Comparteix:

Normativa

Normativa Inventari d'equips. EquipsTIC

Destinataris del servei

El servei va adreçat a les unitats TIC amb infraestructures TIC que donen servei a la docència i a la gestió de les unitat.

Totes les infraestructures que s'utilitzen per prestar serveis destinats a la docència i a la gestió s'han de donar d'alta a EquipsTIC.

Criteris per incloure equips al manteniment i nivells de servei

Aquest criteris afecten als equip en manteniment a càrrec del pressupost centralitzat. La taula adjunta descriu els criteris que han de complir els equips per poder estar en manteniment segons els contractes vigents.

Categoria Equips inclosos
(exclosos detallats en punt següent)
Nivell de servei
Servidors i dispositius d'emmagatzemament

Antiguitat igual o inferior a 5 anys per servidors, llibreries de backup i arrays de discos

Els equips s'han de comprar amb extensió de garantia fins a tres anys com a mínim.

Temps resposta: en 4-2 hores.
Temps resolució de 2 dies a 12 hores en els serveis en preferent.
Equips de comunicacions

Antiguitat igual o inferior a 8 anys per equipament de troncal, switches d'accés i equips wifi (o APs) .

Inclou els equips de gamma mitja i alta.  En el punt següent hi ha el detall dels criteris que han de complir els equips per tal de ser inclosos en el contracte centralitzat.

Temps reposició de 4 a 8 hores en equipament de troncal i per la resta NBD
Equips ofimàtics Gestió de garanties d'equips adquirits als proveïdors adjudicats per a subministrament d'ordinadors del PlaTIC (PCs i Monitors) Segons termes de la garantia contractada a cada proveïdor, en la compra de l'equip.

Equips inclosos i exclosos de manteniment segons categories (per l'any 2023)

 

- Servidors i dispositius d'emmagatzemament

 • Equips comprats l'any 2018 i posteriors: es mantenen a càrrec del pressupost centralitzat UPC.

 • Queden exclosos del manteniment centralitzat els servidors comprats al 2017 o abans. Les unitats poden sol·licitar mantenir algun equip a càrrec del pressupost descentralitzat UPC, canviant l'estat a "Manteniment per unitat".

 • Estan inclosos en aquesta categoria de manteniment (la resta exclosos) els equips que donin servei a més d'una persona, que estiguin en un Centre de Càlcul o espai condicionat, i que compleixi alguna d'aquestes característiques:

  • Més de un processador
  • Enrackable
  • Es un diskarray i/o dispositiu de backup

 • Queda exclòs el manteniments del sistema operatiu (Windows, Linux o propietari, per exemple Solaris, AIX o HP AlphaStation). 

 

- Equips de comunicacions

 • Tots els equips es mantenen a càrrec del pressupost centralitzat UPC. Els que estiguin obsolets i no es puguin mantenir per manca de recanvis o per cost excessiu és deixen "Fora de manteniment" i la seva reposició és a càrrec del pressupost descentralitzat.

 • En el cas de manteniment d'equips que requereixen manteniment de programari (com per exemple equips específics de seguretat), la inclusió en el contracte de manteniment centralitzat requerirà a més a més dels criteris anteriors, que no estigui en situació de "End of Service" per part del fabricant. Si l'import del manteniment es superior al 10% de la renovació de l'equip, no es mantindrà centralitzada-ment.

 • Els switches de gama baixa i d'accés a la xarxa local es mantindran amb suport "Best Effort". Es a dir, en cas d'avaria si s'ha de substituir l'equip es buscarà un de característiques similars però podria no ser el mateix model.

 • Per incloure un equip al servei de manteniment centralitzat ha d'estar en funcionament donant servei, no pot estar emmagatzemat o avariat.

 • Estan exclosos del manteniment:

  • El equipament ATM
  • Els SAIS i altres equips que no són de comunicacions
  • Equips de videoconferència (per exemple equips Polycom, Tandberg, etc)
  • Equips de gama baixa com hubs, transceivers, repetidors, switches KVM
  • El cas dels switches de fibra per connexió de cabines de discos es mantenen en el contracte de manteniment de servidors i amb els criteris de servidors

 

- Equips d'ofimàtica

Està exclòs l'equipament (PCs, Monitors i Impressores) que no estigui cobert per la garantia adquirida amb l'equip. Es recomana comprar els equips ofimàtics amb extensió de garantia fins a cinc anys com a mínim.