Vés al contingut (premeu Retorn)

Guia d'ús del cloudUPC

Previ: Entorns i rols del servei

Abans de començar amb la lectura del manual de l'usuari, aclarim un parell de conceptes que facilitaran aquesta la comprensió:

El servei del Cloud UPC està format per dos components que es gestionen des de la mateixa plataforma: la contractació i l'administració de recursos.

Tot plegat, es permet gestionar els recursos del vostre domini, des de l'aplicació (https://myvirtualcpd.upc.edu).

Rols del CloudUPC

Tenim 4 rols d'usuaris al domini. Per accedir a comprovar els rols de cada usuari, cal anar a:

Portal del CloudUPC > Administration > Business Groups > “El vostre Business Group” > Members.


  • Group Manager Role
   És l’usuari administrador del Business Group (domini). Pot realitzar totes les accions relacionades amb els altres rols així como gestionar usuaris.

  • Support Role
   És l'usuari que dona recolzament al group manager role, el qual pot acceptar/denegar sol·licituds de "deployment". Pot desplegar màquines virtuals.

   Per exemple:

   En cas que hi hagués un servei de catàleg subjecte a circuit d'aprovació, a la pestanya inbox rebria els correus per autoritzar o denegar la petició d'altres usuaris no privilegiats. Actualment no treballem amb circuits d'aprovació.

  • Shared Acces Role
   Usuaris que poden fer desplegaments de catàleg, a excepció d'aquells relacionats amb la creació de màquines virtuals, i poden veure i interaccionar amb els altres deployments del business group generats a l’entorn.

   Per exemple:

   L'usuari amb aquest rol pot veure les MVs dels altres membres del Business Group i realitzar qualsevol acció sobre elles però no pot desplegar noves.

  • User Role
   Usuari que pot executar qualsevol servei de catàleg, incloent els relacionats amb la creació de màquines virtuals, i que només pot veure i interaccionar amb els seus propis deployments.

   Per exemple:

   L'usuari pot veure els seus desplegaments i desplegar MVs, però no pot veure els desplegaments fets per cap altre membre del seu Business Group. Pot canviar l'owner de la MV, però a partir d'aquest moment deixarà de veure la MV, ja que no és el propietari.

Per tal de poder adaptar-nos a les diferents necessitats de cada usuari es pot afegir l'usuari a més d'un rol.

Per exemple, si necessitem que un usuari pugui crear màquines virtuals i interaccionar amb màquines creades per altres usuaris del Business Groups haurem d'afegir a l'usuari als rols de Shared Access Role i User Role.


1 Com començar a utilitzar el servei

Per contractar un recurs en el CPD virtual s'ha d'introduir el "document D" o "número de document de compromís de despesa", què us ha de subministrar la persona que gestiona el vostre pressupost.  

Si la teva unitat té un bonus per a la utilització del cloudUPC, el document D és el bonus; En el document D has de posar Bonus XXXX; on XXXX és l'acrònim de la unitat segons la codificació del GPAQ.  Consulta els bonus disponibles.

1.1 Alta d'un Business Group

Per usar el servei primer heu de donar d'alta un Business Group o domini. Haureu de sol·licitar l'alta a l'ATIC i especificar les següents dades:

 • Acrònim de la unitat segons la codificació del GPAQ.
 • Document D.
 • Administrador del nou Business Group. Aquesta persona serà el responsable de l'ús i autoritzador del Business Group.
 • Interlocutors del servei: Llistat addicional de persones que rebrán notificacions referents a intervencions al servei del CloudUPC.
 • Adreça o adreces de correu electrònic per rebre notificacions referents a IRT.
 • Adreça de correu electrònic per rebre alertes de capacitat del nou Business Group.
 •  Dimensionament inicial del Business Group:
  • Nombre màxim de màquines virtuals
  • Volum màxim de memòria RAM
  • Volum màxim de capacitat d'emmagatzematge

1.2 Baixa d'un Business Group

Per donar de baixa un CPD virtual, l'administrador del domini ha de sol·licitar-ho a ATIC.

 

2 Definició de termes

El CloudUPC té 4 termes que ens ajuden a explicar com funciona. A continuació farem un breu resum de cadascun.

 2.1 Tenant

És el conjunt general de recursos reservats a l’entorn de virtualització sobre el que generarem els nostres Business Groups o el que abans es denominava dominis.

