Comparteix:

Normativa i procediments

demanaUPC

Qui pot utilitzar demanaUPC 

Portal dels Agents (per resoldre i/o gestionar tiquets): Les persones amb usuari únic UPC que s'hagin donat d'alta com "Agents" per part dels administradors de la instancia.

Portal dels usuaris (per crear o fer seguiment de l'estat dels nostres tiquets): Qualsevol persona amb usuari únic UPC pot accedir a demanaUPC

Qui i com pot demanar una instància de demanaUPC

Una instància de demanaUPC la pot demanar el director/a, o administrador/a d'una unitat, o el cap d'un servei, emplenant el formulari Alta DemanaUPC

En el moment d'emplenar el formulari s'ha d'indicar qui serà el gestor TIC i l'administrador de la instància.

Nom de la instància demana.upc.edu/XXX, on XXX és l'acrònim de la unitat, que consta a la Relació de codis d'unitats del GPAQ.

Qui i com pot configurar una instància demanaUPC

L'eina demanaUPC serveix per gestionar i organitzar les demandes que arriben a una determinada unitat.

És l'administrador de la instància de demanaUPC qui la configurarà basant-se en les necessitats de la unitat que ha sol·licitat la instància.

La configuració es fa des del portal dels agents, (lloc des del qual es gestionen i resolen els tiquets),  fent servir els apartats reservats als administradors de l'eina.

Qui i com pot demanar la baixa d'una instància

L'administrador de la instància pot sol·licitar la baixa contactant amb l'Atic pels seus canals habituals.

Procediment de baixa per inactivitat

Anualment es revisaran quines són les instàncies que semblen estar inactives i es procedirà a contactar amb els administradors i els responsables d'aquestes instàncies, als quals se'ls hi consultarà si es pot procedir a realitzar la baixa. Les baixes de les instàncies només seran realitzades un cop els Serveis TIC UPC administradors de l’aplicació donin també el seu vis i plau.

Compromisos de l'usuari de demanaUPC 

Els usuaris de demanaUPC es comprometen a: 

  1. Respectar aquesta normativa.
  2. Fer un bon ús del servei demanaUPC.
  3. Utilitzar demanaUPC  exclusivament per a ús i finalitats acadèmiques, lligades a les activitats de gestió,  docènts, de recerca, i de transferència de tecnologia.

Compliment de la LOPD

Si no tens usuari únic UPC i et dones d'alta al servei demanaUPC, en compliment del que estableixen les normatives de protecció de dades, les dades personals recollides mitjançant el registre a demanaUPC, son tractades i incloses als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta del servei.

Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al responsable de seguretat LOPD de la UPC a l'adreça atic

A part del que s'ha exposat en aquesta normativa, cal seguir la resta d’indicacions per a aquests casos establertes en:el Manual UPC de Protecció de Dades, el Protocol Intern de Seguretat de la UPC  i les condicions d'us recollides en l'avís legal de la web de la UPC .

Keywords
normatives
Si no tens usuari únic UPC i et dones d'alta al servei demanaUPC, en compliment del que estableixen les normatives de protecció de dades, les dades personals recollides mitjançant el registre a demanaUPC, son tractades i incloses als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta del servei.

Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al responsable de seguretat LOPD de la UPC a l'adreça atic

A part del que s'ha exposat en aquesta normativa, cal seguir la resta d’indicacions per a aquests casos establertes en:el Manual UPC de Protecció de Dades, el Protocol Intern de Seguretat de la UPC  i les condicions d'us recollides en l'avís legal de la web de la UPC .