Comparteix:

Licitació dels contractes basats

Criteris generals de la licitació dels contractes basats

L’adjudicació de l’acord marc no dona dret a la prestació dels serveis i subministrament dels productes. Aquesta prestació es produirà en el cas que les empreses adjudicatàries de l’acord marc rebin, a l’empara d’un contracte basat, els corresponents encàrrecs de les entitats participants.

Les institucions destinatàries de l’acord marc encarregaran, a l’empara d’un contracte basat, els subministraments i serveis objecte d’aquest acord marc en les condicions que es detallen en aquesta clàusula, següents i concordants.

La convocatòria, invitació, adjudicació i formalització dels basats s’efectuaran en funció del marc general fixat a la clàusula vint-i-tresena, següents i concordants del present PCAP, marc que es podrà adaptar al procediment intern de contractació de cada entitat.

Els contractes basats s’executaran amb subjecció als plecs administratiu i de prescripcions tècniques i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació es donés al contractista. L’adjudicació dels contractes basats es podrà fer, a criteri de l’Entitat:

a) Seguint un criteri de preu, on s’escollirà l’oferta més econòmica.
b) Seguint un criteri tècnic i de preu.

El cost total de l’equipament i dels serveis haurà de complir el principi vigent de prudència financera aplicable al territori on tingui el seu domicili l’Administració contractant i les condicions de finançament per contractació pública aplicables en el moment de la licitació del contracte basat.

Convocatòria dels contractes basats 

Encàrrec fins a 15.000 euros (IVA exclòs)

El tècnic amb competències de l’entitat corresponent iniciarà la licitació de cadascun dels contractes basats, mitjançant l’enviament, per correu electrònic o e-notum, d’una invitació a un dels licitadors homologats en l’acord marc, a fi i efecte que presentin, en un termini no superior a deu (10) dies naturals, presenti una oferta econòmica.

En la comunicació (correu o e-notum) hi constarà, com a mínim, 

 • Sol·licitant de l’oferta
 • Determinació de l’objecte del contracte.
 • Termini màxim de lliurament de l’oferta.
 • Termini màxim de lliurament dels productes i serveis.
 • Pressupost màxim de licitació segons oferta homologada (IVA exclòs).
 • Bústia de lliurament de factures electròniques, si escau.
 • Altres dades que el contractista necessiti per a formular l’oferta, si escau.

Encàrrec superior a 15.000 euros i fins a 50.000 euros (IVA exclòs)

El tècnic amb competències de l’entitat iniciarà la licitació de cadascun dels contractes basats, mitjançant l’enviament, per correu electrònic o e-notum, d’una invitació a un mínim d’un (1) dels licitadors homologats en l’acord marc, a fi i efecte que presentin, en un termini no superior a deu (10) dies naturals, la documentació següent: una oferta econòmica, igual o inferior a la presentada a l’acord marc i la declaració responsable de vigència dels requisits de capacitat i aptitud per contractar.

En aquesta convocatòria de licitació hi constarà, com a mínim,

 • Òrgan de contractació del contracte basat.
 • Determinació de l’objecte del contracte.
 • Determinació de la durada del contracte i del calendari per a la seva execució, si escau.
 • Pressupost Base de licitació (IVA exclòs) i, Valor Estimat del Contracte (IVA exclòs).
 • Lloc i data per a la presentació d’ofertes.
 • Bústia de lliurament de factures electròniques, si escau.
 • Altres, si escau. 

Encàrrec superior a 50.000 euros (IVA exclòs)

L’òrgan de contractació de l’entitat iniciarà la licitació de cadascun dels contractes basats, mitjançant l’enviament, per correu electrònic o e-notum, d’una invitació a les empreses que correspongui segons el rang econòmic de la licitació (mínim de tres licitadors per contractes de 50.000 € fins a 221.000 € i tots els licitadors als contractes superiors a 221.000 €), i hagin estat seleccionades en l’acord marc, a fi i efecte que presentin, en un termini no superior a deu (10) dies naturals, la documentació següent: una oferta econòmica, igual o inferior a la presentada a l’acord marc i la declaració responsable de vigència dels requisits de capacitat i aptitud per contractar.