Mai el conjunt de Business Groups pot fer servir més recursos dels assignats a aquest Tenant, així que es pot donar el cas que provem a desplegar una VM i es queixi de recursos quan el nostre Business Group té recursos suficients.

En cap moment, com a usuari o administrador d’un Business Group es pot arribar a modificar aquesta limitació.

2.2 Business Group

És el conjunt d’usuaris, de recursos a nivell de virtualització (VMs, CPUs, RAM, HDD, Xarxes,), de permisos, de Network profiles (perfils de xarxa a aplicar a les VMs) i d'Entitlements (explicat més endavant) que ens permet generar la segmentació del nostre clúster de virtualització i accedir a ell de forma gestionada i controlada.

2.3 Blueprint

Conjunt d’accions o scripts que, a través d’uns inputs, generen un resultat.

Els blueprints s’organitzen en catàlegs mitjançant els entitlements. Aquests atorguen permisos a un o més usuaris d’un Business Group per a poder fer ús d’aquells blueprints.

2.4 Deployment

Execució d’un Blueprint determinat, el qual tindrà un identificador i quedarà registrat dins el Business Group.

 

3 Portal de gestió de cloudUPC

La gestió del servei cloudUPC es fa a través d'un portal web. La URL https://myvirtualcpd.upc.edu  accedeix al portal d'administració i gestió del domini. Per accedir al portal del servei us caldrà:

 • Username: El vostre nom d'usuari UPC.
 • Password: La vostra contrasenya UPC.
 • Domain: És l'identificador del vostre domini. Cal seleccionar "upc.edu".

 

login.png
 

4 Els elements d'un Business Group

En aquest apartat es descriuen el principals elements que poden formar part d'un Business Group. Un domini pot incloure els següents elements:

 • Deployments

  Són els servidors virtuals desplegats en el Business Group. Poden estar engegats o aturats.
  Es poden desplegar a partir d'un template ja existent o amb una màquina virtual en la que instal·lar un sistema operatiu des de zero. Les plantilles porten un nombre de CPUs virtuals i una quantitat de memòria RAM determinada.

 • Storage (volums o discos d'emmagatzematge)

  El disc de sistema ve inclòs quan es fa el deployment d'un servidor des de plantilla o amb una ISO externa. Un cop desplegat el servidor, podem afegir-li més discos. No hi ha diferència entre els discos de sistema i els que afegim posteriorment.

 • Xarxa.

  Per defecte tots els Business Groups es generen amb una xarxa exclusiva /24 d'adreçament privat de la UPC de tipus grup 2 amb sortida a internet.
  Es pot demanar la creació d'una xarxa adicional amb direccionament públic. En aquest cas, la xarxa pública tindrà un CIDR /27, és a dir, 30 adreces ip disponibles.

  Quan despleguem una nova màquina virtual, un procés intern li assigna una IP del rang privat:

  - En cas que el desplegament sigui mitjançant un template, el procés de desplegament configura la adreça IP a la nova màquina virtual.
  - En cas que el desplegament sigui de màquina virtual buida el procés només informarà al portal de la IP assignada i caldrà configurar-la de forma manual un cop instal·lat el sistema operatiu.

  Quan es reconfigura una màquina virtual i es modifica la xarxa existent o assigna una nova xarxa, el procés informarà al portal de la nova adreça IP assignada però serà necessari fer el canvi de forma manual al sistema operatiu.

 • Tallafocs
  La xarxa del Cloud disposa d'un tallafocs de microsegmentació per business group, és a dir, la configuració del tallafocs és autogestionada i es pot especificar regles a nivell de màquina virtual.

 • Templates i imatges ISO

  • Templates o plantilles

   Són eines per facilitar la creació de nous servidors virtuals.

  • Imatges ISO

   Com en el cas d'un servidor real, es poden usar per crear nous servidors virtuals o muntar-les a les instàncies existents.


5 Ús del portal de gestió

El portal de gestió d'un domini està organitzat en base a menús que podeu veure a la columna de l'esquerra. Seguidament s'explica breument la funcionalitat de cada menú:

5.1. Catalog

En accedir al portal de gestió es presenta el Catalog, que és un resum del que pots fer:

 

5.1.1.- Create empty VM (2)

 Ens permet generar una VM sense sistema operatiu per a poder, a través de les opcions sobre Deployment de VM (explicació més endavant), muntar una ISO (FAQ: Com pots pujar una ISO i muntar-la a la teva màquina) i instal·lar un sistema operatiu propi.

