Vés al contingut (premeu Retorn)

Evolució del servei

Roadmap de les versions del servei. Recull l'evolució del servei en el temps.

VERSIÓ ACTUAL

Versió v1.4a (30/10/2017)

 • Nova consulta d'infraestructures per identificador via l'API i via exportació
 • Cerca d'infraestructures: s'inclou la cerca per número d'inventari
 • Nova funcionalitat per modificar massivament equips via fitxer: camps: propòsit (totes les categories) i Sistema Operatiu (únicament per a les estacions de treball i els equips de computació)
 • Canvi d'estat d'infraestructures: no permetre a les unitats posar equips a Pendent de renovar/Pendent de validar
 • Ampliar la vista dels pendents de validar: incloure el "mostrar tots" i el canvi de estat 
 • Nous indicadors mensuals per Indicadors TIC

Bugs resolts

 • (API v2) Eliminada obligatorietat d'informar la dataCreacio a les operacions PUT
 • (API v2) Afegits camps que faltaven i no es retornaven a l'operació GET /infraestructura/1006/detall


PROPOSTA DE MILLORES PROPERES VERSIONS

 • Nova operació de l'API per  saber quins són els camps obligatoris per cada tipus d'equip 
 • Afegir la cerca per nom d'equip dins l'API


VERSIONS ANTERIORS

Versió v1.3c (30/06/2017)

Bugs resolts

 • API: Es controla que l'estat informat a les operacions d'alta o modificació sigui un estat vàlid per una infraestructura.

Versió v1.3b (07/06/2017)

 • Les operacions d'infraestructures retornen l'atribut 'nomUsuariInfraestructura' informat amb el nom de la persona, si en té.
 • Modificades les operacions d'unitat per tal de permetre que tinguin identificadors que incloguin el caràcter barra (/)

Versió v1.3a (04/05/2017)

 • Nova versió API v2 amb millor documentació de swagger de l'API, codis de resposta a les operacions més consistents i correcció d'errors.
 • Nova operació a l'API que retorna totes les infraestructures a partir de la unitat.
  Sintaxi de la nova operació:  GET /infraestructura/cerca/unitat/{idUnitat}
 • Afegit nou camp 'Estat' per les unitats. Les unitats poden estar actives o inactives. Les operacions d'alta/edició d'infraestructures només permeten unitats actives
 • Nova tasca programada que sincronitza les unitats d'EquipsTIC a partir de les dades de Gestió de la Identitat

Versió v1.2h (només APIv1)

Millores funcionals

 • Nova operació a l'API que retorna totes les infraestructures a partir de la unitat.
  Sintaxi de la nova operació:  GET /infraestructura/cerca/unitat/{idUnitat}
 • Afegit nou camp 'Estat' per les unitats. Les unitats poden estar actives o inactives. Les operacions d'alta/edició d'infraestructures només permeten unitats actives

Versió v1.2g (23/02/2017)

Bugs resolts

 • Error a la cerca d'usuaris infraestructura per nom
 • Error a la cerca d'infraestructures per marca i sn quan el sn (serial number) conté alguns caràcters especials.

Millores funcionals

 • La cerca d'infraestructura per marca i sn accepta doble escapament de caràcters (per exemple: %2520 per un espai en blanc) per evitar conflictes amb caràcters especials

Versió v1.2f (07/02/2017)

Bugs resolts

 • Error al càlcul de dates pels intervals de cerca dels Indicadors TIC
 • Correcció de la cerca per Marca i SN per tal d'acceptar caràcters diferents de dígits i lletres.

Millores funcionals

 • Unificació dels formats acceptats pels camps dates iguals per a totes les operacions d’infraestructures: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss", "yyyy-MM-dd HH:mm", "yyyy-MM-dd"
 • Millora serialització/desserialització del camp DataCarrega
 • Restricció per a l'operació PUT de l'API: informar el mateix id a la URL i al JSON
 • Restricció del conjunt de caràcters acceptats pel camp SN de les infraestructures: dígits, lletres, punts, dos punts, comes, parèntesis, espais en blanc, subratllats i signe més (+)

Versió v1.2d (15/12/2016)

Millores funcionals

 • Nous paràmetres indicadors TIC (freqüència actualització)

Versió v1.2c (14/11/2016)

Millores funcionals 

 • Actualització de l'API segons els canvis de la versió 1.2b
 • .Cerca de persona al LDAP pel camp 'usuari infraestructura' que recupera i preinforma els camps d'Unitat, Campus i Edifici.

