Correu UPC v3 (gmail)
Correu UPC v3 (gmail)

Comparteix:

Normativa d'ús del correu Gmail

Normativa Correu UPC

Introducció

El consell de Govern del 8 d'octubre del 2019 la UPC va acordar migrar el correu corporatiu als serveis al núvol de Google Workspace, passant a fer servir Gmail com a plataforma de correu: Acord CG/2019/05/26(obriu en una finestra nova). També  es migren a Google els serveis de calendari i els contactes, a banda de posar a disposició de la Comunitat altres serveis de la suite de Google com ara Drive (servei d'emmagatzematge i compartició de fitxers), Meet (videoconferències), Chat (xat corporatiu).

L'ús d'aquests serveis s'ha de fer amb els següents supòsits:

En el moment que una persona es vincula amb la UPC se li dona identitat digital, que comporta la creació d'un compte a Google Workspace, que es correspon amb una bustia Gmail, la federació de la identitat digital UPC amb la de Google i l'accés a la Suite de Google. El servei de correu i la resta de serveis que ofereix Google Workspace els ofereix Google amb les condicions que estableix en el conveni G Suite per educació(obriu en una finestra nova)

Comunicació de la UPC amb la comunitat:

 • La UPC es comunicarà amb tot estudiant fent ús exclusivament l'adreça <id_estudiant>@estudiantat.upc.edu. Això inclou les comunicacions automàtiques que es puguin derivar dels processos informàtics i les comunicacions en l'àmbit personal.
 • La UPC es comunicarà amb tots els seus treballadors i personal convidat fent ús exclusivament l'adreça <id>@upc.edu. Això inclou les comunicacions automàtiques que es puguin derivar dels processos informàtics i les comunicacions adreçades personalment.
 • En cas de tenir doble rol, com a estudiant i personal UPC, la institució s'hi dirigirà pel canal adequat d'acord amb la naturalesa de la comunicació.

Objecte de la normativa

Aquesta normativa aplica a la UPC, les entitats del grup i les entitats vinculades i regula:

 • L'espai d'adreces de correu
 • La gestió del servei de correu i les seves bústies

Les entitats del grup, entitats vinculades i instituts de recerca vinculats de titularitat mixta se'ls ofereix dues modalitats de funcionament, a les que hauran d'optar d'acord amb els seus interessos estratègics i el conveni regulador de la vinculació amb UPC:

 1. S'adhereixen al servei de CorreuUPC en els termes que es descriuen en aquest document sense que això determini la imputació del cost del servei.
 2. Opten per un subdomini específic de correu que es formarà amb les sigles de l'entitat seguides de upc.edu: @sigles.upc.edu. La gestió del domini i l'operativa del servei correspondrà a UPC.

Els Centres i instituts de recerca adscrits no poden emprar el domini de correu UPC.

Aquesta normativa té diversos objectius:

 • Simplificar l'espai d'adreces de correu i compatibilitzar-lo amb la identitat digital
 • Potenciar les bústies personals, que s'han de veure com un instrument laboral, i disminuir l'ús de bústies no personals, que s'han de reduir al mínim imprescindible.
 • Simplificar la gestió tècnica del servei de correu
 • Fomentar les polítiques de baixa per tal d'evitar el creixement desmesurat del nombre de bústies i, per tant, del cost del servei
 • Garantir unes condicions de servei equiparables a tots els usuaris
 • Fomentar l'ús de les bústies de correu per allò que estan pensades i desincentivar el seu ús com a «arxivador general».

Els serveis de Google Workspace també es regeixen per les Condicions d'ús de Google Workspace.

 

Política de gestió del correu electrònic UPC

Espais d'adreces

L'objectiu és operar amb quatre espais d'adreces diferents. A banda de diferenciar el tipus d'adreça, en un futur es facilitarà operar amb diferents espais de noms i pal·liarà la pol·lució d'aquests espais.

