Comparteix:

Normativa i Procediments

SAP EcoFIn

Qui pot sol·licitar accés al servei SAP EcoFin

De forma genèrica, tenen accés a SAP el conjunt de persones amb tasques associades a la Gestió Econòmica, Financera, Patrimonial i de Projectes de Recerca de la UPC.

A continuació es detalla qui pot accedir i com sol·licitar accés per cada un dels sistemes d'informació que conformen el servei: 

Sistema d'informació Qui pot demanar accés?
Aplicació SAP PAS de la UPC
Consulta dels informes de gestió econòmica Administradors del Servei d'Economia.
Gestió dels expedients de contractació Administradors del Servei de Patrimoni i Contractació.
Intranet d'alta de proveïdors (Alta/Consulta de Tercers) Els diferents departaments de forma descentralitzada per demanar alta i modificació, i la part centralitzada del Servei d'Economia per autoritzar-ho.
Extranet de proveïdors (Consulta de pagaments adreçat a proveïdors.) Tots els proveïdors donats d'alta a la UPC i amb els que es té una activitat econòmica, per tal de poder accedir a les seves factures.
FLUX Tramitació de convenis i projectes de recerca europeus PDIs i tècnics de gestió del CTT.
Portal MEDI Consulta dels projectes de recerca  PDIs i els administradors de projectes de recerca
Consulta model 347  Els proveïdors amb activitat econòmica amb la Universitat.

Com sol·licitar accés:

Cal sol·licitar-ho a ATIC, que a la vegada demanarà autorització al Responsable del Servei corresponent.

Com utilitzar el servei

Per tal de treballar amb l'aplicació SAP des del vostre equip, heu de tenir l'equip configurat per a tal fi i un usuari específic d'accés. Per realitzar la instal.lació caldrà executar el procediment depenent del Sistema Operatiu: 

Keywords
normatives