Per defecte les VMs es generen amb el següent dimensionament:

 • 1 CPU

 • 1GB RAM

 • 10GB HDD

 • 1 NIC assignada a la xarxa privada del Business Group

 Un cop instal·lat el sistema operatiu serà necessari instal·lar les VMware Tools per disposar de totes les funcionalitats del cloudUPC.

Podeu trobar més informació relativa a les VMware Tools al document Ús i recomanacions de les VMware Tools

 

5.1.2.- Create from template (3)

Ens permet generar una màquina virtual en base a una plantilla.

Les plantilles són gestionades i mantingudes per part de UPCnet. Podeu consultar les plantilles disponibles i les serves característiques al document Relació de plantilles de servidors disponibles

Totes aquestes plantilles venen amb el sistema operatiu instal·lat a mínims. Només tenen adicionalment activats els serveis de ssh (a linux) i terminal server (a windows) per a poder accedir una vegada desplegades i  instal·lades les VMware Tools a la última versió.

En iniciar el blueprint veurem una primera pestanya, "General", on tenim dos camps opcionals i informatius:

 • Description: Ens permet introduir una descripció de la màquina virtual
 • Reason for request: Ens permet introduir la raó del seu desplegament

create-from-template-general-tab

A la pestanya "Template" podrem personalitzar:

 • CPUs
 • Quantitat de memòria RAM en MB: recordeu que ha de ser en múltips de 1024
 • Select Template: Plantilla de la que volem desplegar la nostra màquina virtual
 • OS type: Encara que la màquina ja vindrà amb un sistema operatiu instal·lat haurem de seleccionat el tipus de sistema operatiu correcte. Windows en cas de plantilles de servidors Windows i Linux a la resta. 

create-from-template-template-tab-templates   create-from-template-template-tab-os-type

Un cop desplegada la màquina virtual tindrà les següents peculiaritats:

 • Nom: Serà un identificador ABC-DE. On ABC és l'identificador del nostre BusinessGroup o DE és un comptador incremental.
 • Suffix DNS: upc.edu
 • Configuració de xarxa: El procés de desplegament s'encarrega d'assignar i configurar tots els paràmetres de xarxa amb una adreça IP lliure que podrem consultar en el portal un cop hagi finalitzat el procés com es veu a la següent imatge.

  create-from-template-ip-info

 • Servidors DNS: Els servidors de resolució de noms corporatius de la UPC
 • Podeu consultar la contrasenya per defecte de les plantilles en aquesta FAQ. En fer login per primer cop us demanarà modificar-la.

 

5.1.3.- Delete rules (4)

Ens mostra un formulari amb les regles que tenim definides al firewall per al nostre Business group i ens permet eliminar-les passant-les a l’altra banda dels quadres

 

 

5.1.4.- Business Group Distributed Firewall Section List Rules

Aquesta acció ens permetrà per a un Domini concret i un correu que li passem com a destinatari, enviar el conjunt de regles que es troben definides amb el següent format (aquest es un exemple de correu rebut):

 

 


A on:

 • Rule Name: El nom que li hem posat a la regla de FW
 • Sources/Destination: Ens podem trobar amb els següents valors (suposant que XXX és el codi del vostre domini i YY l'identificador d'una VM)
  • NS-XXX: Totes les VMs del domini XXX
  • XXX-YY/XXX-YY.vmx@{...}: La NIC {...}de la màquina virtual amb nom XXX-YY. Ara per ara, quan generem regles no ens surten els identificadors de les NIC per a una mateixa VMperò estem treballant per a resoldre-ho.
  • IP/máscara
 • Services: Les sigles del servei (no s'especifiquen els ports concrets a no ser que els haguem defint expresso nosaltres).

 

5.1.5.- Business Group Distributed Firewall Rule Create

En aquesta acció, ens permet crear regles en el firewall distribuït. Llavors, li posarem un nom indicatiu a la regla per tal de després identificar-la. 

Té el camp de source on posarem des de quina màquina o IP s'accedeix I el camp destination que és per indicar on obrim l’accés, tant a una màquina com a una IP.

Finalment, tenim el camp Services on posarem quin protocol/port obrirem o tancarem, en aquest exemple, hem obert el port SSH, des de la xarxa privada de la UPC a una màquina del nostre BG.