 • @upc.edu: per a l'operativa ordinària del PTGAS, el PDI, els estudiants de doctorat i els serveis d'UPC 
 • @estudiantat.upc.edu: per a l'operativa dels estudiants UPC
 • @event.upc.edu: per a les adreces temporals UPC
 • @tcn.upc.edu: per al suport tècnic dels sistemes TIC
Per a l'operativa ordinària del PDI de departaments o centres que ho demanin es crearan àlies @nomdepartament.upc.edu

També s'han creat tres espais d'adreces pels grups d'usuaris:

 • @grups.upc.edu : Per a l'operativa de grups automàtics de la UPC (grups que reflecteixen l'estructura organitzativa de la UPC)
 • @unitats.grups.upc.edu: Per a l'operativa de grups d'usuaris gestionats des de les unitats
 • @assig.grups.upc.edu: Per a l'operativa de grups d'assignatures i de grup assignatura. Aquests grups es generen automàticament.

Tipus (perfils) d'adreça

Es dissocien les persones físiques dels càrrecs (fins a un cert nivell). Amb això es busca fer més fàcil la transmissió d'un càrrec a una altra persona i la separació de la vida com a treballador UPC i com a càrrec. Això és especialment rellevant en aquells càrrecs més volàtils (càrrecs electes, càrrecs de confiança, etc.).

Es consideraran els següents tipus de bústies de correu:

Perfil Id Domini Observacions
Persona física UPC PF @upc.edu Correspon a cadascuna de les persones físiques:
 • PDI i PTGAS UPC
 • Estudiants de doctorat UPC
 • Convidats: Personal formalment convidat/vinculat a UPC
 • Personal jubilat incorporat al programa «UPC Sènior»
 • Titulats UPC incorporats en el programa alumni premium.´
 • Externs: Personal extern a la institució que necessita alguns serveis per poder treballar amb la institució
 • Nota: Podeu consultar els diferents perfils de la identitat UPC
Estudiants EST @estudiantat.upc.edu Correspon als estudiants de grau i màster de la UPC i centres adscrits.
Genèrics GEN Corresponen a adreces que faciliten la feina de l'organització, generalment són adreces compartides per diverses persones. Aquestes adreces han de tendir a ser les mínimes possibles, la llei de protecció de dades desaconsella aquest tipus de comptes. S'han de buscar eines alternatives per realitzar les tasques requerides.
Les bústies no s'han de compartir, s'han de delegar.
En cas d'utilitzar una bústia genèrica, la persona que la sol·licita ha de signar un document de compromís d'ús d'aquesta bústia. Diferènciem els comptes genèrics segons el seu ús:
Òrgan unipersonal ORG @upc.edu Correspon a cadascun dels òrgans unipersonals de la UPC reconeguts als seus estatuts.
Institucional UPC INS @upc.edu Correspon a l'adreça de la unitat.
Aquesta adreça la pot sol·licitar el cap de la unitat i en serà el responsable.
Temporal UPC TMP @event.upc.edu

Els farem servir per dues necessitats:

Bústies i comptes temporals, vinculades a esdeveniments puntuals o projectes temporals (organització de congressos, campanyes de promoció, etc.). Aquests comptes Google Workspace només tenen correu.

Usuaris de proves: en el moment de crear-se s'ha d'indicar la data de finalització. La sol·licitud la fa el cap del servei/unitat/projecte transversal indicant el responsable de l'esdeveniment.

Pel que fa a usuaris de proves per aplicacions TIC: sempre que sigui possible les aplicacions han de tenir visors per rols o servidors de proves, però amb les aplicacions de tercers no sempre es pot tenir, com és el cas de Google i MS entre altres.

El demana el responsable TIC, indicant que ha de fer les proves i el temps de vigència de les proves

Suport tècnic ST @tcn.upc.edu Són bústies usades com a suport tècnic de certs sistemes o serveis. També es poden fer servir per tràmits
Suport Aplicacions GENERICAPL @upc.edu Son bústies i usuaris que es necessiten per intercanviar informació entre aplicacions, o Sistemes TIC que usen el correu com a medi per comunicar informació als tècnics, per exemple un SAI pot informar automàticament als tècnics de què s'està quedant sense bateria: Serveis web, passarel·les, missatges d'error ...
Els demana el responsable TIC del servei/aplicació indicant la persona que administra el servei
Estan lligats al servei/aplicació
En el moment de demanar s'ha d'indicar quins serveis de Google Workspace necessiten aquest usuaris.
L'administrador del servei ha de signar el compromís de no cessió de credencials, i els compromisos associats a la resta de serveis que es demanin.
Aquestes bústies no tenen un usuari associat
Grups
institucionals
GR @grups.upc.edu Pels grups corresponent a l'estrucutura UPC; es generen automàticament
Grups
Unitat
GR-Unitat

