Vés al contingut (premeu Retorn)

Descripció del servei

 

La UPC està adherida a l'Acord Marc d'Homologació d’equips amb sistema operatiu IOS o MacOS, d’equips portàtils ultralleugers, portàtils tàctils, portàtils convertibles, de tauletes, portàtils gamming, Mini PC, NAS sobretaula, de discs durs externs i serveis associats, per a les entitats que participen en l’acord marc del CSUC.

 

L'acord marc del CSUC per a equipament específic

Aquest Acord Marc, homologa proveïdors i els seus catàlegs per al subministrament de determinats equipaments amb un descompte determinat, així com els serveis associats a la compra dels equips amb uns preus màxims.

 • Nombre d'expedient de l'Acord marc per a equipament específic: CSUC 05/19
 • Té una vigència de 2 anys, des del 8/11/2019 fins el 7/11/2021, prorrogable fins a 2 anys (fins al 2023).

L'Acord Marc per si mateix no permet realitzar les compres dels equips i serveis. Des de cada universitat adherida, es poden realitzar múltiples contractes basats, mitjantçant els quals si es podran realitzar compres adscrites a aquesta homologació.

En l'homologació s'especifica :

 • Els proveïdors acceptats en cada lot/tipologia de equip.
 • El catàleg homologat (pot ser del proveïdor o del fabricant) per a cada producte i el descompte mínim que ens ha d'oferir el proveïdor respecte als preus que apareixen al aquest catàleg homologat.
 • Els preus màxims dels serveis que podem contractar al proveïdor quan realitzem una compra d'equips.

Quan els proveïdors ens facin arribar les seves ofertes, aquestes hauran de millorar o igualar les condicions de preus i descomptes homologats a l'Acord Marc.

El procediment a seguir per obtenir les ofertes i la compra de l'equipament, dependrà de l'import de la comanda. Especifiquem aquests procediments en els següents apartats.

 

 

Equipament inclòs en aquest acord marc

 

Lot 1: Equipament amb sistema operatiu Mac OS i IOS (i provisió dels serveis associats).
Lot 2: Equips portàtils ultralleugers.
Lot 3: Equips portàtils tàctils.
Lot 4: Equips portàtils convertibles i tauletes.
Lot 5: Equips portàtils per gaming.
Lot 6: Equips mini PC.
Lot 7: Disc durs externs i servidors NAS de sobretaula.

 

Com es pot comprar?

Mitjançant contractes basats amb els proveïdors homologats, que seran amb mesa de contractació o sense mesa de contractació depenent de l'import de la comanda.

 • Només amb la realització de contractes basats és possible realitzar compres d'equips i serveis associats. 
 • Els contractes basats podran tenir una vigència màxima de 5 anys (incloses les possibles pròrrogues).
 • Únicament es podrà adquirir equipament del tipus específicat a cada lot. Si al catàleg del proveïdor o fabricant hi ha altra tipologia de productes, la seva compra sota aquesta homologació no serà possible.

Depenen de l'import de la comanda a realitzar, haurem de seguir un d'aquests tres procediments:

 

Encàrrecs fins a 15.000 € (IVA exclòs)

Encàrrecs superiors a 15.000 €, fins a 50.000 € (IVA exclòs)

Encàrrecs superiors a 50.000 € (IVA exclòs)

Aquest és un resum del procediment. Podeu consultar el detall del procediment en aquest enllaç.


(sense mesa de contractació)

 

 1. Decidir quins dels proveïdors homologats ens interessen (pot ser 1).
 2. Demanar oferta a un proveïdor (per correu o e-Notum) amb la informació que s'especifica en aquest enllaç.
 3. Un cop rebuda l'oferta dins el límit especificat a l'homologació, comprovar que compleix els requisits fixats, que els descomptes siguin majors o iguals als l'homologats i que els preus dels serveis siguin menors o iguals als homologats.
 4. Efectuar la comanda (equival a contracte basat).

Aquest és un resum del procediment. Podeu consultar el detall del procediment en aquest enllaç.


(sense mesa de contractació)

 

 1. Decidir quins dels proveïdors homologats ens interessen (pot ser 1).
 2. Convidar a enviar oferta + declaració responsable de vigència dels requisits de capacitat i actitud per contractar a un o més proveïdors (per correu o e-Notum) amb la informació que s'especifica en aquest enllaç.
 3. Un cop rebudes les ofertes dins el límit especificat a l'homologació, comprovar compliment  dels requisits fixats, que els descomptes siguin majors o iguals als l'homologats i que els preus dels serveis siguin menors o iguals als homologats.
 4. Fer resolució d'adjudicació.
 5. Formalitzem el contracte basat al notificar l'adjudicació al proveïdor.
 • Podrem realitzar diverses comandes durant la durada del contracte que hi fixem al Pas 2.

Aquest és un resum del procediment. Podeu consultar el detall del procediment en aquest enllaç.


