Comparteix:

Descripció del servei

GenNews

GenNews és un AUTOSERVEI d'edició i enviament de correu electrònic massius basats en una imatge institucional homogènia, que mitjançant la utilització de plantilles o temes, permet enviar correus institucionals, butlletins periòdics etc. adaptats a dispositius mòbils i poder fer el monitoratge del seu impacte mitjançant unes estadístiques que garanteixen el compliment de la llei de protecció de dades. Està connectat amb els serveis de llistes mylist.upc.edu i llistes.upc.edu.

Què és Mautic

Descripció

 • GenNews està basat en Mautic, que va ser creat l'any 2013 per David Hurley, un enginyer i emprenedor nord-americà que ja havia desenvolupat altres programaris de codi obert o de codi lliure amb anterioritat. Mautic és una eina digital all-in-one per a la automatització del màrqueting (marketing automation).

Marketing automation

 • El Marketing automation, és la utilització de programari informàtic per a realitzar accions de màrqueting de forma automatitzada. Gràcies a això, hom pot realitzar processos que de manera natural serien dificultosos i aconseguir més eficiència i un major control sobre els mateixosÉs a dir, des d'una sola plataforma, permet gestionar i executar campanyes de inbound màrqueting de forma íntegra.

Inbound marketing

 • L'Inbound màrqueting és una metodologia que combina tècniques de màrqueting i publicitat no intrusives amb la finalitat de contactar amb un usuari al principi del seu procés de compra i acompanyar-lo fins la transacció final.
 • La principal finalitat d'aquesta metodologia és contactar amb persones que es troben en l'inici del procés de conversió d'un objectiu determinat. A partir d'aquí, se'ls acompanya, mitjançant el contingut apropiat per a cadascuna de les fases del procés de compra i el seu perfil, fins a la transacció final, sempre de manera "amigable". I, posteriorment, se'ls fidelitza.

Mautic aplicat a GenNews

Entre les moltes possibilitats que ofereix Mautic, està la possibilitat d'automatitzar l'enviament de missatges de correu amb disseny adaptat a plataformes mòbils mitjançant una eina de funcionament relativament senzill, wysiwyg, intuïtiva, drag and drop i totalment configurable, que permet utilitzar plantilles institucionals o crear-ne de pròpies, així com permet la possibilitat de calibrar l'impacte del correu visualitzant estadístiques fins al màxim detall, quelcom que ha estat molt limitat a la versió GenNews UPC per respectar la LOPD i GDPR (veure privacitat). Aquesta és la funcionalitat que utilitzarem a la UPC per adaptar Mautic al producte GenNews, un gestor d'edició i enviament de correus electrònics basats en una imatge institucional homogènia, a partir d'unes plantilles que serveixen per enviar correus institucionals, butlletins periòdics i la monitorització del seu impacte general (no individual) mitjançant unes estadístiques a una sèrie de llistes institucionals. 

 Destinataris

 • Els destinataris dels missatges seran grups d'adreces de correu electrònic que s'introduiran automàticament a les instàncies GenNews. En el GenNews, aquest grups d'adreces s'anomenen segments.

 • Els segments es correspondran amb els membres de llistes de distribució de la UPC, existents als serveis llistes.upc.edu i mylist.upc.edu. Per tant, cada segment conté els membres d'una llista de distribució (caldrà que una persona amb accés a la llista demani que se li creï un segment al GenNews associat a aquesta llista).

 • Cada nit se sincronitzaran tots els segments de totes les instàncies GenNews amb els membres de les llistes de distribució, de manera que si un dia s'afegeixen usuaris a una llista, al dia següent estaran presents al segment corresponent de les instàncies que utilitzin aquesta llista.

 • Si estem fent un butlletí periòdic del qual els destinataris es poden desubscriure GenNews ja exclou aquestes persones de futurs enviaments

Rols

 • Les persones que es designin per gestionar una instància GenNews tenen assignat el rol d'editors que permet construir butlletins i enviar-los als segments assignats a la instància GenNews.

Privacitat

 • Per evitar problemes de privacitat, els gestors de les instàncies GenNews no tindran accés a la llista d'adreces a on s'enviarà el butlletí. L'única dada que podran veure és el nombre d'adreces associades al segment.

 • Les estadístiques han estat anonimitzades pels tècnics per tal de respectar la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal LOPD així que només es recullen dades d'impacte, missatges oberts i/o llegits, que igualment són molt útils. S'està treballant en adaptar-la a l'actual llei europea, el Reglament General de Protecció de dades (RGPD o el seu acrònim anglès GDPR). (Les estadístiques no recullen qui en concret obre el missatge, ni qui descarrega un arxiu adjunt o fa clic a un enllaç, només donen informació general d'aquests conceptes, no individualitzada).

Funcionalitats

 • El sistema suportarà un nombre variable d'instàncies GenNews, que es podran donar de baixa de manera automàtica passat un cert temps. La creació d'una instància GenNews ha de ser validada i aprovada pel client (la UPC).

 • La gestió centralitzada de les instàncies (alta, baixa, sincronització, estat) es fa des d'un portal basat en el framework Laravel.