Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa

Recull de normatives de seguretat que han de complir les eines i els serveis TIC que ofereix la UPC.

Compliment de la LOPD

ELs serveis TIC que utilitzen dades personals subjectes al compliment de la LOPD, han de garantir que aquestes dades personals siguin tractades i incloses als fitxers de dades de la UPC per dur a terme una correcta gestió de les mateixes.

Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, el dret d'accés i rectificació, de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al responsable de seguretat LOPD de la UPC a l'adreça .

Així mateix cal seguir la resta d’indicacions establertes a:

Política de seguretat en la informació

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, va establir l'Esquema Nacional de Seguretat, que, aprovat mitjançant el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, té per objecte determinar la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics en el seu àmbit d'aplicació i està constituït pels principis bàsics i requisits mínims que permetin una protecció adequada de la informació.

Posteriorment, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, recull l'Esquema Nacional de Seguretat en l’article 156, apartat 2, en uns termes similars.

El 2015 es va publicar la modificació de l'Esquema Nacional de Seguretat mitjançant el Reial decret 951/2015, de 23 d'octubre, en resposta a l'evolució de l'entorn regulador especialment de la Unió Europea, de les tecnologies de la informació i de l’experiència de la implantació de l'Esquema.

La UPC en l'Acord núm. CG/2019/04/31 del Consell de Govern va aprovar la Política de seguretat en la informació 

Decàleg de recomanacions de seguretat dels dispositius mòbils

L'ús creixent de les comunicacions mòbils juntament amb les tecnologies sense fil situa els dispositius mòbils com un dels objectius principals per als atacants. La proliferació de dispositius mòbils unida al desenvolupament de capacitats, prestacions i possibilitats d'utilització d’aquests aparells, fan necessari plantejar-se quina és la seguretat oferta per aquest tipus de dispositius respecte a la informació que gestionen, tant dins dels entorns corporatius com en l'àmbit particular.

En el següent enllaç trobareu les 10 recomanacions a seguir pels dispositius mòbils de la UPC 

Procediment Operatiu Servei Antivirus

https://serveistic.upc.edu/ca/seguretat-tic/documentacio/normatives-especifiques/procediment-operatiu-servei-antivirus