@unitats.grups.upc.edu

Per a grups d'unitats. No es generen automàticament, els administra la unitat
Grups
Assignatura
ASSIG @ass.grups.upc.edu Per a assignatures i grups assignatura. Es generen automàticament

La UPC ofereix a l’estudiantat i al personal de centres adscrits la possibilitat d’utilitzar el servei de G Suite amb correu electrònic @estudiantat.upc.edu amb els nivells i dimensionament segons aquesta normativa.

Esquema d'adreces

Perfil Esquema Comentaris
Persona física UPC <id>@upc.edu <id> ve determinat per la política d'identitat. És l'identificador usat universalment per denotar una persona. Ara mateix <nom>.<cognom> però pot canviar.
Estudiant <id>@estudiantat.upc.edu <id> ve determinat per la política d'identitat. És l'identificador usat universalment per denotar una persona. Ara mateix <nom>.<cognom> però pot canviar.
Genèrics
Òrgan unipersonal

<carrec>@upc.edu

 

<carrec>.<unitat>@upc.edu

 • Es manté el sufix d'unitat quan escau. El sufix correspondrà obligatòriament amb l'acrònim oficial de la unitat que pot consultar-se a la «Relació de codis i unitats» del GPAQ, o l'acrònim del grup de recerca de Futur.
 • S'afavoriran sempre que es pugui les adreces invariants amb l'objectiu de fer més senzill el nomenament de nous càrrecs i facilitar el contacte amb ells. Particularment s'usaran obligatòriament els següents noms:
  rector@upc.edu
  gerent@upc.edu
  sec-general@upc.edu
  director.<unitat>@upc.edu o <unitat>.director@upc.edu
  dega.<unitat>@upc.edu o <unitat>.dega@upc.edu
  sec-academic.<unitat>@upc.edu o <unitat<.sec-academic.upc.edu
  sindic@upc.edu
 • Per als òrgans unipersonals que varien segons el repartiment de competències de cada moment s'usarà el següent esquema:
  vre.<ambit>@upc.edu
  dlg.<ambit>@upc.edu
  sd.<ambit>.<unitat>@upc.edu
  vd.<ambit>.<unitat>@upc.edu
 • Les bústies són obligatòriament permanents més enllà de qui ocupa el càrrec, de forma que el següent ocupant de l'òrgan hereta el seu contingut.
 • En cas que el càrrec tingui gènere, existirà sistemàticament un àlies de forma que canvis en qui ocupa el càrrec no impliquin canvis en la bústia. Per exemple, de manera permanent hom podrà dirigir-se al rector usant indistintament l'adreça rector@upc.edu o rectora@upc,edu.

Exemples:
degana.fib@upc.edu o fib.degana@upc.edu
director.etseib@upc.edu o etseib.director@upc.edu

dlg.tic@upc.edu 

sd.internacionals.etsab@upc.edu o etsab.sd.internacionals@upc.edu

sd.infraest.epsem@upc.edu o epsem.sd.infraest@upc.edu

vd.grau.fib@upc.edu o fif.vd.grau@upc.edu

vd.master.fnb@upc.edu o fnb.vd.master@upc.edu

 

Nota: Aquestes adreces corresponen a càrrecs institucionals, no necessiten signar el compromís d'ús de compte genèric. El responsable del compte és el titular del càrrec

Aquests comptes disposen de tots els serveis de G Suite

Institucional UPC

<unitat>@upc.edu

 

<servei>.<unitat>@upc.edu o

<unitat>.<servei>@upc.edu

 • Les unitats admeses són: centres, departaments, utg/campus, serveis.
 • L'adreça no pot confondre's amb cap de les anteriors.
 • El sufix <unitat> correspondrà obligatòriament a les sigles oficials de la unitat que pot consultar-se a la «Relació de codis i unitats» del GPAQ, o la Llista de sigles dels grups de recerca . de Futur
 • Considerem alumni i cada una de les escoles una unitat

Exemples:

 fib@upc.edu
serveipersonal@upc.edu o SP@upc.edu

alumni.ETSEIB@upc.edu

 

Nota: Aquestes adreces estan lligades a la unitat, no necessiten signar el compromís d'ús de compte genèric.