En aquesta convocatòria de licitació hi constarà, com a mínim,

 • Òrgan de contractació del contracte basat.
 • Determinació de l’objecte del contracte.
 • Determinació de la durada del contracte i del calendari per a la seva execució, si escau.
 • Pressupost base de licitació (IVA exclòs) i Valor Estimat del Contracte (IVA exclòs)
 • Composició de la mesa de contractació.
 • Lloc i data per a la presentació d’ofertes.
 • Data de l’acte públic d’obertura de l’oferta econòmica.
 • Garantia definitiva.
 • Bústia de lliurament de factures electròniques, si escau.
 • Altres, si escau

Contingut de l’oferta econòmica

L’oferta econòmica es presentarà de conformitat amb la normativa de contractació pública d’aplicació.
Els preus oferts pels licitadors hauran de ser iguals o inferiors als que van oferir respectivament en el procediment d’adjudicació de l’acord marc.

 

Adjudicació dels contractes basats

Encàrrec fins a 15.000,00 euros (IVA exclòs)

Un cop rebuda, el tècnic amb competències examinarà la subjecció de l’oferta als requeriments del PCAP i del PPT i en cas de considerar-se apropiada, es procedirà a efectuar la corresponent comanda, la qual tindrà efectes d’adjudicació directe del contracte basat.

El contractista resta exempt de presentar garantia definitiva.

Encàrrec superior a 15.000 euros i fins a 50.000 euros (IVA exclòs)

El tècnic amb competències de l’entitat contractant, auxiliat per qui es consideri, examinarà la subjecció de les ofertes als requeriments del PCAP i del PPT i en cas de considerar-se apropiades les classificarà per ordre decreixent i acordarà l’adjudicació al que faci l’oferta econòmicament més avantatjosa, si no s’adjudica el contracte a l’oferta més econòmica, caldrà justificar-ho a la resolució d’adjudicació. En qualsevol cas, caldrà adjuntar a la resolució d’adjudicació els pressupostos rebuts.

El contractista resta exempt de presentar garantia definitiva.

Encàrrec superior a 50.000 euros

Obertura de les ofertes

La Mesa de contractació de l’entitat contractant, auxiliada per qui es consideri, examinarà la subjecció de les ofertes als requeriments del PCAP i del PPT i en cas de considerar-se apropiades les classificarà per ordre decreixent, i elevarà la seva proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.

Cas que alguna oferta econòmica no compleixi amb els preus màxims indicats en els termes previstos en aquest plec, comportés error manifest, o existís reconeixement per part del licitador que aquesta pateix d’error o inconsistència que la facin inviable, la proposició serà rebutjada per la mesa de contractació en resolució motivada. El canvi o omissió d’algunes paraules del model d’oferta econòmica, sempre que no s’alteri el sentit, no serà causa suficient per al rebuig de la proposició.

La mesa de contractació només podrà proposar declarar deserta la licitació en el supòsit que totes les ofertes presentades siguin inadmissibles d’acord amb els criteris previstos en aquest plec.

Amb anterioritat a l’adjudicació, el contractista restarà obligat a presentar la garantia corresponent i aportar la documentació prèvia que el licitador consideri adient.

Adjudicació de l’encàrrec

L’òrgan de contractació, a la vista de la classificació d’ofertes formulada per la mesa de contractació, acordarà l’adjudicació al que faci l’oferta econòmicament més avantatjosa.

L’adjudicació ha de ser motivada, es notificarà a tots els licitadors, es publicarà en el perfil del contractant i indicarà el termini en què s’ha de formalitzar.

La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclosa o descartat interposar un recurs suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació. En particular, expressarà la classificació d’ofertes, amb determinació de l’oferta guanyadora.


Formalització dels contracte basats

Encàrrec fins a 15.000 euros (IVA exclòs)

Als encàrrecs fins a 15.000 € es formalitzarà el contracte amb la pròpia comanda i l’acceptació implícita de la mateixa per part del contractista.

Encàrrec superiors a 15.000 euros i fins a 50.000 euros (IVA exclòs)

Als encàrrecs entre 15.000 € i 50.000 € es formalitzarà el contracte amb la notificació de l’adjudicació i l’acceptació implícita de la mateixa per part del contractista.

Encàrrec superior a 50.000 euros (IVA exclòs)

Als encàrrecs iguals o superiors a 50.000 €,
1. L’adjudicatari resta obligat a formalitzar el contracte en el termini màxim de cinc dies des de la notificació del requeriment.
2. Caldrà constituir garantia definitiva, de conformitat amb l’apartat G.2 del quadre de característiques.
3. En el contracte basat, es determinarà de forma expressa el contractista, l’objecte, la data d’inici de la seva vigència i el preu de la contraprestació.

 

Per a més informació veieu el Plec de Clàusules Administratives:
III. Licitació dels contractes basats .............................................................pag 61 -> Plecs Administratius