Comparteix:

Descripció del servei

 

La UPC està adherida a l'Acord Marc d'Homologació de PC i portàtils del CSUC.

Homologa uns determinats equips, proveïdors i preus màxims d’equips de lloc de treball i prestació de serveis associats, en modalitat compra o rènting, segons les condicions particulars que determineu en els contractes basats que feu a partir d'aquesta homologació.

 

L'Acord Marc d'homologació de PC i portàtils del CSUC

Aquest Acord Marc, homologa proveïdors pel subministrament dels equips que  més comunament s'utilitzen com a estacions de treball i equips d'aula i corresponen a PC de sobretaula i portàtils de les tipologies més habituals.

A més dels equips base, es contemplen opcions de millora tant dels equips, com de la prestació de serveis.

L'Acord Marc per sí mateix no permet realitzar les compres d'equips i serveis. Des de cada universitat adherida, es poden realitzar múltiples contractes basats mitjançant els quals si es podran realitzar compres adscrites a aquesta homologació.

 • Nombre d'expedient de l'Acord marc: CSUC 23/23
 • Té una vigència de 2 anys, des del 02/03/2024 fins al 01/03/2026 i es podrà prorrogar fins a 2 anys més (01/03/2028) 

 

Podeu consultar els requisits dels equips i dels serveis, que es descriuen als plecs del concurs públic:

 

Lots i tipus d'equips homologats 

A banda dels equips, a cada lot es pot adquirir equipament addicional i serveis associats al lot en qüestió. Aquests són els tipus d'equipament que formen part d'aquesta homologació:

Lot 1: Ordinadors de sobretaula per al PDI/PAS

Lot 2: Ordinadors de sobretaula amb prestacions avançades

Lot 3: Ordinadors de sobretaula per al PDI/PAS amb gestió remota de UEFI

Lot 4: Ordinadors de sobretaula amb prestacions avançades i amb gestió remota de UEFI

Lot 5: Ordinadors portàtils modalitat 1: mida gran (15,6" -  2Kg)

Lot 6: Ordinadors portàtils modalitat 2: mida petita (14" -  1,5 Kg)

 

Proveïdors homologats

Cada lot té 5 proveïdors homologats per al subministrament dels equips i els serveis associats. Els podeu consultar en aquest enllaç

 

Característiques i preus dels equipaments homologats

Podeu consultar les característiques i els preus de tots els equipaments homologats en aquest enllaç

 

Com es pot comprar? 

Aquesta homologació permet realitzar contractes basats amb els proveïdors homologats, que seran amb mesa de contractació o sense mesa de contractació depenent de l'import de la comanda.

 • Només amb la realització de contractes basats és possible realitzar compres d'equips i serveis associats. 
 • Només es podran adquirir els equips, opcions de millora i serveis homologats.

 

Depenent de l'import de la comanda a realitzar, s'haurà de seguir un d'aquests tres procediments:

 

Encàrrecs fins a 15.000 € (IVA exclòs)

Encàrrecs superiors a 15.000 €, fins a 50.000 € (IVA exclòs)

Encàrrecs superiors a 50.000 € (IVA exclòs)

Aquest és un resum del procediment. Podeu consultar el detall del procediment en aquest enllaç.

 

(sense mesa de contractació)

 

 1. Decidir quins dels proveïdors homologats ens interessen (pot ser 1).
 2. Demanar oferta a un proveïdor (per correu o e-Notum) amb el format que s'especifica a la Guia de Compres de la UPC.
 3. Un cop rebuda l'oferta dins el límit especificat a l'homologació, comprovar que compleix els requisits fixats i que els preus són menors o iguals als homologats.
 4. Efectuar la comanda (equival a contracte basat). Es farà una comanda per Lot i proveïdor.
 

Aquest és un resum del procediment. Podeu consultar el detall del procediment en aquest enllaç.

 

(sense mesa de contractació)

 

 1. Decidir quins dels proveïdors homologats ens interessen (pot ser 1).
 2. Convidar a enviar oferta + declaració responsable de vigència dels requisits de capacitat i actitud per contractar a un o més proveïdors (per correu o e-Notum) amb el format que s'especifica a la Guia de Compres de la UPC.
 3. Un cop rebudes les ofertes dins el límit especificat a l'homologació, comprovar compliment dels requisits fixats i que els preus són menors o iguals als homologats.
 4. Fer resolució d'adjudicació.
 5. Formalitzem el contracte basat notificant l'adjudicació al proveïdor.
 6. Podrem realitzar diverses comandes durant la durada del contracte que hi fixem al Pas 2. Es farà una comanda per Lot i proveïdor.
 