 

IMPORTANT:
Per defecte està permès el següent tràfic:
 • ICMP sortint
 • ICMP entrant desde xarxa UPC
 • Consultes DNS als servidors DNS de UPC: ns1.upc.edu, ns2.upc.edu, dns1.upc.edu i dns2.upc.edu
 • Consultes NTP als servidors de temps de la UPC: ntp1.upc.edu i ntp2.upc.edu
 • Accés a la plataforma de backup
Tota la resta de tràfic es troba bloquejat. Per a poder accedir a internet ho heu d'explicitar amb regles de Firewall.
 

5.1.6.- Altres Blueprints

Durant el transcurs del pilot des d’UPCnet mirarem afegir o modificar els blueprints per tal d'adequar el portal a les necessitats i objectius que ens havíem plantejat, per tant, si teniu qualsevol suggeriment per a millorar la funcionalitat del servei, només ens ho heu de fer saber.


5.2 Deployments

A la pestanya de Deployments podem trobar l’estat i diferents accions que es poden executar sobre un deployment. 

Tot deployment es genera amb un id propi i un nom generat pel portal, però aquest pot ésser canviat quan anem a “edit description” (el llapis) que hi ha al costat del nom.

 

Segons el tipus de blueprint que genera el deployment es poden fer una o més accions sobre aquest; Així per exemple, quan estem generant un deployment, podem cancelar aquest o, en cas de fallada, rellançar-lo.

A continuació es descriuen el conjunt d’accions possibles que poden tenir els deployments.


5.2.1.- Accions sobre deployments

Aquí farem un breu resum de les accions que podem fer sobre els deployments.

 

AccióDescripció
Dismiss

Per a Deployments i accions sobre els deployments que han fallat.
En el cas d'un deployment que ha fallat, el Dismiss ens esborrarà el Deployment del llistat:

deployment-failed

 

Veurem també la opció "Resubmit" que ens permetrà obrir de nou el diàleg de desplegament per tonar a intertar-ho.

En el cas que es tracti d'una acció sobre un deployment que ha fallat cal tenir en compte que fins que no fem el Dismiss de l'error el portal no ens deixarà executar cap altre acció.

En aquest cas podrem fer el Dismiss  des de la vista de Deployment com en el cas anteriro o a dins del deployment com s'indica a la següent imatge:

deployment-action-failed-dismiss

Resubmit Només apareix en Deployments que han fallat.
Genera un nou Deployment amb els mateixos valors que l’original.
Change owner Permet canviar el propietari del deployment a un usuari del mateix Business Group.
Destroy Destrueix el Deployment juntament amb tots els recursos associats/generats per aquest.
View Details Entra al deployment per executar accions als recursos que formen part del deployment com la pròpia màquina virtual. Alternativament és lo mateix que fer clic al nom del Deployment.


 

5.2.2- Accions sobre “Create empty VM” o “Create from template”

Una vegada hem desplegat una VM a través del Blueprint de “Create empty VM” o “Create from template” i anem a “View Details” del Deployment o fem clic sobre del nom, ens portará als Detalls del Deployment de VM.

En aquesta, a components, podem veure els recursos que conformen el desplegament de VM.

deployment-details

Si anem sobre la icona/nom de la instància podrem fer diferents accions sobre la VM:

 

AccióDescripció
Connect to Remote Console Ens genera una connexió via web cap a la VM.
Connect using VMRC

Ens genera una connexió via VMRC (VMware Remote Console) cap a la VM.
Aquest és un client de VMware que requereix la instal·lació d'un plugin. 

Si no tenim el client instal·lat el podem descarregar al link que ens proporciona mitjançant un usuari de VMware. Crear un usuari a VMware és gratuït i no requereix disposar de cap llicència.

