Comparteix:

Descripció del servei

 

La UPC està adherida al nou acord del CSUC, expedient E2301, amb Sistema Dinàmic d’Adquisició (SDA) per al subministrament d’equipament informàtic divers: amb sistema operatiu MacOS i iOS, equips portàtils, convertibles, tauletes, telèfons intel·ligents, equips d’altes prestacions gràfiques, Mini PC, All in One, servidors NAS de sobretaula i, per a tots ells, accessoris addicionals.

 

SDA per a equipament informàtic

El SDA acredita proveïdors per al subministrament d'equipament informàtic divers així com els serveis associats a la compra dels equips:

 • Nombre d'expedient del SDA per a equipament específic: E2301
 • Té una vigència de tres (3) anys, des del 21 de novembre del 2023 al 20 de novembre del 2026, amb 2 possibles pròrrogues de dos (2) anys cadascuna.

El SDA per si mateix no permet realitzar les compres dels equips i serveis. Des de cada universitat adherida, es poden realitzar múltiples contractes específics, mitjançant els quals es podran realitzar compres adscrites a aquest acord.

 

Proveïdors acreditats al SDA

Podeu consultar els proveïdors acreditats a cada categoria actualment. El llistat s'anirà actualitzant quan hi hagi incorporacions i/o baixes (revisions resoltes en els primers deu dies dels mesos de març, juny, setembre i desembre).

  

Equipament inclòs al SDA

Als següents enllaços podeu consultar els fabricants oferts pels proveïdors per a cada categoria i la gamma de productes.


Categoria 1: Equips amb sistema operatiu macOS, iOS i accessoris.

Categoria 2: Equips portàtils o convertibles i accessoris.

Categoria 3: Equips tauletes o smartphones i accessoris.

Categoria 4: Equips d’altes prestacions gràfiques i accessoris.

Categoria 5: Equips mini PC i accessoris.

Categoria 6: Equips All in One i accessoris.

Categoria 7: Equips NAS de sobretaula i accessoris.

 

 

Com es pot comprar?

Mitjançant contractes específics amb els proveïdors acreditats, que seran amb mesa de contractació o sense, depenent de l'import de la comanda.

 • Només amb la realització de contractes específics és possible realitzar compres d'equips i serveis associats. 
 • Cada contracte específic que es pretengui adjudicar dins l'SDA haurà de ser objecte d’una licitació.
 • Els contractes específics podran tenir una vigència màxima de 5 anys (incloses les possibles pròrrogues).
 • Únicament es podrà adquirir equipament del tipus especificat a cada categoria. Si al catàleg del proveïdor o fabricant hi ha altra tipologia de productes, la seva compra sota aquest acord no serà possible.

 

El procediment a seguir per obtenir les ofertes i la compra de l'equipament, dependrà de l'import de la comanda. Especifiquem aquests procediments en els següents apartats: 

Encàrrecs fins a 50.000 € (IVA exclòs)

Encàrrecs superiors a 50.000 € (IVA exclòs)

Aquest és un resum del procediment. Podeu consultar el detall del procediment en aquest enllaç.


(sense mesa de contractació)

 

 1. Decidir quins dels proveïdors acreditats ens interessen (pot ser 1).
 2. Convidar als proveïdors a enviar oferta. A la invitació fer constar com a mínim el pressupost de la licitació (IVA exclòs) i la durada del contracte.
 3. Un cop rebudes les ofertes (el termini per a la presentació de les quals serà de cinc dies hàbils) comprovar el compliment dels requisits fixats.
 4. Fer resolució d'adjudicaciónotificar al proveïdor.
 5. Podrem realitzar diverses comandes durant el període estipulat en el contracte al pas 2.

Aquest és un resum del procediment. Podeu consultar el detall del procediment en aquest enllaç.


(amb mesa de contractació)

 

 1. Iniciar amb el Servei de Patrimoni i Contractació una licitació per a la realització del corresponent contracte específic.
 2. Convidar a licitar a tots els proveïdors admesos a aquella categoria. A la invitació fer constar aquestes dades.
 3. Un cop rebudes les ofertes (el termini per a la presentació de les quals serà de cinc dies hàbils) comprovar el compliment dels requisits fixats.
 4. Caldrà escollir l’oferta econòmicament més avantatjosa i s’efectuarà l’adjudicació dels contractes específics, de conformitat amb els criteris de valoració fixats a la contractació específica.
 5. Notificar l'adjudicació a tots els licitadors, amb la classificació d'ofertes i l'oferta guanyadora.
 6. Formalitzar el contracte amb el servei de contractació.
 7. Efectuar comandes durant el període estipulat en el contracte al pas 2.

 

 

Els contractes específics

S'adjudica el contracte específic segons el procediment d'adjudicació a un o més proveïdors (depenent del número de categories que inclogui). Un cop signat el contracte específic amb cada proveïdor, es poden adquirir els equips i serveis.

Els contractes específics podran incloure de manera opcional accessoris que acompanyin els equipaments sol·licitats, i també només accessoris. 

