació al proveïdor
 10. Un cop lliurat el subministrament, el responsable de la comanda i el cap de la unitat estructural hauran de signar l'acta de recepció, (veure model 6 Acta de recepció superior a 15.000€) a ser possible electrònicament. Un cop signada pels responsables, s’haurà d’enviar a  info.contractacio@upc.edu per tal de tramitar, segons import, la signatura que correspongui. És imprescindible haver fet i signat aquest document abans de procedir al pagament, i a més, és el que delimita els terminis de garantia. El SCAC enviarà a la unitat l’acta signada.  El gestor haurà d’incorporar al portasignatures l'Acta de recepció signada per tal que la OP pugui ser tramitada