Vés al contingut (premeu Retorn)

Evolució del servei

Roadmap de les versions del servei. Recull l'evolució del servei en el temps.

VERSIÓ ACTUAL

Versió v1.8.1 (30/07/2020)

 • Nou estat "Equips en ús ja renovats": a aquest estat s'arriba  des de qualsevol estat i des del nou estat només es pot fer transició a "Baixa". Les transicions a aquest estat les pot fer la unitat.
 • Nous camps dins la fitxa de l'equip:
  • Nom DNS
  • UTG
  • Finançament
  • IP
  • MAC
  • Condicions de la garantia
 • Modificacions camps fitxa d'equip
  • Camp observacions ampliat i de tipus HTML (amb formats i enllaços)
  • Camp configuració hw visible a totes les tipologies
 • Nou Rol "Consultor UTG": permet consultar tos els equips de la UTG 
 • Millores llista d'equips:
  • Camp estat: mostrar resum caràcters i quan et posiciones a sobre veus el camp sencer
  • Nova opció per  seleccionar les columnes a llistar
  • Nova opció per emmagatzemar la selecció dels camps a llistar 
  • Es manté la selecció després de consultar un equip concret
 • Nou cercador dequips
 • Integració amb la nova gestió d'identitat

 

VERSIONS ANTERIORS

Versió v1.5f (15/05/2019)

 • Migració de la BD de producció

 

Versió v1.5e (06/02/2019)

 • Nou tipus 'Tauleta' per la categoria 'Equips de treball'

Versió v1.5d (22/11/2018)

 • Nous indicadors TIC pels equips que no estan de baixa
 • Migració del SSO de CAS a ADAS

Versió v1.4n (30/08/2018)

 • Error redirecció cíclica amb l'autenticació CAS amb usuaris sense permisos

Versió v1.4m (24/07/2018)

 • Error a la importació de modificacions que actualitzava equips amb validacions incorrectes.
 • Error al job kettle durant la validació dels camps de la importació d'altes.

Versió v1.4h (26/06/2018)

 • Importació de modificacions: Es poden modificar més camps mitjançant la importació de modificacions.
  Els camps que es poden modificar són:
   - PROPOSIT
   - SISTEMA_OPERATIU
   - NOM
   - CAMPUS
   - EDIFICI
   - LOCALITZACIO
   - USUARI_INFRAESTRUCTURA
   - UNITAT
   - UNITAT TIC
   - UNITAT_DESTINATARIA
   - OBSERVACIONS

Versió v1.4f (17/05/2018)

 • Exportació d'equips: Eliminats els salts dels camps Configuració Hardware i Observacions

Bugs resolts

 • Error durant la substitució dels tags de les notificacions quan s'importaven equips.

Versió v1.4d (19/02/2018)

Bugs resolts

 • Corregit error en esborrar un Tipus d'ús d'una unitat que s'estava fent servir per alguna infraestructura, que es perdia.

Versió v1.4c (21/11/2017)

 • Configuració de notificacions: Cada usuari pot definir la freqüència amb la que rep les notificacions d'EquipsTIC. Les opcions possibles són: INSTANTÀNIA, DIÀRIA, SETMANAL i MENSUAL. Per configurar la freqüència es pot utilitzar la pantalla d'edició d'usuari (si es disposa de permisos d'administració) o bé un diàleg específic (disponible per tots els usuaris).
 • Enviament de notificacions agrupades segons freqüència del destinatari: Les notificacions s'enviaran agrupades segons la configuració de les notificacions del destinatari. Amb la configuració INSTANTÀNIA les notificacions s'envien al moment.
 • Eliminats els filtres dels estats de validació a la pantalla de cerca d'infraestructures.
 • Nou rol de Consultor d'unitat: S'associa a unitats, d'igual manera que el rol de Gestor d'Unitat. Permet veure totes les infraestructures d'una unitat, però no permet fer cap modificació, ni importar. Pot exportar les infraestructures sobre les que té visibilitat.

Versió v1.4a (30/10/2017)

 • Nova consulta d'infraestructures per identificador via l'API i via exportació
 • Cerca d'infraestructures: s'inclou la cerca per número d'inventari
 • Nova funcionalitat per modificar massivament equips via fitxer: camps: propòsit (totes les categories) i Sistema Operatiu (únicament per a les estacions de treball i els equips de computació)
 • Canvi d'estat d'infraestructures: no permetre a les unitats posar equips a Pendent de renovar/Pendent de validar
 • Ampliar la vista dels pendents de validar: incloure el "mostrar tots" i el canvi de estat 
 • Nous indicadors mensuals per Indicadors TIC

Bugs resolts

 • (API v2) Eliminada obligatorietat d'informar la dataCreacio a les operacions PUT
 • (API v2) Afegits camps que faltaven i no es retornaven a l'operació GET /infraestructura/1006/detall


PROPOSTA DE MILLORES PROPERES VERSIONS

 • Nova operació de l'API per  saber quins són els camps obligatoris per cada tipus d'equip 
 • Afegir la cerca per nom d'equip dins l'API


VERSIONS ANTERIORS

Versió v1.3c (30/06/2017)

Bugs resolts

 • API: Es controla que l'estat informat a les operacions d'alta o modificació sigui un estat vàlid per una infraestructura.

Versió v1.3b (07/06/2017)

 • Les operacions d'infraestructures retornen l'atribut 'nomUsuariInfraestructura' informat amb el nom de la persona, si en té.
 • Modificades les operacions d'unitat per tal de permetre que tinguin identificadors que incloguin el caràcter barra (/)

Versió v1.3a (04/05/2017)

 • Nova versió API v2 amb millor documentació de swagger de l'API, codis de resposta a les operacions més consistents i correcció d'errors.
 • Nova operació a l'API que retorna totes les infraestructures a partir de la unitat.
  Sintaxi de la nova operació:  GET /infraestructura/cerca/unitat/{idUnitat}
 • Afegit nou camp 'Estat' per les unitats. Les unitats poden estar actives o inactives. Les operacions d'alta/edició d'infraestructures només permeten unitats actives
 • Nova tasca programada que sincronitza les unitats d'EquipsTIC a partir de les dades de Gestió de la Identitat

Versió v1.2h (només APIv1)

Millores funcionals

 • Nova operació a l'API que retorna totes les infraestructures a partir de la unitat.
  Sintaxi de la nova operació:  GET /infraestructura/cerca/unitat/{idUnitat}
 • Afegit nou camp 'Estat' per les unitats. Les unitats poden estar actives o inactives. Les operacions d'alta/edició d'infraestructures només permeten unitats actives

Versió v1.2g (23/02/2017)

Bugs resolts

 • Error a la cerca d'usuaris infraestructura per nom
 • Error a la cerca d'infraestructures per marca i sn quan el sn (serial number) conté alguns caràcters especials.

Millores funcionals

 • La cerca d'infraestructura per marca i sn accepta doble escapament de caràcters (per exemple: %2520 per un espai en blanc) per evitar conflictes amb caràcters especials

Versió v1.2f (07/02/2017)

Bugs resolts

 • Error al càlcul de dates pels intervals de cerca dels Indicadors TIC
 • Correcció de la cerca per Marca i SN per tal d'acceptar caràcters diferents de dígits i lletres.

Millores funcionals

 • Unificació dels formats acceptats pels camps dates iguals per a totes les operacions d’infraestructures: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss", "yyyy-MM-dd HH:mm", "yyyy-MM-dd"
 • Millora serialització/desserialització del camp DataCarrega
 • Restricció per a l'operació PUT de l'API: informar el mateix id a la URL i al JSON
 • Restricció del conjunt de caràcters acceptats pel camp SN de les infraestructures: dígits, lletres, punts, dos punts, comes, parèntesis, espais en blanc, subratllats i signe més (+)

Versió v1.2d (15/12/2016)

Millores funcionals

 • Nous paràmetres indicadors TIC (freqüència actualització)

Versió v1.2c (14/11/2016)

Millores funcionals 

 • Actualització de l'API segons els canvis de la versió 1.2b
 • .Cerca de persona al LDAP pel camp 'usuari infraestructura' que recupera i preinforma els camps d'Unitat, Campus i Edifici.

Versió v1.2b (18/10/2016)

Millores funcionals

 • Nou camp "Unitat destinatària", per defecte tindrà el valor del camp Unitat
 • Nous camps de cerca inventari: "Propòsit", "Sistema operatiu", "Usuari"

Versió v1.2 (13/10/2016)

Millores funcionals

 • Categoria  "Equips ofimàtics" passa a ser "Equip de treballl" i es redefineixen les seves tipologies
 • Categoria  "Servidor" es reanomena "Equip de Computació" i es redefineixen les seves tipologies
 • Camp "Àmbit" es redefineix com a "Propòsit" (ús que es farà de l'equip) i els seus valors depenen de la categoria
 • Nou camp "Sistema operatiu", obligatori per a les categories d'entorn de treball i servidors
 • Camp "Unitat gestora" es reanomena "Unitat TIC"
 • Infraestructures amb categoria "Dispositius d'emmagatzemament": reorgantzació de les seves tipologies
 • Infraestructures amb categoria  "Equip de comunicació": reorgantzació de les seves tipologies
 • Nou camp usuari (common name de l'usuari habitual de l'equip) obligatori pels equips de categoria "Equip de treball" i "Propòsit" "LT_PAS", "LT_PDI" i "LT_EST"

Versió v1.1e (29/09/2016)

Millores funcionals

 • Nou estat infraestructura "Pendent de renovació"
 • Nova opció  menú administradors "Transicions d'estats" que mostra les transicions d'estat de les infraestructures configurades segons rol.