Create Snapshot Genera un snapshot de la VM.
En el cloud el número de snapshots concurrents està limitat a 1 així que si ja tenim un creat no en podrem crear un altre fins a esborrar l'actual.
Delete Snapshot Elimina un snapshot de la VM. Només veurem aquesta acció disponible si tenim creat un snapshot.
Revert To Snapshot Restaura l'estat de la màquina virtual a un snapshot anterior. Només veurem aquesta acció disponible si tenim creat un snapshot.
Install Tools Inicia la instal·lació o actualització de les VMware Tools.
Podeu trobar informació ampliada d'aquesta acció a la FAQ: Com instal·lar o actualitzar les VMware Tools
Mount CD-ROM Permet muntar en el dispositiu CD-ROM de la màquina virtual una iso que haurem de pujar prèviament. Teniu informació ampliada sobre com pujar i muntar ISOs a la FAQ: Com pots pujar una ISO i muntar-la a la teva màquina
Power Cycle Hard reset de la màquina virtual.
No requereix que estiguin actives les vmtools.
Power Off Hard shutdown de la màquina virtual.
No requereix que estiguin actives les vmtools.
Power On Iniciar la màquina virtual.
Només veurem aquesta acció disponible si la màquina es troba aturada.
Reboot Soft reset de la màquina virtual.
Utilitza les vmtools per enviar l'ordre de reinici ordenat al sistema operatiu. Així, si no hi tenim instal·lades vmtools o no estan funcionant correctament fallarà i caldrà fer un Power Cycle.
Reconfigure Permet modificar el hardware de la màquina virtual, com per exemple la CPU, RAM, afegir/treure discos, i afegir/modificar/treure NICs.
Shutdown És una aturada ordenada de la màquina virtual.
Utilitza les vmtools per enviar l'ordre d'aturada al sistema operatiu. Així, si no hi tenim instal·lades vmtools o no estan funcionant correctament fallarà i caldrà fer un Power Off.


5.3 Administration

El portal d’administració només es troba disponible per als usuaris “Group Manager Role”, i permet gestionar el Business Group, tot generant Approval Policies (regles d’aprovació), afegint o treure usuaris del Business Group (User & Groups -> Business Groups), o afegint o treient Entitlements (accions) sobre els deployments.


5.3.1.- Approval Policies


Permet generar polítiques d’aprovació per tal de que els usuaris del Business Group només puguin fer Deployments si han estat aprovats per un administrador del Business Group.

 

5.3.2.- User & Groups →  Business Groups

A l’apartat Users & Groups → Business Groups, podrem veure els recursos disponibles per al nostre Business Group, així com entrar a configurar a quí s’avisarà en cas que s’arribi al límit de recursos assignat, o quins són els diferents usuaris que formaran part del vostre Business Group.

La configuració dels usuaris es divideix en dos fases:

- Alta de l'usuari al portal del CloudUPC

- Configuració de l'usuari dins del Business Group

5.3.2.1 - Alta de l'usuari al portal del CloudUPC

L'alta dels usuaris al portal es realitza mitjançant llistes.

Per a cada Business Group existeix una llista anomenada com el vostre Business Grup però sense l'identificador numèric. Per exemple, per al Business Group 101-ASD-EF el nom de la llista és cloudupc_asd-ef.

Els responsables dels Business Groups són els administradors d'aquestes llistes de forma que poden afegir i / o treure usuaris mitjançant el portal https://llistes.upc.edu

Un cop afegits a les llistes, el portal pot trigar fins a una hora en mostrar l'usuari ja que és la periodicitat amb què es fa la sincronització d'usuaris.

5.3.2.2 - Configuració de l'usuari dins del Business Group

Un cop l'usuari es troba donat d'alta al portal, els usuaris amb rol "Group manager" podran cercar-lo i configurar-li el rol més adient.

Podeu fer-ho de forma nominal com es mostra en el exemple a continuació:

bg_configure_users_nominal

O bé utilitzant la mateixa llista:

bg_configure_users_llista

 

 

5.3.3.- Catalog Management → Entitlements


Per a cada Business Group que administreu, podreu escollir, de les accions que teniu disponibles al vostre Business Group, quines podran fer servir els usuaris i quines no, així com si a alguna acció se li ha d’afegir aprovació per part de l’administrador per a poder executar-la.

 

Els “Entitled Services” vindria a ser el catàleg de blueprints que es pot tenir disponible;

 

Dintre d’aquests tenim els “Entitled Items” que són els objectes dintre del catàleg i, per finalitzar, tenim les “Entitled Actions” que són les accions que es poden dur a terme sobre els items.

Per afegir serveis/items/accions, hauríem de fer clic al símbol de suma verd () que tenim a sobre de cada categoría i podem veure qué tenim disponible que no tinguem ja.

 

5.4. Inbox

Inbox es la bústia de peticions d’aprovament dels usuaris del Business Group.

Si hem definit una política d’acció i en aquesta li hem dit que no es pot desplegar una Vm nova sense l’aprovació de l’administrador del BG ,per exemple jo, essent usuari d’aquest Business Group no podría acabar de desplegar una Vm sense sol·licitar el poder generar aquesta VM a l’administrador del domini.


5.5. Infrastructure → Recent Events

 

En aquest apartat podreu trobar les diferents accions que s’han fet per al recursos d’infraestructura del BG.