 • Des de cada universitat es poden fer tants contractes específics per a cada categoria com sigui necessari. Els contractes específics podran ser de caràcter plurianual.
 • El termini de vigència i execució dels contractes específics serà el que es determini a cada contracte, independent de la del SDA, amb una durada màxima de 5 anys incloent pròrrogues.
 • L’adjudicació del contracte específic s'ha de fer durant la vigència del SDA. Per tant els específics poden superar la data de finalització del SDA.
 • La pròrroga dels contractes específics és opcional per a l’ens contractant i d’obligatori compliment per a l’empresa.

 

 

Encàrrecs fins a 50.000 € (IVA exclòs)

 • No serà necessari contactar amb el Servei de Patrimoni i no hi haurà mesa de contractació.
 • Es poden realitzar comandes durant la seva vigència.
 • Vigència màxima de 5 anys, incloent-hi aquest període l'execució del contracte per part del proveïdor i les possibles pròrrogues.


Passos a seguir:

 1. Decidir quins dels proveïdors acreditats ens interessen. Ho podem enviar només a 1 proveïdor. Pots consultar els proveïdors acreditats en aquest enllaç.

 2. Convidar als proveïdors escollits a enviar oferta per la licitació del contracte específic. A les invitacions hi constarà com a mínim el pressupost de la licitació (IVA exclòs). El termini de presentació màxim de les ofertes serà de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data d’enviament de la invitació escrita.

 3. Un cop rebudes les ofertes, el sol·licitant de l’oferta ha de comprovar el compliment dels requisits fixats:
  • Que s'han rebut dintre del límit especificat de cinc dies hàbils.
  • Que l'equipament sigui del tipus especificat a la categoria.
  • Que el preu de les ofertes no incompleix els preus i/o imports màxims i/o mínims indicats a la invitació del contracte específic ni supera el pressupost base de licitació.
 4. No resultarà necessària la formalització del contracte. La Resolució d’adjudicació serà l’acceptació de l’oferta i es considerà perfeccionada la licitació específica, notificant-la al proveïdor.

 5. Es poden efectuar les comandes durant el termini estipulat a la sol·licitud d'ofertes.
  • El termini de lliurament màxim dels equips serà de 1 setmana (menys de 10 equips), 2 setmanes (entre 10 i 50 equips) i 4 setmanes (més de 50 equips). 
  • El proveïdor haurà de certificar a l’hora de fer la comanda que la reserva del material s’ha realitzat i que, per tant, no hi haurà cap problema per servir els equips en els terminis acordats. Tots aquests terminis s’aplicaran sempre que els fabricants disposin d’equips en estoc per al seu subministrament, en cas contrari el proveïdor acreditarà la manca d’estoc per part del fabricant.

 


Encàrrecs superiors a 50.000 € (IVA exclòs)

 • S'haurà de contactar amb el Servei de Patrimoni i hi haurà mesa de contractació.
 • Es poden realitzar comandes durant la seva vigència.
 • Vigència màxima de 5 anys, incloent-hi aquest període l'execució del contracte per part del proveïdor i les possibles pròrrogues.


 Passos a seguir:

 1. Iniciar amb el Servei de Patrimoni i Contractació una licitació per a la realització del corresponent contracte específic.

 2. S'ha de convidar a licitar tots els proveïdors admesos a aquella categoria. 

  L’oferta quantificable mitjançant judici de valor o aplicació de fórmules es presentarà seguint les instruccions adjuntes a la invitació o plec de clàusules administratives lliurades als licitadors.

  La proposició econòmica, degudament signada i datada, s’ha d’ajustar al model oficial que s’adjuntarà com a annex a cada licitació.

  La convocatòria de licitació ha d'incloure com a mínim: 

  • Pressupost màxim de licitació (IVA exclòs).
  • Valor estimat del contracte (IVA exclòs) que inclourà l’import del pressupost màxim de licitació i l’import de les eventuals pròrrogues i modificacions del contracte. No serà obligatori fer comandes per aquest valor total, però no es podrà excedir.
  • Òrgan que sol·licita el contracte específic.
  • Designació de la Mesa de contractació, quan l’entitat convocant la consideri adient.
  • Criteris de valoració de l’oferta.
  • Entitats que participen.
  • Durada del contracte específic.
  • Dades estimades pel càlcul de la valoració (les que escaiguin per a la/les categoria/es de la licitació).
  • El termini de presentació màxim de les ofertes serà de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data d’enviament de la invitació escrita.
  • Data de l'acte públic d’obertura de les ofertes.

