Comparteix:

Normativa

Normativa d'ús del cloudUPC

Destinataris del servei

El servei va adreçat a:

 • Unitats TIC, que vulguin gestionar la seva infraestructura de servidors de manera àgil i flexible.
 • PDI i PAS que necessitin recursos en un cloud per desenvolupar les seves tasques de docència, recerca i transferència de tecnologia.

Condicions econòmiques del servei cloudUPC

 • El servei cloudUPC es financia en part a través del pressupost centralitzat i en part del pressupost descentralitzat. A l'apartat "Model econòmic i tarifes" trobareu el detall de les condicions econòmiques del servei. Les tarifes es revisaran i publicaran anualment.
 • Els usuaris tenen a la seva disposició dins la plataforma, mitjançant el mòdul de gestió d'usuaris i consums, el detall real de la utilització de recursos i la despesa associada. De forma addicional i amb una periodicitat mensual, s'envia per correu electrònic el detall del consum de recursos i l'import del mes anterior.

Compromisos de l'administrador d'un CPD virtual

La persona que crea un domini o CPD virtual és el propietari o administrador del CPD virtual i es compromet a:

 1. Respectar aquesta normativa.
 2. Fer un bon ús del servei cloudUPC i
 3. Utilitzar el domini o CPD virtual  exclusivament per a ús i finalitats acadèmiques lligades a les activitats docènts, de recerca i de transferència de tecnologia.  Està espressament exclòs l'ús del cloudUPC com a plataforma per a oferir serveis TIC a tercers.

L'incompliment dels compromisos per part d'una persona pot implicar la cancelació immediata dels dominis administrats i el veto a usar la infraestructura per un període de dos anys.

Garanties en matèria de seguretat i protecció de dades

En tant que servei operat per UPCnet en virtut de l'encàrrec de gestió d'UPC a UPCnet, el servei està subjecte a les garanties en matèria de seguretat i protecció de dades adequats i que es resumeixen a continuació.

Protecció de dades i seguretat de la informació

UPCnet es compromet a prendre les mesures tècniques i organitzatives al seu abast per garantir l'objectiu de seguretat de la informació, que es basa en els quatre principis següents:

 • La confidencialitat de la informació, assegurant que només hi accedeixen les persones que han estat autoritzades a fer-ho.
 • La integritat de la informació, assegurant que la informació i els mètodes que la processen són exactes i complerts.
 • La disponibilitat d'aquesta informació, assegurant que els usuaris autoritzats tenen accés a aquestes dades i aplicacions.
 • Igualment, UPCnet es compromet a prendre les mesures que preveu la normativa en vigor en matèria de seguretat de la informació i protecció de dades de caràcter personal.

Confidencialitat i bon ús de les TIC

UPCnet es compromet amb els següents punts :

 • Fer bon ús de les eines TIC pròpies o proporcionades pel client per al desenvolupament de les tasques pròpies del projecte. S'entendrà per mal ús tot allò que pugui minvar, perjudicar als interessos comercials i/o professionals de client o a la imatge de la companyia. Els recursos cedits o posats a disposició de UPCnet són exclusivament per a la realització de treballs professionals, sense ser usats per cap altre ús personal, comercial o privat.
 • Fer un ús responsable i confidencial de la informació, assegurant que només hi accedeixen les persones que han estat autoritzades a fer-ho.
 • Implantar salvaguardes específiques, a fi que la informació que es generi no sigui accessible ni manipulada per tercers.
 • No accedir a informació de client que no estigui relacionada amb les tasques pròpies del projecte i en cap cas extreure informació fora de client sense autorització prèvia.
 • Garantir que els equips externs d'UPCnet que es connectin a la xarxa del client estan correctament configurats, lliures de vulnerabilitats que puguin provocar problemes de seguretat TIC i amb antivirus correctament actualitzat i configurat.
 • Complir amb les directives tecnològiques i de seguretat i qualitat mínimes que estableixi client. Implementar, en cas necessari, les mesures, processos i requeriments que el client sol·liciti amb aquesta finalitat.
 • Respectar el compliment de la legalitat vigent en l'àmbit TIC.
 • En cas que es produís una incidència relacionada amb la seguretat, UPCnet es compromet a complir, amb tota diligencia, amb el procediment de gestió d'incidències que indiqui client.

Accés a dades personals, o de caràcter reservat

UPCnet es compromet a no accedir innecessàriament a aquelles dades a les quals tingui accés per raó de la tasca que té encomanada.

Sempre que calgui manipular dades es treballarà amb dades de proves, simulades o fictícies. Un cop acabat s'esborraran totes les dades manipulades, tant si són fictícies com reals.

En cas que sigui necessari accedir a les dades personals del qual el seu tractament el client sigui responsable segons la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre i demés normativa aplicable, UPCnet i els seus treballadors es comprometen a adoptar i implementar, amb respecte a aquestes dades, les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seva seguretat i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat segons la natura de les dades i els riscos a les que estiguin exposades, ja provinguin de la acció humana o del medi físic o natural, tractant-los conforme a les instruccions del client i usant-les únicament, si fos necessari, per la prestació del servei contractat i mai per a una finalitat distinta a aquest servei, no essent possible cedir-los, comunicar-los o transmetre-las per qualsevol medi a tercers, ni tan sols per la seva conservació, assegurant que no quedi cap dada a la seva disposició en el moment de finalitzar la prestació del servei, ja sigui mitjançant la seva destrucció o retornant-la al client.

A més del que s'ha exposat en aquesta normativa cal seguir la resta d’indicacions per a aquests casos establertes en: el Manual UPC de Protecció de Dades, el Protocol Intern de Seguretat de la UPC  i les condicions d'us recollides en l'avís legal de la web de la UPC .

 

 

Keywords
normatives