(amb mesa de contractació i amb presentació de garantia definitiva del proveïdor)

 

S'haurà d'iniciar amb el Servei de Patrimoni i Contractació una licitació per a la realització del corresponent contracte basat.

 

Es convidarà a licitar a un mínim de 3 proveïdors en el cas de contractes fins a 221.000 € (sense IVA) i s'haurà de convidar als 5 proveïdors homologats en contractes superiors a aquest import.

 

Proveïdors i catàlegs homologats

Podeu consultar els proveïdors i els seus catàlegs homologats per a cada lot en aquest enllaç.

 

Els contractes basats

Des de cada universitat es poden fer tants contractes basats con sigui necessari.

S'adjudica el contracte segons el procediment d'adjudicació a un o més proveïdors (depenent del número de lots que inclogui). Un cop signat el contracte basat amb cada proveïdor, es poden adquirir els equips i serveis d'acord amb les descomptes i preus fixats pel contracte basat.

 

Encàrrec fins a 15.000 euros (IVA exclòs)

 • En aquest cas, no serà necessari contactar amb el Servei de Patrimoni, ja que la realització de l'encàrrec un cop rebuda l'oferta té consideració de contracte basat. No hi ha necessitat doncs de tenir una mesa de contractació.
 • No serà necessari que el proveïdor presenti a la UPC una garantia definitiva.
 • Només es podrà fer una comanda per encàrrec.

 Passos a seguir:

 1. Decidir quins dels proveïdors homologats ens interessen. Ho podem enviar només a 1 proveïdor. (no estem obligats a demanar-ho a tots). Pots consultar els proveïdors i els seus catàlegs homologats en aquest enllaç.

 2. Demanar oferta a un proveïdor, sigui per correu electrònic o per e-Notum. Aquesta és la informació mínima que ha de tenir la nostra sol·licitud d'oferta:

   • Sol·licitant de l’oferta.
   • Determinació de l’objecte del contracte: és a dir, lots amb els equips i serveis que volem encarregar.
   • Termini màxim de lliurament de l’oferta.
   • Termini màxim de lliurament dels productes i serveis.
   • Pressupost màxim de licitació segons oferta homologada (IVA exclòs): és el preu màxim que ens pot demanar el proveïdor. Pots consultar els descomptes mínims dels equipaments i els preus màxims dels serveis, per a cada proveïdor, aquí.
   • Bústia de lliurament de factures electròniques.
   • Altres dades que el contractista necessiti per a formular l’oferta, si escau.

  • Els proveïdors tenen un límit màxim de 10 dies naturals per presentar la seva oferta.

 3. Un cop rebuda l'oferta, comprovar:

   • Que l'equipament sigui l'homologat.
   • Que els descomptes siguin majors o iguals als homologats i que els preus dels serveis siguin menors o iguals als homologats. Podeu consultar els descomptes mínims i preus màxims aquí.

 4. Efectuar la comanda si tot és correcte. En fer la comanda es considera adjudicat i formalitzat el contracte basat.

 

Encàrrecs superiors a 15.000 €, fins a 50.000 € (IVA exclòs)

 • No serà necessari contactar amb el Servei de Patrimoni i no hi haurà mesa de contractació.
 • No serà necessari que el proveïdor presenti a la UPC una garantia definitiva.
 • Es poden realitzar comandes durant la seva vigència.
 • Vigència màxima de 5 anys, incloent-hi aquest període l'execució del contracte per part del proveïdor i les possibles pròrrogues.

 Passos a seguir:

 1. Decidir quins dels proveïdors homologats ens interessen. Ho podem enviar només a 1 proveïdor. (no estem obligats a demanar-ho a tots). Pots consultar els proveïdors homologats en aquest enllaç.

 2. Convidar als proveïdors escollits a enviar oferta i la declaració responsable de vigència dels requisits de capacitat i actitud per contractar sigui per correu electrònic o per e-Notum. Aquesta és la informació mínima que ha de tenir la nostra invitació:

   • Òrgan que sol·licita l’oferta.
   • Determinació de l’objecte del contracte: és a dir, lots amb els equips i serveis que volem encarregar.
   • Durada del contracte (i calendari d'execució, si escau). La durada (incloent-hi la seva execució per part del proveïdor), mai podrà excedir els 5 anys (pròrrogues incloses).
   • Pressupost base de licitació (IVA exclòs) i Valor estimat del contracte (IVA exclòs)
    • Pressupost base de licitació = import de la primera comanda prevista. Serà l'import amb què compararem ofertes.
    • Valor estimat del contracte = import total màxim que es podria arribar a gastar durant la vigència del contracte. Si no ho teniu clar, i com que no podem excedir en cap cas els 50.000 euros (IVA exclòs), aquest és l'import que us aconsellem posar com a Valor Estimat del Contracte.
   • Lloc i data per a la presentació d’ofertes.
   • Bústia de lliurament de factures electròniques.
   • Altres dades que el contractista necessiti per a formular l’oferta, si escau.

