Comparteix:

Normativa servei wifi IOT

Normativa servei wifi IOT

 

El servei wifi per a la connexió de dispositius no compatibles amb el model eduroam (IOT) s'ofereix amb unes característiques especials. Aquest servei es basa en la compartició d'una clau d'accés entre el sistema i els dispositius que es connecten, tal com es duu a terme en les connexions particulars i domèstiques, on l'usuari només ha de conèixer el nom de la xarxa sense fil i la contrasenya de connexió.

 

En el cas particular de la xarxa wifi per a dispositius IOT,  l'identificador de la xarxa és el mateix en tota la UPC, i es publica de manera no visible (oculta) en els edificis on es necessita tenir actiu el servei.

En aquest cas, la contrasenya d'accés es comparteix entre un grup de dispositius de manera que, cada grup forma una xarxa aïllada, amb visibilitat interna entre tots els dispositius pertanyents al mateix grup. D'altra banda no hi ha la possibilitat de tenir visibilitat sobre la resta de dispositius d'altres grups.

 

La creació dels diferents grups d'accés ha de ser validada pels responsables TIC de cadascuna de les UTGs de la UPC, i es durà a terme a través del canal habitual de contacte (ATIC). Les peticions de grups per a dispositius IOT hauran de venir acompanyades de les següents dades:

  •  Nom del responsable del mateix.
  •  Direccions MAC dels dispositius que es connectaran.
  •  Contrasenya d'accés.
  •  Edifici o edificis on es situaran aquests elements.

Per defecte l'assignació d'adreça IP serà automàtica (DHCP)

La incorporació de nous dispositius en el grup es realitzarà a través de l'ATIC. Per fer-ho el responsable del grup haurà d'informar de la direcció o direccions MAC del dispositiu o dispositius a afegir. Igualment hauran de notificar-se les baixes, per a poder dur a terme una gestió sostenible del sistema d'accés.

La vigència en el sistema de validació dels dispositius que es donin d'alta en el servei serà d'un any.  Un cop exhaurit aquest període, el responsable haurà de contactar amb l'ATIC per confirmar els dispositius i les direccions MAC corresponents que pertanyen al grup. De no ser així, els dispositius es donaran de baixa automàticament i per tant deixaran de tenir accés.

El responsable del grup podrà sol·licitar a través de l'ATIC el canvi de la contrasenya d'accés. A més s'haurà de responsabilitzar de sol·licitar el canvi en cas de sospita raonable d'intrusió o de fuita d'informació.

En qualsevol cas, la UPC es reserva el dret de revocar els permisos d'accés davant qualsevol alerta de seguretat que es pogués produir.