Aquest és un resum del procediment. Podeu consultar el detall del procediment en aquest enllaç.

 

(amb mesa de contractació i amb presentació de garantia definitiva del proveïdor)

 

 1. S'haurà d'iniciar amb el Servei de Patrimoni i Contractació una licitació per a la realització del corresponent contracte basat
 2. Es convidarà a licitar a un mínim de 3 proveïdors en el cas de contractes fins a 221.000 € (sense IVA) i s'haurà de convidar als 5 proveïdors homologats en contractes superiors a aquest import.
 3. La mesa de contractació ha de comprovar que les ofertes compleix els requisits fixats i que els preus són menors o iguals als homologats.
 4. Notificar l'adjudicació a tots els licitadors.
 5. Un cop adjudicat, les comandes han d'estar lligades a un sol Lot i proveïdor.

 

 

 

Encàrrec fins a 15.000 euros (IVA exclòs)

 • En aquest cas, no serà necessari contactar amb el Servei de Patrimoni, ja que la realització de l'encàrrec un cop rebuda l'oferta té consideració de contracte basat. No hi ha necessitat doncs de tenir una mesa de contractació.
 • No serà necessari que el proveïdor presenti a la UPC una garantia definitiva.
 • Només es podrà fer una comanda per encàrrec.

 

 Passos a seguir:

 1. Decidir quins dels proveïdors homologats ens interessen. Ho podem enviar només a 1 proveïdor. (no estem obligats a demanar-ho a tots). Pots consultar els proveïdors homologats aquí.

 2. Demanar oferta a un proveïdor, sigui per correu electrònic o per e-Notum amb el formulari que podeu descarregar de la Guía de compres de la UPC.  Aquesta és la informació mínima que ha de tenir la nostra sol·licitud d'oferta:

  • Sol·licitant de l’oferta.
  • Determinació de l’objecte del contracte: és a dir, lots amb els equips i serveis que volem encarregar.
  • Termini màxim de lliurament de l’oferta.
  • Termini màxim de lliurament dels productes i serveis.
  • Pressupost màxim de licitació segons oferta homologada (IVA exclòs): és el preu màxim que ens pot demanar el proveïdor. Pots consultar els preus màxims de cada equip i servei, per a cada proveïdor, aquí.
  • Bústia de lliurament de factures electròniques.
  • Plecs o requisits tècnics amb els criteris de valoració de les ofertes, si escau: és a dir, els requisits específics que volem que siguin satisfets amb aquesta comanda i que no estan inclosos en l'homologació del CSUC. Quant als criteris de valoració, aquest poden ser simplement per preu, de forma que acceptem l'oferta amb menor preu. Pots consultar els possibles criteris de valoració aquí.
  • Altres dades que el contractista necessiti per a formular l’oferta, si escau.
  • Els proveïdors tenen un límit màxim de 10 dies naturals per presentar la seva oferta.
 3. Un cop rebuda l'oferta, comprovar:

  • Que compleix els requisits particulars que haguem sol·licitat (a l'apartat de requeriments o plecs tècnics).
  • Que els models i equips siguin els homologats. Podeu consultar els models i equips homologats aquí.
  • Que els preus siguin menors o iguals als homologats. Podeu consultar els preus màxims aquí.
 4. Efectuar la comanda si tot és correcte. En fer la comanda es considera adjudicat i formalitzat el contracte basat. Una comanda només podrà contenir productes i serveis d'un únic Lot.

  • El termini de lliurament màxim dels equips serà de 5 dies laborables (menys de 10 equips), 10 dies laborables (entre 10 i 50 equips) i 20 dies laborables (més de 50 equips). 

   

  

Encàrrecs superiors a 15.000 €, fins a 50.000 € (IVA exclòs)

 • No serà necessari contactar amb el Servei de Patrimoni i no hi haurà mesa de contractació.
 • No serà necessari que el proveïdor presenti a la UPC una garantia definitiva.
 • Es poden realitzar comandes durant la seva vigència.

 

 Passos a seguir:

 1. Decidir quins dels proveïdors homologats ens interessen. Ho podem enviar només a 1 proveïdor. (no estem obligats a demanar-ho a tots). Pots consultar els proveïdors homologats aquí.

