Comparteix:

Condicions d'ús

Distribució de software

Qui pot utilitzar el servei de distribució de software

L'accés a aquest servei està restringit al PDI, PAS i Becaris de la UPC amb vinculació vigent. Requereix identificació amb el mateix usuari i contrasenya de les intranets UPC. 

Compromisos de les persones que utilitzen software UPC 

Les aplicacions que la UPC distribueix als professors, estudiants i personal d'administració i serveis estan subjectes a una llicència. L'usuari que s'instal·la o utilitza aquestes aplicacions es compromet a llegir i respectar les condicions de la llicència del software que s'instal·la o utilitza.