Vés al contingut (premeu Retorn)

Descripció del servei

El servei «EquipsTIC UPC» és el servei d'inventari de l'equipament informàtic de les unitats de la UPC.

A cada equip s'informa del seu estat en els contractes de manteniment i si està validat o no pel proveïdor que presta el servei de manteniment.

L'inventari serveix per a la gestió de la reparació de les avaries dels equips de la UPC que estan en garantia o bé estan coberts pels contractes de manteniment dels equips TIC de la UPC.

La versió actual del servei és 1.0. Vegeu l'apartat Evolució del servei.

1. Objectiu del servei

L'objectiu d'aquest servei és tenir recollit l'inventari dels equips de les diferents unitats de la UPC amb una doble finalitat:

 • Disposar de linventari de les infraestructures TIC necessàries per prestar els serveis TIC a la UPC i
 • Gestió dels contractes de manteniment de les infraestructures TIC.

2. Consulta de la informació existent a l'inventari

Podeu consultar o actualitzar les dades dels equips de la vostre unitat registrada actualment en l'inventari del servei. Heu de sol·licitar prèviament el rol de "gestor d'unitat" contactant amb l'ATIC o bé amb un altre gestor de la vostra unitat. S'accedeix al servei mitjançant un navegador web.

La informació dels equips està organitzada segons els criteris necessaris pel manteniment:

 • Unitat
 • Categoria:
   • Servidor
   • Dispositiu d'emmagatzemament
   • Equip de comunicació
   • Equip d'ofimàtica
 • Estat
 • Estat de validació

Tipus d'Estat

EstatDescripció
En Garantia centralitzat Equips amb garantia vigent i que les avaries les gestiona el proveïdor que proporciona el manteniment centralitzat. Un cop vençuda la data de fi de garantia, podrien passar a estar coberts pels contractes centralitzats.
En Garantia no centralitzat Equips que estan amb garantia vigent però que un cop vençuda la data de fi de garantia, no podran passar a estar coberts pels contractes centralitzats per no complir amb els criteris establerts.
En Manteniment centralitzat Equips que no estan en garantia i que estan coberts pel contracte de manteniment centralitzat
En Manteniment no centralitzat Equips que estan en manteniment amb algun contracte específic que gestiona i finança la unitat directament.
En Manteniment per la unitat Equips que estan coberts pel contracte de manteniment centralitzat però aquest manteniment el paga directament la unitat d'algun dels seus pressupostos.
Fora de manteniment

Equips que estan en ús però no tenen manteniment per algun d'aquest motius:

 • A petició de la unitat
 • Equips exclosos per no complir els criteris de l'equipament que es manté de forma centralitzada
 • Equips obsolets - són equips amb antiguitat superior a l'establerta per disposar del manteniment centralitzat
Equips en ús ja renovats

Equips que ja no estan en manteniment i que s'han tingut en compte per a renovar equips en el PlaTIC anual però encara està en ús. Amb aquest estat s'identifiquen els equips que les unitats no han de tenir en compte per a renovacions 

A aquest es pot passar des de qualsevol estat i des d'ell només es pot fer transició a "Baixa"

Baixa

Equips que ja no estan en ús.

Tipus Estat de validació

EstatDescripció
Pendent de validació Pendent de confirmar que s'ha actualitzat en els contractes de manteniment la informació de l'equip (ja sigui per alta o per modificació).
Validat Alta i/o modificació acceptada i recollida en els inventaris d'equips que els diferents proveïdors han de mantenir.

Aquest és el fluxe del cicle de vida dels equips.

3. Procediment per donar d'alta i actualitzar els equips

Les accions que es poden fer sobre els equips de la vostra unitat són:

 • Alta d'equips. Aquests equips si es donen d'alta a algun d'aquests estats: "En Garantia centralitzat", "En Manteniment centralitzat" o bé "En Manteniment per la unitat", quedaran pendents de validar. Es canvia l'estat de validació a "Validat" quan s'ha confirmat que reuneix tots els criteris establerts.
 • Modificar les dades d'equips existents. Si està en algun dels estats mencionats per l'alta d'equips, requeriran ser validats.
 • Baixa de l'inventari dels equips que actualment estiguin fora de servei.

Hi ha certes dades que tots els equips han de tenir informades, com per exemple les dates de compra i de fi de garantia, així com el número de sèrie.

Per importar equips massivament, s'ha d'omplir la plantilla d'importació amb les dades de l'equipament que voleu carregar i finalment guardeu el contingut en format CSV . El fitxer s'importa des de l'aplicatiu EquipsTIC.

Si teniu qualsevol consulta sobre el procediment, sobre aspectes tècnics, problemes d'accés o de les dades, per a qualsevol aclariment o informació addicional, podeu contactar amb l'ATIC.