Les bústies lligades a aquets càrrecs s'han de delegar a les persones que l'hagin de utilitzar. Els responsables han de signar el document de que les credencials no es comparteixen.

.El responsable del compte és el cap de la unitat. Aquests comptes disposen de tots els serveis de G Suite (amb llicència bàsica)

Temporal UPC

<id>@event.upc.edu

 

prova.<tipus><unitat>@event.upc.edu

Esdeveniments

El compte l'ha de demanar el responsable de l'esdeveniment o servei temporal o el cap corresponent, s'ha d'indicar la data de finalització 

<id> identifica l'esdeveniment o el projecte temporal. El nom ha d'identificar el projecte o esdeveniment, si és molt genèric anirà acompanyat de les sigles de la unitat que el deman

S'usarà la notació de punts per separar. Per tal d'evitar conflictes de noms, es poden vetar identificadors massa genèrics tipus «congrés», «reunió», etc.

Exemples:

info.vldb@event.upc.edu
vldb@event.upc.edu

 

Usuaris de proves

Prova. L'usuari sempre ha de portar el prefix prova, ha de quedar clar que son usuaris de prova.

<tipus> tipus d'usuari, PDI, PAS, estudiant han de simular els rols <unitat> que necessita fer les proves

Suport tècnic

<id>.<servei>@tcn.upc.edu

<id> identifica el servei o sistema corresponent. 

<servei> si cal, si el sevei o sistema es prou transversal no cal el servei: Ex tempus, prisma ... no caldria el servei 

L'indicador de <servei> ha de permetre determinar responsable de l'adreça.

Nota: Aquest comptes són comptes de correu, no disposen de la resta de serveis de G Suite

El responsable del servei ha de signar el compromís que no es deleguen les credencials.

Genèrics
Aplicació
<id><unitat>@upc.edu

<id> identifica l'aplicació

<unitat> unitat responsable de l'aplicació. Si l'aplicació és global no cal. 

Grups
institucionals
GR @grups.upc.edu Pels grups corresponent a l'estrucutura UPC; es generen automàticament
Grups
Unitata
GR-Unitat

@unitats.grups.upc.edu

Per a grups d'unitats. No es generen automàticament, els administra la unitat
Grups
Assignatura
ASSIG @ass.grups.upc.edu Per a assignatures i grups assignatura. Es generen automàticament

 

Subdominis pels departaments

Tots els subdominis de @upc.edu els administra la UPC. En l'esquema anterior s'han contemplat els subdominis: estudiantat, grups, unitats.grups, assig.grups, tnc i event. Aquest son els subdominis del correuUPC.

Si un departament vol conservar el seu domini, es gestionarà amb àlies. Les adreces del departament seguiran el format nom.cognom@dpt.upc.edu, que serà un àlies de l'adreça nom.cognom@upc.edu.

Quan es doni de baixa l'adreça nom.cognom@upc.edu, es donarà de baixa l'àlies.

Cicle de vida

 

Perfil Esquema adreça Sol·licitant Concessió Responsable Compromís Durada (**)
Persona física UPC <id>@upc.edu @upc.edu Alta automàtica en vincular-se a UPC. Directa. Lligada a la vinculació amb UPC El titular nominal. lligat a la vinculació UPC

Automàtica. Fins que cessi la vinculació (*) + la carència que estableix el sistema d'identitat.

Estudiant <id>@estudiantat.upc.edu @estudiantat.upc.edu Alta automàtica en vincular-se a UPC, via matrícula. Directa. Lligada a la vinculació amb UPC L'estudiant lligat a la vinculació UPC

Automàtica. Fins que cessi la vinculació (*) + la carència que estableix el sistema d'identitat.

Persona jubilada incorporada a «UPC Sènior» <id>@upc.edu @upc.edu Alta automàtica en incorporar-se al programa «UPC Sènior» Directa en incorporar-se al programa «UPC Sènior» El titular nominal. Compromís de credencials

Automàtica. Fins a la desvinculació del programa «UPC Sènior» d'acord amb les condicions del programa.

