Comparteix:

Descripció del servei

Avís Octubre 2018: A partir de l'1 de novembre del 2018 ha entrat en vigor un nou contracte dels serveis de telecomunicacions per a les Universitats Catalanes adherides, que va licitar el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) . 

Les principals novetats d'aquest contracte són:

1.- Es poden combinar lliurament les diferents opcions de paquet de veu i les diferents opcions de paquet de dades (que es descriuen més endavant). Els perfils que fins ara teníem contractats, deixen d'aplicar-se i es passa a tenir més opcions possibles de combinacions de veu i dades.

2.- Els terminals mòbils es poden adquirir i renovar lliurament sense descomptes ni bonificacions. Les tarifes no inclouen la renovació de terminal. 

3.- Els terminals que s'adquireixin dins del marc d'aquest contracte, tindran el servei "swap" en cas d'avaries. El servei "swap" consisteix en un canvi de terminal en cas d'avaria per un igual o superior. És un servei que es contracta en el moment de la compra del terminal i es finança centralitzadament.

Per a qualsevol consulta contacteu amb ATIC.


Usuaris del servei

El servei de telefonia mòbil s’ofereix al PDI i el PAS de la UPC com a sistema de suport personal a la realització de les tasques de docència, recerca i gestió de la UPC, sent necessari comptar amb aprovació prèvia.

Es contempla però la possibilitat d’altres usos excepcionals que no siguin pel suport personal  (estudiants, doctorants, seguretat, emergències, esdeveniments, etc). Aquests usos també requeriran d’aprovació prèvia.

Si voleu saber què fer per sol·licitar aquest servei, seguiu aquest enllaç.

Principals característiques del servei

Les principals característiques del servei són:

 • La numeració de les línies i les funcionalitats estan integrades amb les del servei de telefonia fixa. Les línies mòbils tenen 9 dígits i una extensió curta de 5 dígits.
 • Les trucades a telèfons de la UPC no tenen cap cost associat.
 • Els SMS nacionals no tenen cap cost associat (amb un volum màxim mensual de 100 missatges per línia calculat de forma agregada).
 • L’establiment de la trucada no té cost associat.
 • No hi ha quota d’alta ni compromís de permanència.
 • Es pot usar una mateixa línia des de diversos dispositius (multiSIM). Disposar d'una multiSIM no té cap cost associat.
 • S’aplica un sistema de tarifes planes.

Preus dels serveis

Tots els imports són sense IVA.

En el contracte hi ha disponibles diverses opcions de paquets de veu i de paquets de dades que inlcouen:

 • Una quota fixa mensual.
 • Un màxim de minuts per trucades nacionals que s’inclouen en la tarifa plana.
 • Un volum màxim de tràfic de dades a nivell nacional que s’inclou a la tarifa plana.

 

Paquets de veu 

A la següent taula trobareu les opcions de paquets de minuts de veu nacional que es poden contractar per cada línia. El volum de minuts correspon a trucades a mòbils i fixos nacionals fetes des del territori nacional. Les trucades a mòbils i fixos corporatius segueixen sense cost.

 

Tarifa plana de veu Minuts de tràfic nacional Preu mensual
Bono voz externo móviles 200 min 1,5 €
Tarifa plana externa móviles 350 min 3 €
Bono voz externo nacional 450 min 4 €
Tarifa plana externa nacional 600 min 5 €

  

Quan el consum excedeix el límit del paquet s’aplica una tarifa de 0,02€ per minut. 

En cas de no contractar un paquet de veu es tarifica segons consum segons la taula següent (no està inclòs el consum a línies 90X i 80X):

 

Pagament per ús Establiment trucada Preu minut
Tràfic nacional destí Movistar 0 € 0,02 €
Tràfic nacional destí fix 0 € 0,02 €
Tràfic nacional altres operadors mòbils 0 € 0,02 €

Paquets de dades 

I a la següent taula trobareu les opcions de tarifes de dades que es poden contractar en cada línia. Aquesta tarifa plana de dades és aplicable al tràfic generat a Espanya i a Europa (excepte Suïssa i Andorra).

Un cop superada la quantitat inclosa en la tarifa, la velocitat es limitarà a 64 Kbps (descarrega)/16 Kbps (enviament).

 

Tarifa plana de dades Preu mensual
1 Giga 3,15 €
3 Gigues 6,30 €
5 Gigues 8,10 €
12 Gigues 15,30 €
20 Gigues 24 €
Corp PREMIUM 400 Gigues 27 €

 

 En la taula Migració dels anteriors perfils a les noves condicions del contracte de telefonia, trobareu una traslació de les condicions que fins a octubre 2018 tenien les línies i les noves condicions a partir de novembre del 2018. 

El consum de serveis no inclosos a la tarifa plana es facturarà aplicant uns preus unitaris per a cada servei addicional. A continuació es detalla quins són aquests serveis i el seu preu:.

 1. Trucades internacionals
 2. Trucades xarxa intel·ligent (90X)
 3. SMS i MMS
 4. Trucades roaming
 5. Dades en roaming

 

Entitats implicades en el servei

Des del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) s'ha contractat els serveis de telecomunicacions per a les Universitats Catalanes adherides amb l’objectiu principal de reduir les despeses.

Aquest contracte inclou els serveis de:

 • Enllaços de veu i dades entre les diferents ubicacions territorials.
 • Telefonia fixa.
 • Telefonia mòbil.

La contractació s'ha fet a novembre 2018, per un període de 28 mesos, fins al 28 de febrer de 2021. Es poden fer pròrrogues de fins a 30 mesos addicionals.

Proveïdors del servei

Actualment l'operador de telefonia mòbil contractat per part del CSUC és Movistar. La gestió del servei a la UPC la fa UPCnet, amb qui treballa presencialment una persona de Movistar permetent gestionar les peticions amb més agilitat.