  • Els proveïdors tenen un límit màxim de 10 dies naturals per presentar la seva oferta.

 3. Un cop rebudes les ofertes, comprovar:
   • Que s'han rebut dintre del límit especificat de 10 dies naturals.
   • Que l'equipament sigui l'homologat.
   • Que els descomptes siguin majors o iguals als homologats i que els preus dels serveis siguin menors o iguals als homologats. Podeu consultar els descomptes mínims i preus màxims aquí.

 4. Fer resolució d'adjudicació a l'oferta escollida. Si no s'escull l'oferta econòmicament més avantatjosa, caldrà justificar-ho a la resolució d'adjudicació. Sempre caldrà adjuntar a la resolució d'adjudicació totes les ofertes rebudes.
 5. Formalitzem el contracte basat notificant l'adjudicació al proveïdor.
 6. Es poden efectuar les comandes durant el termini estipulat a la sol·licitud d'ofertes.

 

Encàrrecs superiors a 50.000 € (IVA exclòs)

 • S'haurà de contactar amb el Servei de Patrimoni i hi haurà mesa de contractació.
 • El proveïdor haurà de presentar a la UPC una garantia definitiva per poder signar el contracte.
 • Es poden realitzar comandes durant la seva vigència.
 • Vigència màxima de 5 anys, incloent-hi aquest període l'execució del contracte per part del proveïdor i les possibles pròrrogues.


 Passos a seguir:

 1. Iniciar amb el Servei de Patrimoni i Contractació una licitació per a la realització del corresponent contracte basat.

   • S'ha de convidar a licitar a un mínim de 3 proveïdors en el cas de contractes fins a 221.000 € (sense IVA) i s'haurà de convidar als 5 proveïdors homologats en contractes superiors a aquest import.
    • El termini de presentació màxim de les ofertes serà de 10 dies naturals.
    • La convocatòria de licitació ha d'incloure com a mínim: 

     • Òrgan de contractació del contracte basat.
     • Determinació de l’objecte del contracte: és a dir, lots amb els equips i serveis que volem encarregar.
     • Durada del contracte (i calendari d'execució, si escau).
     • Pressupost base de licitació (IVA exclòs) i Valor estimat del contracte (IVA exclòs).
      • Pressupost base de licitació = import de la primera comanda prevista. Serà l'import amb què compararem ofertes.
      • Valor estimat del contracte = import total màxim que es podria arribar a gastar durant la vigència total del contracte. No serà obligatori fer comandes per aquest valor total, però no es podrà excedir.
     • Composició de la mesa de contractació.
     • Lloc i data per a la presentació d’ofertes.
     • Data de l'acte públic d'obertura d'oferta econòmica
     • Garantia definitiva que s'exigirà al proveïdor amb millor oferta abans de ser adjudicar-li el contracte.
     • Bústia de lliurament de factures electròniques.
     • Altres dades que el contractista necessiti per a formular l’oferta, si escau.

     • Les ofertes que presentin els licitants hauran de contenir:
       • Oferta econòmica (que ha de ser igual o inferior a la de l'acord marc del CSUC).
        • Declaració responsable de vigència dels requisits de capacitat i aptitud per contractar.

      1. Quan es rebin les ofertes econòmiques, la mesa de contractació (que pot demanar el vostre ajut) ha de comprovar:
        • Que els equipaments siguin els homologats.
        • Que els descomptes siguin majors o iguals als homologats i que els preus dels serveis siguin menors o iguals als homologats. Podeu consultar els descomptes mínims i preus màxims aquí.

       1. L'òrgan de contractació notificarà l'adjudicació a tots els licitadors, amb la classificació d'ofertes i l'oferta guanyadora.
       2. Un cop el licitador guanyador hagi formalitzat el contracte amb el servei de contractació, es poden efectuar comandes durant el període estipulat en el contracte/licitació.


       Contractes basats de la UPC vigents actualment

       Actualment no hi ha cap contracte basat actiu a la UPC.

       (Podeu iniciar una licitació quan no n'hi hagi cap contracte basat actiu o quan els que hi hagin no s'adeqüin a les vostres necessitats)

        

       Exempció Canon digital

       La UPC està exempta del pagament de la compensació o canon per l’adquisició d’equips, aparells i suports materials de reproducció.

       S’ha d’informar als proveïdors presentant el certificat del Rector:

        

        

       Informació sobre l'Acord Marc d'Homologació d'equipament específic

       L'Acord Marc d'Homologació és vigent per al període: 8/11/2019 fins 7/11/2021.

       Els requisits d'aquest acord marc es descriuen als plecs del concurs públic:

       Es poden consultar els proveïdors homologats per a cada tipologia d'equip i els seus catàlegs homologats en aquest enllaç.