 3. Obertura de les ofertes: quan es rebin les ofertes econòmiques, la mesa de contractació (que pot demanar el vostre ajut) comprovarà que les ofertes s’ajustin al previst en els plecs:
  • Cada licitador només podrà presentar una oferta econòmica amb l’IVA exclòs (però inclosos els altres impostos, tributs, taxes i cànons de qualsevol índole).
  • Els equipaments són els acreditats.
  • Les ofertes no s’han presentat fora de termini i no mostren indicis de col·lusió o corrupció.
  • El preu de les ofertes no incompleix els preus i/o imports màxims i/o mínims indicats a la invitació del contracte específic ni supera el pressupost base de licitació.
 4. Caldrà escollir l’oferta econòmicament més avantatjosa i s’efectuarà l’adjudicació dels contractes específics, de conformitat amb els següents criteris de valoració fixats a la contractació específica (detallats a l'apartat J, pàg. 23, dels Plecs Administratius): 
  • En caràcter preferent, els contractes específics es realitzaran amb criteris d’adjudicació que responguin al binomi qualitat-preu. Tot i així, els criteris i subcriteris d’adjudicació es determinaran en la invitació del contracte específic.
  • Als contractes específics la puntuació total serà de fins a 100 punts. Aquesta ponderació serà coneguda per totes les empreses admeses a les respectives categories en el moment de la convocatòria del contracte específic.
  • Als contractes específics es poden demanar serveis o funcionalitats addicionals als requerits, s’explicaran i justificaran suficientment al procediment de licitació del contracte específic i seran coneguts pels licitadors participants.
 5. L'òrgan de contractació notificarà l'adjudicació a tots els licitadors, amb la classificació d'ofertes i l'oferta guanyadora. Quan aprovi la licitació dels contractes específics indicarà els consums previstos de cadascun dels productes objecte de licitació. 

 6. Un cop el licitador guanyador hagi formalitzat el contracte amb el servei de contractació, es poden efectuar comandes durant el període estipulat en el contracte.
  • El termini de lliurament màxim dels equips serà de 1 setmana (menys de 10 equips), 2 setmanes (entre 10 i 50 equips) i 4 setmanes (més de 50 equips). 
  • El proveïdor haurà de certificar a l’hora de fer la comanda que la reserva del material s’ha realitzat i que, per tant, no hi haurà cap problema per servir els equips en els terminis acordats. Tots aquests terminis s’aplicaran sempre que els fabricants disposin d’equips en estoc per al seu subministrament, en cas contrari el proveïdor acreditarà la manca d’estoc per part del fabricant.

   

   

  Descripció del serveis associats

  • Transport i lliurament. Inclòs en el preu. Els equips destinats a PDI o PAS es lliuraran directament a l’usuari final. La resta d’equips es lliuraran en el punt de recepció que es determini.
  • Servei de posada en marxa bàsica BÀSIC (PEMB), inclou les següents activitats: 
    1. Desembalatge de l’equip.
    2. Col·locació i connexió a l’endoll del subministrament elèctric.
    3. Arrencada i verificació de funcionament.
    4. Retirada d’embalatge.
  • Servei de posada en marxa avançada AVANÇAT (PEMA), inclou les següents activitats: 
    1. Servei BÀSIC. 
    2. Connexió i verificació d’accés a xarxa corporativa. 
    3. Instal·lació del paquet d’ofimàtica corporatiu. 
    4. Configuració personalitzada de correu electrònic i impressores. 
    5. Proves de funcionament correcte.
  • Còpia i validació de dades de l’equip anterior: generalment inclourà el traspàs de la llibreta d’adreces de correu i favorits del navegador, dels correus electrònics, els certificats digitals i el traspàs de les carpetes “els meus documents”, “les meves imatges” o equivalents.
  • Retirada, destrucció del disc dur i gestió de l’equip vell: retirada d’equips antics al punt verd o lliurament a una ONG, amb esborrat de les dades i certificat.
  • Manteniment de maquinari: dels equips en garantia i les possibles reparacions d’avaries fora de garantia amb un pressupost previ. Temps màxim de reparacions (TMR) de quatre dies laborables en el 60% i deu dies laborables en el 99% dels casos.
    1. Tots els equips disposaran d’un servei de manteniment en garantia ofert pel fabricant. Aquesta garantia la complementarà el proveïdor fins a un mínim de 3 anys.
    2. Les condicions de garantia dels diferents equips seran les estàndard de cada fabricant i aquestes hauran de ser gestionades pel proveïdor en nom de cada una de les Entitats.
    3. Els proveïdors podran oferir una extensió de la garantia addicional a l’obligatòria, per anys i fins a
     un total màxim de cinc anys des de l’inici de la garantia.
  • Assegurança per robatori i dany: tot allò que no cobreixen les garanties estàndards o addicionals, com són els casos de robatori dels equips, danys accidentals dels equips,canvis de pantalles trencades accidentalment, danys per culpa de líquids, etc.
  • Serveis de preparació d’equips del fabricant. Podran incloure els següents requisits al fabricant sempre que aquest ho tingui com opció:
    1. Que els equipaments amb sistema operatiu Windows instal·lat estiguin preparats amb l’opció de Windows Autopilot de manera que es puguin gestionar per part de l’entitat participant.
    2. Que l’equipament vingui serigrafiat o etiquetat amb les especificacions i informació que cada entitat indiqui en el contracte específic.

   

  Exempció Canon digital

  La UPC està exempta del pagament de la compensació o canon per l’adquisició d’equips, aparells i suports materials de reproducció.

  S’ha d’informar als proveïdors presentant el certificat del Rector:

   

  Documents bàsics d'aquest acord

  Els requisits d'aquest SDA es descriuen amb detall als plecs del concurs públic: