Comparteix:

Calcula els costos directes de personal vinculat a projectes

La UPC gestiona un alt volum de projectes de recerca de finançament públic que requereixen de processos de justificació als organismes públics finançadors.

La justificació és un dels processos clau en la gestió dels projectes atès que la subvenció dels projectes s'assigna en funció de les justificacions. La justificació d'un projecte inclou:

    • Els costos directes del projecte: personal, viatges, material específic per a dur a terme el projecte.

    • Els costos indirectes del projecte: costos d'administració i gestió per a dur a terme el projecte.

Els costos directes de personal es calculen en funció de les retribucions en nòmina, a patir de les quals, s'obté la tarifa/hora retribuïda a les diferents persones que participen en el projecte. 

L'aplicatiu Tarifes és un sistema d'informació que calcula els costos directes del personal UPC que participa en els projectes. D'altre banda Tarifes  garanteix la traçabilitat del càlcul mitjançant  una sèrie de controls de qualitat automàtics que identifiquen les noves variables que intervenen en el  procés de càlcul. Aquesta informació de traçabilitat facilita que els auditors externs a la UPC portin a terme l'auditoria durant el procés de justificació

Són usuaris de Tarifes els gestors de projectes encarregats de la gestió i justificació de projectes

Governança del servei

A qui va dirigit

PAS i PDI de la UPC

Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors

Justificacions

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària