Comparteix:

Quins escenaris de virtualització d’escriptoris ens podem plantejar?

  1. Virtualització d’escriptori obrint sessió de Servidor (Windows Server).
  2. Virtualització d’escriptori obrint sessió de Client (Windows 10). En aquest cas les aplicacions estan en local, en el Windows 10.
  3. Virtualitzar aplicacions o un paquet d’aplicacions.
  4. Virtualització Mixta: Virtualització d’escriptori en sessió de Client (W10) i aplicacions virtualitzades o paquet d’aplicacions virtuals. Útil per tenir una aplicació que només va amb Windows 10 al Desktop, i per agafar les aplicacions comunes corporatives (com Lliure Office...). Així s'evita complexitat a la maqueta del VDI.

Així doncs:

* Els escenaris 1, 3 i 4 accedeixen a un servidor d’aplicacions, i per tant necessiten RDS CAL.

* L’escenari 2 no té aplicacions a servidor, perquè les té instal·lades, i aleshores NO necessita RDS CAL. Per tant només VDA.