Genèric

Òrgan unipersonal UPC

<carrec>@upc.edu

<carrec>.<unitat>@upc.edu o

<unitat>.<carrec>@upc.edu

@upc.edu

Responsable de la unitat via ATIC.

 

Directa.

 

El titular nominal.

 

lligat a la vinculació UPC

Manual. Desaparició de l'òrgan

 

Genèric

Institucional UPC

<servei>.<unitat>@upc.edu o

<unitat>.<servei>@upc.edu

@upc.edu Responsable de la unitat a
ATIC. En el cas de les unitats de servei, el responsable immediatament sota la gerència. En el cas de les unitats acadèmiques, el director o degà.
Sota demanda. Lligada a la Unitat El responsable d'unitat que l'avala. lligat a la vinculació UPC Manual, mentre existeixi la Unitat.

Genèrics

Temporal UPC

<id>@event.upc.edu @event.upc.edu

Qualsevol treballador permanent a temps complet.

En règim d'autoservei.

Directa. Lligada a la persona física que la sol·licita. La persona que la sol·licita. Compromís de credencials

Automàtica. Afitada a un any + 3 mesos.

Confirmació de renovació  al responsable i baixa automàtica en cas de silenci.

Genèrics

Suport tècnic

<id>.<servei>@tcn.upc.edu @tcn.upc.edu

Els responsables dels Serveis que es designi. Pot ser TIC o funcional.

 

Sota demanda.

Lligada a un sol·licitant. S'obté en règim d'autoservei.

La persona que la sol·licita.

Compromís de credencials

Manual. Mentre existeixi la necessitat. La dóna de baixa el responsable.
Genèrics
Aplicació
<id><unitat>@upc.edu @upc.edu

TIC responsables de l'aplicació.

Sota demanda.

Lligada a un sol·licitant. S'obté en règim d'autoservei.

La persona que la sol·licita.

Compromís de credencials Manual, mentre existeixi l'aplicació
Genèrics
Proves 
<id><unitat>@upc.edu @upc.edu TIC, la persona que ha de fer les proves

Sota demanda.

Lligada a un sol·licitant. S'obté en règim d'autoservei.

La persona que la sol·licita. Compromís de credencials Manual,  durant el temps de proves
 • El rector i el gerent poden sol·licitar una baixa immediata d'una bústia a ATIC quan les circumstàncies així ho requereixin.
 • Tota bústia té una única persona responsable a tots els efectes com s'indica a la taula anterior
 • (**) En el moment que es produeix la desvinculació, comença el període de carència en el qual el compte continua sent plenament operatiu. La durada del període de carència depèn del perfil del compte (PTGAS, PDI, Genèric…). Aproximadament un mes abans de la fi del període de carència, el compte rep un correu en el qual se l'informa que la bústia deixarà de ser operativa al cap d'un mes i que es té aquest temps per recuperar la informació. Passat aquest mes la bústia deixa de ser accessible per l'usuari.
 • (*) Tret d'excepcions, el període de carència té una durada de 6 mesos per al PDI i d'1 mes per al PTGAS.
 • (*) La vinculació dels estudiants pot cessar per: titulat, pendents de projecte, admesos a master, estudis abandonats i baixa. La carència del sistema d'identitat per titulats, pendents de projecte o admesos a master és de 3 anys. La carència per estudis abandonats o baixa és de 3 mesos.

Àlies

Els àlias es creen sota demanda i per aquestes casuístiques: 

 • Per bústies personals que provinguin d'esquemes d'adreçament antics o de canvis d'identitat. En aquest supòsit:
  • Es mantindrà un àlies de l'adreça anterior
  • La baixa de l'adreça vigent comporta la baixa automàtica dels àlies associats.
 • Per adreces d'òrgan unipersonal: Quan escaigui àlies amb gènere complementari indefinidament (dega.fib@upc.edu + degana.fib@upc.edu).
 • Per adreces que no requereixin bústia. Es crearà l'adreça seguint l'esquema d'adreces d'aquest document i es crearà un àlies a una adreça de la UPC. Serveix per poder tenir vàries adreces apuntant a la mateixa bústia sense necessitat de compartir les credencials
  • En aquest cas existirà una adreça de correu sense bústia amb un àlies a l'adreça que es demani, l'adreça destí ha de ser una adreça @upc.edu. Un cop l'any es demanarà la renovació de l'àlies
  • La baixa de l'adreça vigent comporta la baixa automàtica dels àlies associats.

