Comparteix:

Com s'ha d'omplir el fitxer de dades a la identitat UPC?

Us podeu descarregar el fitxer de dades que cal adjuntar a alguns procediments indicant les dades  necessàries per tramitar la identitat UPC. A sobre de cada camp trobareu la descripció de la dada que cal posar.

A continuació trobareu el detall i formats permesos a cada un dels camps que ha de contenir i com generar el fitxer en format *.csv a enviar.

 

CampObligatoriFormat admès
Acció

OBLIGATORI

 • A = Alta. Si la persona no existeix a la base de dades (s’identifica per idOrigen), s’insereix. Si la persona ja existeix, es modifiquen les seves dades.
 • S = SUBSTITUCIÓ. Modificació de les dades d'una persona ja existent al sistema.
 • B = BAIXA. la persona es dóna de baixa del sistema.
idOrigen

OBLIGATORI

 • Identificador de la persona al sistema d’informació origen.
 • Si no en té, per defecte, indiquem el mateix nº d'identificació de la persona (NIF, passaport...) sense lletres.
 • El número ha de ser únic.
Tipus Document

OBLIGATORI

 • X = Desconegut
 • D = DNI
 • P = Passaport
 • T = Targeta de residència
 • C = Cèdula d'identitat
 • I = Núm. Identificatiu
 • E = NIE
 • G = Genèric
Document

OBLIGATORI

 • Número de document identificatiu de la persona (NIF, NIE, Passaport...)
 • És un element identificador de la persona i ha de ser únic.
Nom

OBLIGATORI

Nom de la persona
1r Cognom

OBLIGATORI

Primer cognom de la persona
2n Cognom

OPCIONAL

Segon cognom de la persona

OBLIGATORI si la nacionalitat és espanyola

Sobrenom

OPCIONAL

Nom alternatiu al nom que s’imprimirà en el carnet universitari (en els casos en què s'assigni) i es farà servir per a les comunicacions de caràcter intern
Dt Naixement

OPCIONAL

 • Data de naixement. El format ha de ser: dd/mm/aaaa
 • És obligatori per al col·lectiu d’estudiants
 • Cal introduir-la sempre que es pugui, redueix significativament els errors per detecció de duplicats.
Sexe

OBLIGATORI

 • H = Home
 • D = Dona
 • N = Desconegut
Nacionalitat

OBLIGATORI

 • S'ha d'informar el codi internacional de la nacionalitat amb dos caràcters
 • Nacionalitat espanyola: ES
 • Taula de codis de nacionalitat
 • 99 = Desconegut
idUE

OBLIGATORI

Codi (no sigles) de la unitat a la qual s'ha d'associar l'usuari
Perfil

OBLIGATORI

 • Codi del perfil.
 • Exemples: CONVIDAT, PARTICIP, PersExtern, PERSONAL...
Correu Laboral

OBLIGATORI

 • Correu electrònic que quedarà associat a la persona. Pot ser el mateix que el correu personal.
 • En cas que a la persona li pertoqui un correu UPC, se li generarà en el moment de l’alta i se l'informarà
Correu Personal

OBLIGATORI

 • Correu electrònic per a la comunicació de l'alta i la recuperació de credencials en cas d'oblit.
 • Pot ser el mateix que el correu laboral.
 • NO pot contenir adreces @upc.edu o @XXX.upc.edu
Tel. Fixe

OPCIONAL

Telèfon fixe de la persona.
Tel. Mobil

OPCIONAL

Telèfon mòbil de la persona.
Domicili

OPCIONAL

 • Es recomana les dades de contacte de la unitat
 • Màxim 40 caràcters.
 • Ha d'existir una coma entre el carrer i el nº.
 • El caràcter / només s'utilitza per identificar un carrer sense numero (S/N)
 • Per exemple seria un domicili vàlid: C. Jordi Girona, 31
Població

OPCIONAL

Població del domicili.
Codi postal

OPCIONAL

Codi postal del domicili. Ha de contenir 5 caràcters. Ha de tenir format text tal com el té a la plantilla. Si es canvia a un format numèric arrel d'enganxar dades provinents d'un altre sistema es pot perdre el caràcter '0' al principi.
Província

OPCIONAL

Província del domicili
Dt. Baixa

OPCIONAL

 • Data en la que causarà baixa la persona, el format ha de ser: dd/mm/aaaa
 • Si no s’informa, la data de baixa es calcula en funció de la vigència del perfil-ue

 

Un com omplert el fitxer cal desar-lo en format CSV emprant el signe <;> (punt i coma) com a separador de camps. Per fer-ho, si feu servir MS Excel, aneu al menú "Fitxer" > "Desa com a" i selecciona la ubicació per desar el fitxer. Un cop fet es mostra una finestra per seleccionar el nom amb el que volem desar el fitxer i el format. Selecciona del camp "Tipus" CSV UTF-8 (delimitado por comas) (*.csv):Abans d'enviar el fitxer CSV resultant , verifica que els camps de data i codi postal tinguin el format correcte. Obre la Llibreta de Windows des del botó d'Inici > Accessoris de Windows > Llibreta. Des de Llibreta ves al menú Fitxer > Obre i selecciona al desplegable de Tipus "Tots els fitxers (*.*) i selecciona el fitxer CSV que has generat amb anterioritat:

S'obrirà amb l'editor de text i et permetrà veure si els camps de data i codi postal compleixen els formats requerits segons la taula anterior.