Versió v1.1d (14/07/2016)

Millores funcionals

 • Nova funcionalitat "Cerca i exporta" dins la cerca d'inventari. Permet exportar directament a partir dels criteris de cerca. 

Versió v1.1c (15/06/2016)

Bugs resolts

 • Error en la cerca després de fer una exportació 

Millores funcionals

 • Canvi nom del servei per a la generació d'indicadors TIC "EquipsTIC"

Versió v1.1b (18/05/2016)

Millores funcionals

 • Funcionalitat d'enviament d'indicadors a l'API d'indicadors TIC
 • Incorporació del campus del Besós i els seus edificis
 • Noves tipologies per a la categoria d'equips ofimàtics 
 • Tooltips dins la fitxa d'inventari
 • Enllaç directe a l'ajuda  des del menú d'importació 

Versió v1.1a (15/03/2016)

Bugs resolts

  • Problema amb l'exportació dels camps que contenen cometes. Per resoldre aquest bug totes les dades que s'exporten al fitxer CSV s'escapen amb la llibreria 'org.apache.commons.lang3.StringEscapeUtils
  • Error en la importació dels equips ofimàtics, comprovació errònia de camps obligatoris
  • Mostrar el camp 'Capacitat Total GB' pels equips ofimàtics que disposen de disc dur

  Versió v1.1 (25/02/2016)

  Millores funcionals

   • Nous camps campus i edifici (obligatoris per a tots els equips) (NOTA: durant el canvi de versió s'h fet un setup inicial d'aquests nous camps)
   • Nou camp capacitat total Gb (obligatori per a servidors i emmagatzemament)
   • Camp àmbit: nou valor "Gestió" dins la llista de valors
   • Camp import de compra obligatori per a tots els equips
   • Categoria "servidor" i tipologia "servidor de seguretat" canvi d'aquesta tipologia per "Appliance"
   • Nous criteris de cerca: unitat gestora, àmbit, campus, edifici
   • Nova versió plantilla d'importació que incorpora els canvis d'aquesta versió: Plantilla importacio

  Bugs resolts

   • Formulari d'alta d'equip a l'inventari: si es selecciona un valor en el camp "Unitat", desapareix el valor en el seleccionable del camp "Àmbit" tot i que aquest camp no depén de la "Unitat"
   • Formulari d'alta d'equip a l'inventari: tan sols es carrega la llista de tipus d'ús al desar o carregar l'equip
   • Edició de la llista de tipus d'ús per unitat: no deixa esborrar ni editar cap element
   • Actualització dels rols d'usuari: error en l'esborrat d'un rol

  Versió v1.0

  Bugs resolts

  • Camps diferents en Alta vs Edició pel cas de Servidor/Cluster: Model CPU núm CPU, discs.
  • Revisar workflow de validació: les modificacions d'un equip fetes pel rol operador queden en estat "validat" i haurien de quedar pendents de validació.
  • Revisar workflow de validació: els equips creats per gestors d'unitat han de quedar en estat pendent de validar.
  • Revisar procés de càrrega: problemes amb els formats d'importació.
  • Facilitar més informació en el missatge d'error quan es produeix un error de càrrega.

  Millores funcionals

  • Treure paginació llistats d'inventari.
  • Incloure opció d'exportació dins la vista d'inventari.
  • Modificar workflow de validació per afegir 2 nous estats:
   • En manteniment no centralitzat
   • Afegir ordenació per columna al llistat d'inventari (encara no pujat a test).
  • Afegir nova categoria "Equip audiovisual", amb els mateixos camps que Equips d'ofimàtica i impressora. Projector passarà a aquesta categoria.
  • Afegir camp tipus d'ús a la cerca d'inventari.
  • Fer UNIQUE la parella Marca/SN, en lloc de Tipus/SN.

  Versió v1.2g (23/02/2017)

  Bugs resolts

  • Error a la cerca d'usuaris infraestructura per nom
  • Error a la cerca d'infraestructures per marca i sn quan el sn (serial number) conté alguns caràcters especials.

  Millores funcionals

  • La cerca d'infraestructura per marca i sn accepta doble escapament de caràcters (per exemple: %2520 per un espai en blanc) per evitar conflictes amb caràcters especials