Migració d'unitats amb servei local de correu al servei «correuUPC»

 • Les unitats que gaudeixen d'un servei de correu local i decideixen integrar-se al servei «CorreuUPC» ho podran fer d'acord amb els següents criteris:

  • S'aplicarà la política d'àlies respecte a les adreces que tenien fins al moment.

  • Si la Unitat vol mantenir el subdomini @<unitat>.upc.edu pel PDI es crearà un àlies per cada PDI existent  <id>@<unitat>.upc.edu a <id>@upc.edu. Les altes en aquesta unitat no tindran el subdomini

  • Caldrà migrar la totalitat de les adreces del subdomini en qüestió i abandonar el subdomini de correu a tots els efectes.

Espai d'emmagatzematge de la bústia

El servei de Gmail comparteix l'espai d'emmagatzematge amb la resta de serveis de Google Workspace. Consulteu la política d'emmagatzematge de Google Workspace.

Baixes de bústies 

 • La baixa d'una bústia requerirà un avís un mes abans de ser esborrada i un darrer avís una setmana abans. Les baixes immediates sol·licitades per rector o el gerent es faran sense avís previ.
 • L'avís es farà usant la mateixa bústia.

Backups de les bústies i restauració

El servei de correu l'ofereix Google. En aquests moments no hi ha un servei de backup i recuperació, els missatges esborrats queden un mes a la paperera. Pots consultar aquesta FAQ per saber com recuperar un missatge de la paperera.

 

Redireccions

A serveis de correu externs

 • La redirecció de l'adreça UPC comporta riscos legals atès que desvia contingut potencialment sensible des del punt de vista legal (protecció de dades, privacitat, etc) a tercers sense que entre aquests i la UPC hi hagi cap acord que n'estableixi les garanties necessàries.
 • En virtut del punt anterior s'estableix que no es podrà redireccionar cap bústia a un servei extern a UPC.

A serveis de correu interns

 • Les bústies personals podran redireccionar-se a qualsevol proveïdor de correu UPC.
 • No es permeten redireccions entre adreces del servei CorreuUPC excepte en el cas de les adreces institucionals, que poden ser redirigides a adreces personals.

Compliment de la normativa de Seguretat TIC i Protecció de Dades

El servei d'identificació de les Intranets UPC utilitza dades personals subjectes al compliment del RGPD, la LOPDGDD, i l’ENS. Les dades personals són tractades i incloses als tractaments de la UPC per dur a terme una gestió correcta.

Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al delegat de protecció de dades de la UPC a l'adreça d'ATIC.

A part del que s'ha exposat en aquesta normativa, cal seguir la resta d’indicacions per a aquests casos establertes en:el Manual UPC de Protecció de Dades, el Protocol Intern de Seguretat de la UPC  i les condicions d'us recollides en l'avís legal de la web de la UPC .

Consideracions addicionals a les establertes en l’apartat IV "Ús del Correu electrònic", del Protocol Intern de Seguretat (Drets i Obligacions del Personal de la UPC en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Ús de Recursos Informàtics), Annex 5 del Manual UPC de Protecció de Dades.