 2. Convidar als proveïdors escollits a enviar oferta i la declaració responsable de vigència dels requisits de capacitat i actitud per contractar sigui per correu electrònic o per e-Notum, amb el formulari que podeu descarregar de la Guía de compres de la UPC. Aquesta és la informació mínima que ha de tenir la nostra invitació:

   • Òrgan de contractació del contracte basat.
   • Determinació de l’objecte del contracte: és a dir, lots amb els equips i serveis que volem encarregar.
   • Durada del contracte (i calendari d'execució, si escau). 
   • Pressupost base de licitació (IVA exclòs) i Valor estimat del contracte (IVA exclòs)
    • Pressupost base de licitació = import de la primera comanda prevista. Serà l'import amb què compararem ofertes.
    • Valor estimat del contracte = import total màxim que es podria arribar a gastar durant la vigència del contracte. Si no ho teniu clar, i com que no podem excedir en cap cas els 50.000 euros (IVA exclòs), aquest és l'import que us aconsellem posar com a Valor Estimat del Contracte.
   • Lloc i data per a la presentació d’ofertes.
   • Bústia de lliurament de factures electròniques.
   • Plecs o requisits tècnics amb els criteris de valoració de les ofertes, si escau: és a dir, els requisits específics que volem que siguin satisfets amb aquesta comanda i que no estan inclosos en l'homologació del CSUC. Quant als criteris de valoració, aquest poden ser simplement per preu, de forma que acceptem l'oferta amb menor preu. Pots consultar els possibles criteris de valoració aquí.
   • Altres dades que el contractista necessiti per a formular l’oferta, si escau.
   • Els proveïdors tenen un límit màxim de 10 dies naturals per presentar la seva oferta.
 3. Un cop rebudes les ofertes, comprovar:

  • Que s'han rebut dintre del límit especificat de 10 dies naturals.
  • Que compleixen els requisits particulars que haguem sol·licitat (a l'apartat de requeriments o plecs tècnics).
  • Que els models i equips siguin els homologats. Podeu consultar els models i equips homologats aquí.
  • Que els preus siguin menors o iguals als homologats. Podeu consultar els preus màxims aquí.
 4. Fer resolució d'adjudicació a l'oferta escollida. Si no s'escull l'oferta econòmicament més avantatjosa, caldrà justificar-ho a la resolució d'adjudicació. Sempre caldrà adjuntar a la resolució d'adjudicació totes les ofertes rebudes.

 5. Formalitzem el contracte basat notificant l'adjudicació al proveïdor.

 6. Es poden efectuar les comandes durant el termini estipulat a la sol·licitud d'ofertes. Una comanda només podrà contenir productes i serveis d'un únic Lot.

  • El termini de lliurament màxim dels equips serà de 5 dies laborables (menys de 10 equips), 10 dies laborables (entre 10 i 50 equips) i 20 dies laborables (més de 50 equips). 

   

 

Encàrrecs superiors a 50.000 € (IVA exclòs)

 • S'haurà de contactar amb el Servei de Patrimoni i hi haurà mesa de contractació.
 • El proveïdor haurà de presentar a la UPC una garantia definitiva per poder signar el contracte.
 • Es poden realitzar comandes durant la seva vigència.


 Passos a seguir:

 1. Iniciar amb el Servei de Patrimoni i Contractació una licitació per a la realització del corresponent contracte basat.

  • S'ha de convidar a licitar a un mínim de 3 proveïdors en el cas de contractes fins a 221.000 € (sense IVA) i s'haurà de convidar als 5 proveïdors homologats en contractes superiors a aquest import.
  • El termini de presentació màxim de les ofertes serà de 10 dies naturals.
  • La convocatòria de licitació ha d'incloure:
   • Òrgan de contractació del contracte basat.
   • Determinació de l’objecte del contracte: és a dir, lots amb els equips i serveis que volem encarregar.
   • Durada del contracte (i calendari d'execució, si escau).
   • Pressupost base de licitació (IVA exclòs) i Valor estimat del contracte (IVA exclòs).
    • Pressupost base de licitació = import de la primera comanda prevista. Serà l'import amb què compararem ofertes.
    • Valor estimat del contracte = import total màxim que es podria arribar a gastar durant la vigència total del contracte. No serà obligatori fer comandes per aquest valor total, però no es podrà excedir.
   • Composició de la mesa de contractació.
   • Lloc i data per a la presentació d’ofertes.
   • Data de l'acte públic d'obertura d'oferta econòmica.
   • Garantia definitiva que s'exigirà al proveïdor amb millor oferta abans de ser adjudicar-li el contracte.
   • Bústia de lliurament de factures electròniques.
   • Plecs o requisits tècnics amb els criteris de valoració de les ofertes, si escau: és a dir, els requisits específics que volem que siguin satisfets amb aquesta comanda i que no estan inclosos en l'homologació del CSUC. Quant als criteris de valoració, aquest poden ser simplement per preu, de forma que acceptem l'oferta amb menor preu. Pots consultar els possibles criteris de valoració aquí.
   • Altres dades que el contractista necessiti per a formular l’oferta, si escau.
  • Les ofertes que presentin els licitants hauran de contenir:
   • Oferta econòmica (que ha de ser igual o inferior a la de l'acord marc del CSUC).
   • Declaració responsable de vigència dels requisits de capacitat i aptitud per contractar.
   • En els casos en què licitem seguint un criteri tècnic, les ofertes també han de contenir oferta tècnica o qualitativa.
 2. Quan es rebin les ofertes econòmiques, la mesa de contractació (que pot demanar el vostre ajut) ha de comprovar:

  • Que compleixen els requisits particulars que haguem sol·licitat (a l'apartat de requeriments o plecs tècnics).
  • Que els models i equips siguin els homologats. Podeu consultar els models i equips homologats aquí.
  • Que els preus són menors o iguals als homologats. Podeu consultar els preus màxims aquí.
 3. L'òrgan de contractació notificarà l'adjudicació a tots els licitadors, amb la classificació d'ofertes i l'oferta guanyadora.

 4. Un cop el licitador guanyador hagi formalitzat el contracte amb el servei de contractació, es poden efectuar comandes durant el període estipulat en el contracte/licitació. Cada comanda només podrà contenir productes i serveis d'un únic Lot i proveïdor.

  • El termini de lliurament màxim dels equips serà de 5 dies laborables (menys de 10 equips), 10 dies laborables (entre 10 i 50 equips) i 20 dies laborables (més de 50 equips). 

 

Exempció Cànon digital

La UPC està exempta del pagament de la compensació o cànon per l’adquisició d’equips, aparells i suports materials de reproducció.

S’ha d’informar als proveïdors presentant el certificat del Rector:

 

A tenir en compte

 

Inventari d'equips adquirits als proveïdors homologats.

Tots els equips subministrats pels proveïdors homologats, han de venir amb etiqueta on aparegui el codi d'inventari, any de compra i proveïdor.

Si us han subministrat equips sense aquestes etiquetes, s'han de reclamar al proveïdor i col·locar-les als equips per facilitar la tasca de manteniment i reparacions.

ATIC no es farà càrrec del manteniment dels equips que no siguin donats d'alta a EquipsTIC amb el codi d'inventari que li correspongui.

 

Serveis associats

Addicionalment al subministrament i als serveis obligatoris de lliurament, configuració i manteniment, els licitadors ofereixen un seguit de serveis associats, que es poden demanar o no en cada contracte basat, a saber:
• Posada en marxa dels ordinadors.
• Instal·lació de programari dels ordinadors.
• Migració de dades d’usuari.
• Extensió de garantia.
• Retirada d’equips antics.

 

Subministrament dels equipaments base

Tots els equipaments base subministrats són de gamma professional. El teclat i el ratolí formen part de l’equipament base dels ordinadors de sobretaula. El monitor s’adquireix sempre com un element opcional. Si volem que vingui amb un altre dels teclats o ratolins homologats, s'aplicarà la diferència de preu entre el teclat o ratolí bàsic i el sol·licitat.

Aquests elements es poden adquirir per separat, sense que hagin de comprar-se amb un equip base (ordinador de sobretaula o portàtil).

 

Subministrament d’elements addicionals amb i sense equip base

Els equipaments base demanats, ordinadors de sobretaula o portàtils, poden anar acompanyats d’elements addicionals opcionals per adaptar-los a les necessitats particulars de cada usuari o grup d’usuaris.
Quan els elements vagin integrats en la carcassa de l’ordinador (per exemple memòria RAM, disc dur, targeta de vídeo, etc.), determinarem  en la nostra petició d’oferta la configuració dels equipaments sol·licitats i el proveïdor subministrarà l’equipament integrat. En aquest cas la cotització d’aquests elements addicionals inclourà la seva instal·lació.
Quan els elements addicionals no vagin integrats a la carcassa de l’ordinador (per exemple, monitors o teclats), podrem sol·licitar-los en qualsevol moment durant el període de vigència de l’homologació.
Els elements opcionals integrables que no s’adquireixin alhora que l’equip, també es podran sol·licitar en qualsevol moment però la seva instal·lació l’haurem d’assumir nosaltres.

  

Ampliació de garantia

Es pot sol·licitar ampliació d'un any de garantia (a 5 anys en compte de 4) en els equips i els elements addicionals que van integrats a la carcassa, i en els monitors. L'ampliació de garantia és un percentatge que s'aplica sobre el preu d'aquests components i equips, però no s'ha d'aplicar sobre els preus dels elements externs, com càmeres de vídeo externes o el sistema operatiu, ni sobre els preus dels serveis.