Versió v1.2b (18/10/2016)

Millores funcionals

 • Nou camp "Unitat destinatària", per defecte tindrà el valor del camp Unitat
 • Nous camps de cerca inventari: "Propòsit", "Sistema operatiu", "Usuari"

Versió v1.2 (13/10/2016)

Millores funcionals

 • Categoria  "Equips ofimàtics" passa a ser "Equip de treballl" i es redefineixen les seves tipologies
 • Categoria  "Servidor" es reanomena "Equip de Computació" i es redefineixen les seves tipologies
 • Camp "Àmbit" es redefineix com a "Propòsit" (ús que es farà de l'equip) i els seus valors depenen de la categoria
 • Nou camp "Sistema operatiu", obligatori per a les categories d'entorn de treball i servidors
 • Camp "Unitat gestora" es reanomena "Unitat TIC"
 • Infraestructures amb categoria "Dispositius d'emmagatzemament": reorgantzació de les seves tipologies
 • Infraestructures amb categoria  "Equip de comunicació": reorgantzació de les seves tipologies
 • Nou camp usuari (common name de l'usuari habitual de l'equip) obligatori pels equips de categoria "Equip de treball" i "Propòsit" "LT_PAS", "LT_PDI" i "LT_EST"

Versió v1.1e (29/09/2016)

Millores funcionals

 • Nou estat infraestructura "Pendent de renovació"
 • Nova opció  menú administradors "Transicions d'estats" que mostra les transicions d'estat de les infraestructures configurades segons rol.

Versió v1.1d (14/07/2016)

Millores funcionals

 • Nova funcionalitat "Cerca i exporta" dins la cerca d'inventari. Permet exportar directament a partir dels criteris de cerca. 

Versió v1.1c (15/06/2016)

Bugs resolts

 • Error en la cerca després de fer una exportació 

Millores funcionals

 • Canvi nom del servei per a la generació d'indicadors TIC "EquipsTIC"

Versió v1.1b (18/05/2016)

Millores funcionals

 • Funcionalitat d'enviament d'indicadors a l'API d'indicadors TIC
 • Incorporació del campus del Besós i els seus edificis
 • Noves tipologies per a la categoria d'equips ofimàtics 
 • Tooltips dins la fitxa d'inventari
 • Enllaç directe a l'ajuda  des del menú d'importació 

Versió v1.1a (15/03/2016)

Bugs resolts

  • Problema amb l'exportació dels camps que contenen cometes. Per resoldre aquest bug totes les dades que s'exporten al fitxer CSV s'escapen amb la llibreria 'org.apache.commons.lang3.StringEscapeUtils
  • Error en la importació dels equips ofimàtics, comprovació errònia de camps obligatoris
  • Mostrar el camp 'Capacitat Total GB' pels equips ofimàtics que disposen de disc dur

  Versió v1.1 (25/02/2016)

  Millores funcionals

   • Nous camps campus i edifici (obligatoris per a tots els equips) (NOTA: durant el canvi de versió s'h fet un setup inicial d'aquests nous camps)
   • Nou camp capacitat total Gb (obligatori per a servidors i emmagatzemament)
   • Camp àmbit: nou valor "Gestió" dins la llista de valors
   • Camp import de compra obligatori per a tots els equips
   • Categoria "servidor" i tipologia "servidor de seguretat" canvi d'aquesta tipologia per "Appliance"
   • Nous criteris de cerca: unitat gestora, àmbit, campus, edifici
   • Nova versió plantilla d'importació que incorpora els canvis d'aquesta versió: Plantilla importacio

  Bugs resolts

   • Formulari d'alta d'equip a l'inventari: si es selecciona un valor en el camp "Unitat", desapareix el valor en el seleccionable del camp "Àmbit" tot i que aquest camp no depén de la "Unitat"
   • Formulari d'alta d'equip a l'inventari: tan sols es carrega la llista de tipus d'ús al desar o carregar l'equip
   • Edició de la llista de tipus d'ús per unitat: no deixa esborrar ni editar cap element
   • Actualització dels rols d'usuari: error en l'esborrat d'un rol

  Versió v1.0

  Bugs resolts

  • Camps diferents en Alta vs Edició pel cas de Servidor/Cluster: Model CPU núm CPU, discs.
  • Revisar workflow de validació: les modificacions d'un equip fetes pel rol operador queden en estat "validat" i haurien de quedar pendents de validació.
  • Revisar workflow de validació: els equips creats per gestors d'unitat han de quedar en estat pendent de validar.
  • Revisar procés de càrrega: problemes amb els formats d'importació.
  • Facilitar més informació en el missatge d'error quan es produeix un error de càrrega.

  Millores funcionals

  • Treure paginació llistats d'inventari.
  • Incloure opció d'exportació dins la vista d'inventari.
  • Modificar workflow de validació per afegir 2 nous estats:
   • En manteniment no centralitzat
   • Afegir ordenació per columna al llistat d'inventari (encara no pujat a test).
  • Afegir nova categoria "Equip audiovisual", amb els mateixos camps que Equips d'ofimàtica i impressora. Projector passarà a aquesta categoria.
  • Afegir camp tipus d'ús a la cerca d'inventari.
  • Fer UNIQUE la parella Marca/SN, en lloc de Tipus/SN.

  Versió v1.2g (23/02/2017)

  Bugs resolts

  • Error a la cerca d'usuaris infraestructura per nom
  • Error a la cerca d'infraestructures per marca i sn quan el sn (serial number) conté alguns caràcters especials.

  Millores funcionals

  • La cerca d'infraestructura per marca i sn accepta doble escapament de caràcters (per exemple: %2520 per un espai en blanc) per evitar conflictes amb caràcters especials