 1. Per al compliment de les tasques i funcions assignades com a membre de la UPC s’ha d’utilitzar la bústia de correu electrònic que la universitat posa a disposició del seu personal i de l’estudiantat. Les comunicacions electròniques com a empleat de la universitat s’han de fer des de i cap a la bústia de correu electrònic que la universitat posa a la seva disposició.
 2. En relació amb l’ús del correu electrònic, els membres de la UPC han de fer les accions següents:
  1. Abstenir d’enviar o reenviar missatges amb contingut ofensiu, poc ètic, amenaçador, discriminatori, calumniador o que pugui suposar un deteriorament de la imatge de la universitat. En cas de rebre un correu amb continguts d’aquest tipus de qualsevol altre usuari de correu de la universitat, ho ha de posar en coneixement del superior jeràrquic.
  2. Abstenir d’utilitzar el correu per a la difusió interna o externa de correu no desitjat o correu brossa, virus i codis maliciosos, així com per a l’enviament de cartes en cadena o l’enviament massiu de correus que no tinguin una relació directa amb les tasques i funcions encomanades. El personal que, en l’exercici de les seves funcions, hagi de fer enviaments massius de correu ha d’utilitzar les llistes de distribució de correu.
  3. Abstenir de manipular el contingut de la informació d’un missatge original reenviat, sempre que no s’adverteixi al receptor del tipus de tractament o alteració que se n’ha fet.
  4. Abstenir d’enviar manualment o automàticament, mitjançant l’ús de regles de reenviament, missatges amb informació de la universitat a bústies de correus personals fora de l’àmbit professional, llevat que l’òrgan competent ho autoritzi expressament i que l’àrea TIC en tingui coneixement.
  5. Assegurar la identitat del remitent abans d'obrir un missatge: amb caràcter general, si no es coneix el remitent d'un correu, i / o l'assumpte de el mateix és estrany tot i haver traspassat el filtre d'SPAM, es recomana contactar amb ATIC (atic@upc.edu) i situar-lo en quarantena fins a disposar de més dades, especialment si conté fitxers adjunts.
  6. Revisar la barra d'adreces abans d'enviar un missatge per comprovar que no hi ha destinataris erronis i evitar una bretxa en la confidencialitat de la informació. Fer servir la opció de còpia oculta en missatges que s’envien a un nombre important d’adreces de correu electrònic, per no divulgar les adreces entre les persones destinatàries, preservar la confidencialitat i evitar pràctiques de correu brossa o similars.

El correu electrònic podrà ser controlat per la Universitat, amb la intervenció mínima necessària, i només en aquells casos en els que pugui ser necessari coordinar i garantir la continuïtat de l’activitat laboral en els supòsits d’absències, per la protecció del sistema informàtic de la Universitat i per la prevenció de responsabilitats que es poguessin derivar d’un ús il·lícit del mateix

Altres normes de bon ús del correu electrònic

 1. Emprar l’opció de còpia oculta (CCO), quan s’enviï un missatge a més d’una persona destinatària que no formi part de la UPC. 

 2. Utilitzar l’opció de reenviar només en els casos en què la persona destinatària pugui accedir tant a l’emissor del missatge, com el seu contingut, i tota la informació de la cadena de correus que en formen part. 

 3. Eliminar el peu de signatura, si s’envia un missatge privat des del correu professional. 

 4. Revisar les adreces dels destinataris, abans d’enviar el missatge. 

 5. Fer servir el servei Mylist, en comptes de la còpia oculta, pels enviaments massius d'un correu electrònic.

 6. Per no difondre de forma injustificada adreces de correu de tercers quan es reenvia un correu electrònic, eliminar les adreces dels anteriors destinataris. 

 7. Identificar clarament i concisa l’assumpte. 

 8. No incloure dades personals a l’assumpte. 

 9. Evitar paraules o expressions que puguin activar els programes antiinundació (antispam). 

 10. Revisar la possibilitat de revelar el contingut del missatge abans d’enviar-lo. 

 11. Emprar el peu de signatura automàtic dels missatges de correu electrònic, d’acord amb el model corporatiu establert, que inclou la clàusula de confidencialitat. Quan es tracti de missatges amb finalitats personals, cal suprimir el peu de la signatura. 

 12. Organitzar els missatges enviats i rebuts en carpetes. Mantenir la safata d’entrada actualitzada. 

 13. Revisar la possibilitat de revelar el contingut dels arxius adjunts abans d’enviar-los. 

 14. Evitar enviar arxius, enviar enllaços a repositoris on hi ha els arxius.

 

Conseqüències de l’incompliment d’aquestes normes d’ús del correu electrònic 

L'incompliment dels compromisos per part del propietari d'una bústia o adreça pot implicar la cancel·lació immediata de la bústia o adreça.

Entre d'altres, es consideren actuacions incorrectes:

 • Les que vulneren les normes de seguretat de la UPC, la RGPD i les bones pràctiques

 • L'ús d'adreces temporal amb finalitats diferents de les descrites

 • L'ús d'adreces tècniques per a finalitats diferents de les descrites